Handlingsplan mot rus

Levanger videregående skole skal arbeide aktivt for å bekjempe rusmisbruk. Fra den dagen elevene møter Levanger videregående skole, skal det være tydelig hvilken holdning skolen har til rus.

Alle skolens ansatte skal bidra til påvirke elevenes holdninger til rusmidler gjennom kunnskap, fellesskap og kommunikasjon. Vårt mål er at eleven blir godt rustet til å treffe kloke valg.

De videregående skolene i Nord-Trøndelag skal ha et godt og inkluderende skolemiljø, der alle elevene blir sett og tatt vare på. Ingen skal gå alene med bekymringene sine, verken for vansker i skolefagene, fravær og risiko for frafall, mobbing eller rus. Rusmidler omfatter i denne sammenhengen alkohol, narkotiske stoffer, medikamenter og dopingmidler.

Helt fra skolestarten arbeides det med å etablere gode relasjoner mellom ansatte og elever, mellom elever og mellom skolen og elevenes foresatte. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å etablere gode klassemiljø og et godt miljø på skolen sett under ett.

Mål

 • Et rusfritt skolemiljø
 • Forebygge utvikling av rusmiddelbruk
 • Gi korrekt og god informasjon om rusbruk til elever for å styrke elevens holdninger mot rusmiddelbruk
 • Hjelpe elever med rusproblemer gjennom å formidle tilbud om hjelp og behandling tilpasset den enkelte
 • Trygge alle ansatte i forhold til håndtering av russaker

Alle skolens ansatte har et ansvar til å melde fra til skoleledelsen ved mistanke om rusbruk.

Årshjul for forebygging:

August:

 • Bli kjent med alle elevene/elevsamtale. Ansvar: Kontaktlærer og faglærere
 • Oppdatert informasjon om kjente saker (for å sikre kontinuitet i oppfølging). Ansvar elevtjenesteteamet
 • Elevene skal bli gjort kjent med skolereglementet og signerer et fullmaktskjema som gir skolen anledning til å kontakte foresatte ved alvorlige brudd på reglene. Ansvar: Kontaktlærer

September:

 • Vg1 rusforebyggende foredrag. Ansvar: Assisterende rektor i samarbeid med elevråd
 • Vg1 foreldremøte med tema rus, inkludering og ekskludering. Ansvar: Avdelingslederne
 • Vg1 E-teambesøk. Ansvar: E-team og kontaktlærere

Oktober:

 • Fellesmøte for alle ansatte med tema rus. Ansvar: Assisterende rektor/lederteam
 • Verdensdagen for psykisk helse. Ansvar: E-team/helsesøster/bibliotek

November:

 • Foreldremøte Vg2 med fokus på rus og inkludering/ekskludering. Ansvar: Avdelingsledere

Desember: 

Januar:

Februar:

Mars:

April:

 • Holdningsdag: Russ, rus og trafikk. Ansvar: Trygg trafikk, russ, rektor, helsesøster og miljøterapeut
 • Dialogmøte russ og foresatte. Ansvar: Rektor, miljøarbeider, helsesøster, russ og eksterne samarbeidspartnere

Mai:

 • Evaluering og revidering av rusplan. Ansvar: Ledermøte og elevråd

Juni: 

 • Holdningsdag for Vg2 ST. Tema inkludering og ekskludering. Ansvar: Avdelingsleder ST, tillitsvalgte i klassene, miljøterapeut og assisterende rektor

 

Rutiner

Skolereglementet tilsier at skolen alltid kontakter foresatte ved mistanke om rus, selv om eleven er over 18 år.

Ved mistanke om rusbruk

 • Kontaktlærer har ansvar for å kartlegge dersom det er tegn til at elever ikke har det bra.
 • Kontaktlærer MÅ sende bekymringsmelding til avdelingsleder hvis bekymringen ikke forsvinner.
 • Avdelingsleder avklarer behov for videre oppfølging og sender eventuelt saken videre til elevtjenesteteamet. Avdelingsleder kontakter foreldrene.
 • E-teamet følger opp og rapporterer tilbake til avdelingsleder og kontaktlærer.

Ved akuttsituasjon ruset elev:

 • Ved konkret mistanke om ruset elev må den ansatte og/eller avdelingsleder, konfrontere eleven med mistanken med en gang. Dette gjelder også ved mistanke om omsetting/ besittelse av rusmidler.  
 • Opprettholdes mistanken følges eleven til rektor/ assisterende rektor som (eventuelt) fatter vedtak om bortvisning fra skolen.
 • Foresatte kontaktes umiddelbart.
 • Rektor/ assisterende rektor orienterer politiet og (eventuelt) anmelder saken
 • Det skal utarbeides en tiltaksplan for eleven. Fortrinnsvis skal eleven signere en ruskontrakt i samarbeid med ungdomskontaktene i kommunen. Hvis ikke det går, må det etableres tett oppfølging/ sjekking av eleven på skolen. Elevtjenesteteamet i samarbeid med avdelingsleder er ansvarlig.

Viktig prinsipp:

Hvis man er usikker på om elevens atferd skyldes rusbruk, SKAL man konfrontere eleven med mistanken, enten selv eller melde saken videre.

Forebyggende og reparerende tiltak som foregår hele året:

 • Klassemiljø
 • Trivselstiltak
 • Miljødager
 • Relasjonsbygging
 • Miljøterapeut-arbeid
 • E-team
 • Identifisering, kartlegging og oppfølging av enkeltelever
 • IKO-møter
 • SLT-møter
 • Samarbeid med ungdomskontakter
 • Samarbeidsmøter med politi, NAV, barnevern, rusteam
 • Samarbeid med ungdomshus
 • Samarbeid med BUP/ psykiatri

Versjon 31.05.2018

Sist oppdatert 05.02.2019