Nyttig informasjon for deg som skal ta eksamen

Eksamen
Eksamen

Alle trekk blir offentliggjort på skolen. Eksamenskandidater kan kontakte skolen etter dette tidspunkt for trekkinformasjon. Trekk til lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen offentliggjøres 48 timer før eksamen.

Oversikt over eksamensdatoer

Informasjon om eksamen for elever

Informasjon om eksamen for privatister


PRIVATISTPORTALEN

 

Viktige datoer skoleåret 2023/24:

15. september: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen høst.
1. februar: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen vår.
Uke 22-25: Praktisk eksamen (Vg2YF), muntlig eksamen. Datoer blir avklart februar 2024.

Aktuelt
Arbeid på PC. Foto: Ronny Danielsen

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Denne veilederen er laget for at du som elev skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skri...

 

Ny prøve: Elever som får karakteren 1 til eksamen. Ny prøve ved første anledning

Utsatt prøve: Elever som var syk ved eksamen eller hadde annen gyldig grunn til fravær. Må ta eksamen ved første anledning.

Særskilt prøve: Elever som fikk 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen i. Oppnås karakteren 2 eller bedre ved første eksamensanledning, er faget bestått.

Fusk: Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogram i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemiddel på del 1 av eksamen.

Plagiat: Når du får lov til å bruke hjelpemidler til eksamen, er det naturlig å bruke kilder. Alle kildene du bruker skal du oppgi på etterrettelig måte. Leseren skal kunne finne fram til kildene du har brukt. Om du brukes andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilde, kan det være vanskelig for sensor å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse. Å bevisst bruke andres tekster uten å oppgi kilde, kan også anses som juks. Forsikre deg derfor at du bruker kilder på en redelig og etterrettelig måte.

Hjelpemidler: Tekster, nettsider, ordbøker (etc) som er til hjelp for deg når du skal ta eksamen. Tenk over hva du vil ha faktisk nytte av, spør faglæreren din om du er i tvil, og gjør deg kjent med relevante hjelpemidler i god tid før eksamen. Først da blir de hjelpemidler. Forsikre deg også at du har lov å bruke dem, og at du bruker dem på rett og redelig måte.

Bussen er forsinket/jeg forsov meg - jeg rekker ikke fram i tide: Ta kontakt med skolen så raskt du kan!

Vekkerklokke: Kjekt å ha! Gjerne flere...

Eksamensvakt: Mennesker som står på pinne for deg denne dagen. En som er der for å hjelpe deg slik at dagen din blir så enkel som mulig. Eksamensvakten følger deg på do, henter ark og andre nødvendige ting du måtte trenge, forsikrer seg om at du ikke jukser, svarer på spørsmål etc. Ofte kan eksamensvaktene være litt eldre mennesker. De har vært ute en vinterdag før...

Dataen kræsjer/jeg har mista dokumentet: Mye galt kan hende med en PC - sjøl på eksamen. Det er viktig at du stiller med oppdatert maskin, og at du lagrer jevnt og ofte underveis på eksamen. Dette er ikke dagen du vil oppleve å miste et dokument...

Penn og papir: Se punktet om datatrøbbel over. De er kanskje gammeldagse, men svikter ikke om teknologien gjør det. Lurt å pakke i sekken.

Oppdatering av PC: Bør ikke gjøres om morgenen eksamensdagen eller i eksamenslokalet.... Omstart av datamaskinen, nedlasting og test av nødvendig programvare og oppdateringer er slikt man skal være ferdig med å gjøre i alle fall to dager før eksamen. Om noe går galt har du da tid til å finne erstatning... 

Kan jeg høre på musikk?: Ja, men ikke så høyt at det forstyrrer andre.

 

Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke ikke tillatte hjelpemidler på del 1 av eksamen. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

Konsekvensene av fusk til eksamen er svært alvorlige. Du får eksamen i faget annullert, du mister standpunktkarakteren i faget, og du kan tidligst ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Kildebruk og plagiat

Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

UDIR om fusk og plagiat på eksamen

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram du tar.

