Karakterer

Karakterer, dokumentasjon og klagefrist for elever ved Røros vgs

Offentliggjøring av karakterer vår 2019

VG2YF og VG3
Karakterene offentliggjøres torsdag 13. juni.

VG1 og VG2ST
Karakterene offentliggjøres fredag 21. juni.

Karakterene vil da være tilgjengelig for elevene i SkoleArena.

Rutine for hvordan du finner karakterene dine i SkoleArena finner du ved å klikke her.

Karakterutskrifter

Elevene får utdelt karakterprotokoll dagen før det offentliggjøres.

Elever ved VG2YF og VG3 kan hente kompetansebevis/vitnemål fra 21.juni i ekspedisjonen ved skolen.

Klagefrist for karakterer


Klage på standpunktkarakter


Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen


Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.
Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i klage, blir eksamenskarakteren annulert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

ORDINÆRE KLAGER
Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema du finner lenger ned på denne siden.

HURTIGKLAGER
Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må være sendt til skolen senest kl. 11.00 tirsdag 25. juni 2019.

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage
Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamen


Klageskjema skriftlig https://web.trondelagfylke.no/contentassets/edebe091e50e47d590a160a820ecfbba/skjema_klage-skriftlig-eksamen.pdf

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

All dokumentasjon må betales på forhånd før det blir utskrevet. Ta kontakt med ekspedisjonen for utstedelse av ny dokumentasjon.

 

Sist oppdatert 18.06.2019