Eksamen

Under her har vi samlet viktig informasjon til deg som skal ta eksamen. I listen under vil du finne nødvendig informasjon om eksamen og eksamensgjennomføring.

 I eksamensplanen kan du finne en oversikt over alle eksamener som skal gjennomføres våren 2024. Eksamener merket med 'T' er trekkeksamen. Hvilken eksamen som gjennomføres vil først bli publisert nærmere eksamensdato av studiestedskoordinator/faglærer.

Eksamensplan for våren 2024

Alle studenter med behov for tilrettelegging kan søke om tilrettelegging av både eksamen og undervisning ved å bruke dette skjemaet.

Tilrettelegging ved eksamen skal gi studenter i THYF lik mulighet til å vise sin kompetanse, uten at dette gir den enkelte student en fordel eller begrenser mulighetene til å vise kompetanse i for stor grad.

Hvilken tilrettelegging kan du få ved eksamen? 

Vi behander hver søknad om tilrettelegging individuelt, og det vil derfor variere fra person til person hvilken tilrettelegging man kan få innvilget, men de vanligste er:

  • forlenget tid
  • bruk av PC (ved eksamener som ellers er skrevet for hånd)
  • bruk av ordbok
  • bruk av tospråklig ordbok
  • høytlesing av oppgaveteksten

I THYF benytter vi oss av Wiseflow for alle eksamener. Wiseflow er også der eksamenskarakteren publiseres.

Her kan du logge inn i systemet med Feide-pålogging

For deg som student kan det være nyttig å sette deg inn i systemet før du skal bruke det under en eksamen. Under ser du en kort presentasjon av Wiseflow for kandidater. Du kan også finne mer informasjon om Wiseflow på deres egne støttesider.

Presentasjon av Wiseflow for studenter

Skjema for klage på eksamenskarakter

En student har rett til å fremstille seg tre ganger til eksamen i samme emne. En student som trekker seg fra eksamen uten gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Skjema med dokumentasjon må være innsendt senest tre dager etter eksamensdato.

Nødvendig dokumentasjon må følge skjemaet. Skjema sendt inn uten nødvendig dokumentasjon, behandles ikke.

Retten til å gå opp til eksamen reguleres av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole § 4-5. 

Her finner du skjema for dokumentasjon av gyldig fravær. 

For noen av våre studenter kan det være vanskelig å møte opp på en av våre studiesteder for å gjennomføre eksamen. Hvis dette er tilfellet for deg kan du søke om å ta eksamen ved et annet eksamenslokale.

THYF må godkjenne lokalet du ønsker å benytte, så vi anbefaler at du oppsøker en institusjon som allerede gjennomfører eksamen eller prøver av en eller annen form. Eksempelvis andre fagskoler, videregående skoler, ungdomskoler, universitet, høyskoler eller eksamenskontor. 

Om du får godkjent eksternt eksamsenslokale, må du selv stå for alle kostnander knyttet til gjennomføringen av eksamen. Dette vil ofte dreie seg om lønn til vakt, administrative kostnader og en leiepris for bruk av rom. 

Eksamen ved annet eksamenslokale er ikke en rettighet, men et tilbud vi gir våre studenter, og det er derfor ingen klagemulighet, men vi vil informere om hvorfor vi eventuelt avslår en søknad, slik at du kan rette opp eventuelle feil.

Søknad om annet eksamenslokale må være mottatt senest en måned før eksamensdato.

Her finner du skjemaet som skal brukes

Om du ikke har bestått en eksamen kan du få muligheten til å gjennomføre en kontinuasjonseksamen i neste eksamensperiode. Noen emner har eksamener av en slik art at det ikke tilbys kontinuasjon. Disse må gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Om du ønsker å søke om kontinuasjonseksamen kan du benytte skjemaet for lokale opptak.

  • Oppmeldingsfrist for høstsemesteret er 15. september
  • Oppmeldingsfrist for vårsemesteret er  15. april

Eksamen reguleres av forskriften og av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. De mest relevante paragrafene er lenket til under:

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole 

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.04.2024