Studiespesialisering og idrettsfag

Vg1:  Om lag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3 ST: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til to skriftlige eksamener og én muntlig.

Yrkesfaglige studieretninger

Vg1 og Vg2: Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett "fellesfag".

Påbygging til generell studiekompetanse

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål, skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig eksamen. De som har tatt fagbrev og følger PBPBY4-programmet skal trekkes ut til to eksamener i tillegg til den obligatoriske i norsk hovedmål.

NB! For alle elever i vg3 ST/PB er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Les mer her:

UDIRs informasjon om trekkordning til eksamen

Fravær ved eksamen blir regnet som gyldig når eleven er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsett og eleven ellers ikke kan lastes for hindringen. Du framlegge dokumentasjon på dette.

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få sykmelding. Sykmeldingen skal snarest leveres til eksamensansvarlige på skolen. Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvaktene som da vil varsle eksamensansvarlige på skolen.

Eksamensansvarlige avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt eksamen.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke oppnå vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Praktisk tverrfaglig eksamen: Elever som har fått IV – ikke vurdering - i programfag som inngår i tverrfaglig eksamen vil få eksamen annullert. For å oppnå vitnemål/”bestått” kompetansebevis må både programfagene og tverrfaglig eksamen være bestått.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember. Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember. Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen: Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist. Påmelding skjer på PRIVATISTPORTALENFristen for oppmelding til privatisteksamen er henholdsvis 15. september og 1. februar.

Om du overskrider fraværsgrensa på 10 % i et fag til 1. termin, mister du ikke retten til vurdering i faget selv om du får IV på dette tidspunktet. Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag. Det viktige i slike tilfeller er at du sørger for å ikke overstige 10% fravær for hele skoleåret.

Om det udokumenterte fraværet ditt er så høyt at du står i fare for å få IV på grunn av overskredet fraværsgrense for hele året allerede ved slutten av 1. termin, eller om det er stor fare for at du kan overstige den grensa i 2. termin, må du melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene. Dette gjelder avsluttende fag (- ikke fag som fortsetter; feks norsk i vg1 YF og ST, norsk i vg2 ST og historie i vg2).

Dette må du gjøre selv før 1. februar på 

PRIVATISTPORTALEN

Om du ikke melder deg opp i disse fagene før 1. februar, får du ikke tatt eksamen før sommeren, men må vente til høsten. Ny oppmeldingsfrist er da 15. september. Om du tar eksamen som privatist i noen fag som følge av overskredet fraværsgrense, kan du få primærvitnemål, men da må du ta eksamen innenfor normert tid. Om du er i «faresonen» er det derfor viktig at du husker oppmeldingsfristen 1. februar.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Eleven vil imidlertid fortsatt kunne følge undervisningen i faget som for eksempel hospitant. Om du må ta privatisteksamen i noen fag, har du altså ikke rett til underveisvurdering i disse fagene.

Du er selv ansvarlig for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen. Eksamensvaktene vil føre kontroll med de hjelpemidlene du bruker. Lurer du på hvilke nettressurser som er tilgjengelig, kan du sjekke lenkene under.

Snakk også med faglæreren din på forhånd om hvilke hjelpemidler du kan ha nytte av, og hvordan du kan bruke dem på best mulig måte, - og på korrekt måte.

Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen

UDIR - tillatte hjelpemidler

Trøndelag Fylkeskommune - tillatte hjelpemidler

 

IKT-basert eksamen innebærer at eksamen gjennomføres papirløst. Kandidatene logger seg på Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS) med tildelte brukernavn og passord. Deretter laster eleven ned eksamensoppgaven som besvares ved hjelp av datamaskin. Etter at eksamensoppgaven er besvart, leverer kandidaten denne som en fil som lastes opp i det samme systemet. Dagen etter at eksamen er avsluttet vil sensorene kunne logge seg på systemet og begynne sensuren.

