Opplæringslovens kapittel 12-2

Ny Fra og med 01.08.2024 § 12-2
«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring.»

I opplæringslovens kapittel 12-2 har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. Kapittelet ble sist gang oppdatert i 01.08.2024.

Hvis du mener at du ikke får ivaretatt din rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du selv eller foreldrene dine be skolen rette opp mulige brudd på loven. Dersom du har tatt opp saken med rektor, og du etter minst en uke mener at skolen fortsatt ikke gjør det de skal for å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø, kan saken tas videre til Fylkesmannen.

Alle skolene skal aktivt informere elever og foresatte om dette.

Mer informasjon

Sist oppdatert 20.06.2024