Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Teknologi- og industrifag

  Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.

  Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Forebygging av ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av opplæringen.

  Programfag

  • Produksjon: 197 årstimer
  • Tekniske tjenester: 140 årstimer
  • Dokumentasjon og kvalitet: 140 årstimer

   Produksjon

  Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

  Tekniske tjenester

  Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

  Dokumentasjon og kvalitet 

  Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

  Yrkesfaglig fordypning (168 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (84 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 1P-Y (praktisk) (84 årstimer)
  • Naturfag (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

  Programfag

  • Produksjon: 197 årstimer
  • Reparasjon og vedlikehold: 140 årstimer
  • Dokumentasjon og kvalitet: 140 årstimer

  Produksjon

  Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt.

  Reparasjon og vedlikehold

  Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr.

  Dokumentasjon og kvalitet

  Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

  Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. 

  Programfag

  • Produksjon og vedlikehold: 169 årstimer
  • Kjemisk teknologi: 168 årstimer
  • Dokumentasjon og kvalitet: 140 årstimer

  Produksjon og vedlikehold

  Programfaget omfatter daglig drift og vedlikehold av prosessutstyr, der kjemiske og fysiske forhold i de forskjellige produksjonsmetodene i prosessindustrien står sentralt. Programfaget innebærer planlegging av arbeid sammen med andre, arbeid i tråd med arbeidsbeskrivelser og bruk av verktøy og måleinstrumenter. Programfaget omfatter også prosessindustriens utvikling og plass i samfunnet. Arbeid med sikkerhet, kvalitet og internkontroll er integrert i alt arbeid innen programfaget.

  Kjemisk teknologi 

  Programfaget omfatter enhetsoperasjoner, apparater og utstyr, måle-, styrings- og reguleringsteknikk. Programfaget handler om kjemiske og fysiske egenskaper og måling og beregning av kjemiske og fysiske størrelser. Programfaget dreier seg også om forståelse av oppbygningen av og virkemåten til prosessanlegg.

  Dokumentasjon og kvalitet

  Programfaget omfatter arbeid med tegninger, skjemaer, prosedyrer og standarder. Programfaget omfatter bruk av verktøy for å sikre en felles forståelse av arbeidsoppgavene og vurdering av resultatene. Programfaget omfatter også arbeid i henhold til gjeldende kvalitetssystemer. 

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no