Noen fag forutsetter bruk av datamaskin, da dette ligger i kompetansemålene i fagets læreplan. Ved alle matematikkeksamener er det krav om bruk av datamaskin. I disse fagene kreves det bl.a. regneark, graftegner og CAS. Les mer om dette på UDIR.

Ved eksamen må du ha med deg egen datamaskin og du er selv ansvarlig for å ha installert nødvendig programvare. Under eksamen bør du lagre flere ganger underveis.

Nettilgang på eksamen

Trøndelag Fylkeskommune har opprettet et eget trådløst nett som skal brukes på eksamen. Om det oppdages at du er på et annet nett enn det som er tillatt, vil konsekvensene bli alvorlige (se "fusk"):

Nettet heter "Trondelag-eksamen", og dette nettet skal alle elever i Trøndelag bruke på eksamen..

Oppskrift pålogging

  • Koble til det trådløse nettverket Trondelag-Eksamen
  • Skriv inn nøkkelen : Trondelag20
  • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no

Om du er tilkoblet riktig nettverk (Trondelag-Eksamen), vil nettsiden ha tydelig grønn bakgrunn, og alle tilgjengelige nettressurser ligger som lenker på siden.
Hvis du er tilkoblet feil nettverk har nettsiden over en rød bakgrunn, og ingen linker til nettressurser vises.

Om du vil klage på karakteren din må du legge merke til dette.

Du

Om du ikke har eksamensbesvarelsen din kan du kontakte skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Elever får klageresultatet av skolen sin. Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

Se lenken under for å lese mer om klagebehandling:

UDIR om klagebehandling i VGS

Om du som ønsker å ta eksamen i morsmålet ditt må du melde seg opp til skolen senest 15. september. Du må opp til både skriftlig og muntlig eksamen. 

Ta kontakt med eksamensansvarlig for mer informasjon.

Dette er alvor

Brudd på eksamensreglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen, eller annullering av eksamen. Møt fram til eksamen i god tid, og seinest en halv time før eksamen starter. Skolen angir oppmøtetidspunkt for eksamensdagen. Ta med legitimasjon.

Eksamen med forberedelsesdel

Noen skriftlige eksamener har forberedelsedel. Du som er elev har møteplikt på skolen på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen er tilgjengelig fra kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra lærer. 

UDIR om eksamen med forberedelsesdel

I eksamenslokalet 

Oppførsel

Du får tildelt en plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten. Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene.

Teknisk utstyr

Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt der det er uttrykkelig nevnt i oppgaven. Unntak er ved særskilt tilrettelegging av eksamen. Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter. Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. Sørg for å ha installert nødvendig programvare og oppdatert datamaskina i god tid før eksamen.

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget. 

Håndskrevet besvarelse

Bruk svart eller blå penn. Eksamensansvarlige gir beskjed om hvordan toppteksten/headingen på eksamensbesvarelsen skal utfylles. Ikke skriv navnet ditt noe sted i eksamensbesvarelsen (dette gjelder også om du bruker pc). I spesielle tilfeller kan kladd legges ved besvarelsen. Disse skal merkes med dato, kandidatnummer og fagkode. Ikke skriv navnet ditt noe sted på kladden. Sensorene kan ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig. 

Innlevering av besvarelsen 

Ved digital eksamen:  Du vil få opplysninger om innleveringsmåte på eksamensdagen. 

Ved papirbesvarelse: Svararkene skal nummereres og legges i riktig rekkefølge i utlevert omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdeark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig.  Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen.  Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden. Dersom du leverer din eksamensbesvarelse og forlater eksamenslokalet før kl. 12.00, skal alt utlevert papir leveres inn. 

Trøndelag fylkes retningslinjer om gjennomføring av eksamen

Etter § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan for eksempel være behov for utvidet eksamenstid eller opplesing av eksamensoppgaven. Behovet skal være sakkyndig dokumentert.

Du må søke skolen om særskilt tilrettelegging innen 1.april, og legge ved nødvendige dokumentasjon. 

Søke som elev

Søke som privatist

Sist oppdatert 09.04.2024