Karakterer

Klagebilde.jpg

Karakterer, dokumentasjon og klagefrist for elever ved Røros vgs

Offentliggjøring av karakterer

VG3
Karakterene offentliggjøres (dato kommer)

VG1 og VG2
Karakterene offentliggjøres (dato kommer)

Karakterene vil da være tilgjengelig for elevene i Everyday.

Karakterutskrifter

Elevene på VG1 og VG2ST får utdelt karakterutskrift siste skoledag.

Elever ved VG2YF og VG3 vil få utdelt eller tilsendt kompetansebevis/vitnemål. For de på VG3 som har oppnådd studiekompetanse vil det genereres et digitalt vitnemål til Norsk Vitnemåldatabase/Samordna Opptak. Du skal derfor IKKE ettersende vitnemål til Samordna Opptak

 


Klage på standpunktkarakter


Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen


Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.
Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i klage, blir eksamenskarakteren annulert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

ORDINÆRE KLAGER
Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. 

Hilde Knutsen
Rektor
74 17 75 53 99 58 74 81
Sist oppdatert 02.01.2024