Klage på opplæring

Disse rutinene gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen.

  • Overordnet prinsipp:  alle klager skal søkes løst på lavest mulig nivå.
  • Formålet med rutinene: skape aksept for at slike saker kan tas opp. - Sikre en løsningsorientert dialog og noenlunde lik praksis. - Gi elever og ansatte trygghet og forutsigbarhet i slike saker. - Finne gode løsninger som gir økt trivsel og trygghet og dermed bedre læringsmiljø.

Generelt om saker som angår det psykososiale miljøet

Rutinene beskriver hvordan elever/foresatte kan gå frem ved klage på opplæringen, jf Opplæringslovens § 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 

Klage på opplæringen

Rutinene gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen.

 

  • Trinn 1: En klage skal som hovedprinsipp tas opp med den klagen gjelder. Klagen kan fremsettes muntlig eller skriftlig. Dersom klagen ikke løses på laveste nivå, løftes saken til trinn 2.
  • Trinn 2: Elev/foresatt/tillitselev søker råd hos avdelingsleder for å få hjelp. Det må avklares om hvem som står bak klagen (klasse, gruppe eller enkeltelev). Avdelingsleder hjelper til med å løse saken. Det arrangeres et møte mellom de impliserte, hvor hovedfokus skal ligge på å finne gode løsninger. Dersom saken ikke løses, og klagen har vært muntlig, kan det fremsettes en formellskriftlig klage. Skolen skal om nødvendig hjelpe til med å sette opp klagen.
  • Trinn 3: Formell skriftlig klage går til rektor. Den skal nevne det forholdet/vedtaket det klages over, nevne de grunner klagen støtter seg til, nevne endring som ønskes og være undertegnet av klager eller hans/hennes fullmektig. Rektors beslutning skal være skriftlig, begrunnet og de berørte parter skal underrettes (jf. forvaltningslovens kapittel V, §§ 24, 25 og 27.) Elever og foresatte har klageadgang hvis skolen ikke fatter vedtak om tiltak i saken innen rimelig tid.
  • Trinn 4: Skriftlig klage går til fylkesmannen. Fylkesmannen er endelig klageinstans for enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det kan klages på vedtak man synes er urimelige i forhold til fysiske og psykososiale miljøforhold, jf. opplæringslova § 15-2, annet ledd. Klagefristen er 3 uker.
Sist oppdatert 30.03.2022