Elevråd

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever, og ivaretar elevenes interesser overfor ledelsen på skolen.

Rektor skal derfor drøfte saker som har med skoledrift å gjøre med styret i elevråd, og med tillitsvalgte for ansatte, før det fattes vedtak i den enkelte sak.

Elevråd skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og veldersinteressene til elevene. Svært typiske saker for elevråd er derfor velferd og arbeidsmiljø til elevene.

Rektor/leder for eledemokrati har møte med styret i elevrådet jevnlig. Disse møtene er satt opp på skolens møteplan. Dersom styret i elevråd eller elevråd ønsker det kan noen fra skolens ledelse være tilstede under behandling av enekeltsaker.

VALG AV TILLITSELEVER 

Når det velges tillitselever, er det vikig at det velges elever som kan ivareta medelevenes interesser.
Elevrådet består av tillitselever fra alle klasser/grupper.
Klasser/grupper under 20 elever velger en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt.
Klasser /grupper på mer enn 20 elever velger to tillitsvalgte og en varatillitsvalgt.
De tillitsvalgte møter fast i elevråd.
Valg av tillitsvalgte skal skje innen 10. september

Elevråd konstituerer seg selv og velger sitt eget styre, leder velges fra 1/1 et år til 1/1 neste år. Resten av styret velges for et skoleår. Styret har 5 faste medlemmer, leder - nestleder - sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Elevråd 2020-2021

Erik Schjølberg  vg3 st- leder
Eli Kirkhus vg2 ST
June Haugom Wintervold vg2 Helsefagarbeider
Jenny Felgenhauer vg3 ST
Sune Røse vg2 ST.

OD komiteen:

Ruby Rebekka Hov
Eli Kirkhus
Henrik Møller Moe
Emil Løchen Telwest.  

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Sist oppdatert 30.04.2021