Skolereglement

Hjemmel: Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 13/6-18 (sak 108/18). Gjeldende fra 1. august 2018.

§ 1 FORMÅL

Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring.

Reglementet skal gi regler om

 • Målsettinger for skolemiljøet
 • Retningslinjer for oppførsel
 • Konsekvenser av brudd på retningslinjene

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, som for eksempel på studieturer, ekskursjoner og praksis i bedrift. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien.

Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som har sitt utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag.

§ 7 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I § 7 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk.

§ 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ

Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.

Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø.

Elevene skal bli behandlet med respekt og omtanke – både fra skolens ansatte og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.

Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 – 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

Det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes.

§ 4 ORDEN

Elevene skal ha god orden. Det innebærer å

 • møte presis på skolen og til undervisningen. Dersom eleven møter inntil 15 minutter for sent til time, regnes det som forsentkomming. Dersom eleven møter mer enn 15 minutter for sent til time, skal det føres fravær for en hel time
 • varsle/levere søknad til kontaktlærer/faglærer dersom de er forhindret fra å møte til opplæringen
 • gi beskjed om/levere egenmelding/annen dokumentasjon ved sykefravær
 • være tilstede på skolen med mindre det er nødvendig med fravær på grunn av sykdom eller spesielle forhold. Ferieturer regnes ikke som nødvendig fravær
 • ha med seg nødvendige læremidler og utstyr
 • bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område
 • levere pålagt arbeid til avtalt tid
 • følge fylkeskommunens gjeldende reglement for IT

§ 5 OPPFØRSEL

Elevene skal ha god oppførsel. Det innebærer å

 • opptre ærlig, høflig og hyggelig
 • behandle medelever, lærere og andre ansatte med respekt
 • delta aktivt i opplæringen
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder

Elevene skal ikke:

 • mobbe eller på andre måter krenke andre
 • røyke, snuse, innta eller være påvirket av rusmidler på skolens område, eller på andre undervisningsarenaer i skoletida. Elektroniske sigaretter er ikke tillatt. Forbudet mot bruk av tobakk og/eller e-sigaretter gjelder i skoletida, uavhengig av sted.
 • ha med seg våpen eller gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som i undervisningen bruker våpen og annet utstyr som kan medføre skade – jf § 7
 • fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer
 • bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som virker krenkende på medelever eller skolens personale
 • bruke mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr på en slik måte at det virker forstyrrende på opplæringen eller krenkende overfor medmennesker
 • bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, med mindre dette er nødvendig på grunn av pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Dette forbudet gjelder i undervisning, i vurderingssituasjoner og på turer og arrangement i regi av skolen. Se opplæringsloven § 9-7

§ 6 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET

Ordensreglementet gir grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av elevens overholdelse av ordensreglementet over en lengre tidsperiode.

Reaksjonen på et regelbrudd må stå i et rimelig forhold til hvor alvorlig bruddet er. Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende konsekvenser:

1) Inndragning av gjenstander som forstyrrer undervisningen eller som kan virke truende eller ødeleggende i skolemiljøet

 • Inndragning vil si at skolen oppbevarer den aktuelle gjenstanden på en forsvarlig måte i inntil én skoledag

2) Bortvisning

 • Faglærer kan vise bort en elev fra en undervisningsøkt på inntil 2 klokketimer
 • Rektor kan vise bort en elev fra skolen i inntil fem dager
  • Ved bortvisning for mer enn to klokketimer skal det fattes enkeltvedtak med nødvendig klagerett for eleven. Før det fattes enkeltvedtak skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Skolen skal også først vurdere om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner. Regler for saksbehandling, enkeltvedtak, rett til varsling, til å forklare seg og til å klage framgår av forvaltningsloven, opplæringsloven og vurderingsforskriften.
  • Fylkeskommunen kan vedta at en elev vises bort for resten av skoleåret

3) Hjemsendelse/bortvisning fra skoletur

 • Rektor kan fatte enkeltvedtak om bortvisning

4) Erstatningsansvar

 • Elever eller foreldre/foresatte må regne med å bli gjort erstatningsansvarlige for hærverk e.l., jf. skadeerstatningsloven. Det kan gjøres avtale med skolen om at eleven gis anledning til å utbedre skadene selv

5) Nedsatt karakter i orden eller oppførsel

 • Vanligvis skal ikke læreren ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legge avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, f.eks. grov vold. I slike tilfeller kan vedtak om nedsatt karakter i orden eller oppførsel også benyttes som en sanksjon

6) Straffbare forhold blir som hovedregel politianmeldt

§ 7 EGNE REGLER FOR LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

Innenfor rammen av de felles reglene kan skolene fastsette egne lokale regler.  Disse kan ikke være i strid med de felles reglene.

Levanger vgs har ingen lokale regler ut over de felles reglene.

Sist oppdatert 14.11.2019