Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Teknologi- og industrifag

  Vg1 Teknologi- og industrifag

  Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester.

  Kjerneelementer

  Teknologi

  Kjerneelementet teknologi handler om teknologiske innretninger, tegninger, verktøy og programmering. Videre handler det om å bruke digitale applikasjoner for overvåking, feilsøking, optimalisering og reparasjon av maskiner og utstyr og om å ta i bruk nye løsninger og teknologi.

  Produksjon og dokumentasjon

  Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om design, produksjon av varer og tjenester, drift og vedlikehold. Videre handler kjerneelementet om å bruke dokumentasjon og kvalitet som en integrert del av arbeidsprosessene før, under og etter produksjon av varer og tjenester.

  Samhandling

  Kjerneelementet samhandling handler om å kommunisere faglige forklaringer og begrunnelser i tillegg til valg og løsninger på ulike nivåer. Videre handler kjerneelementet om å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik bakgrunn og kultur både på skolen, i arbeidslivet og i det øvrige samfunnslivet.

  Helse, miljø og sikkerhet

  Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å utføre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk ved produksjon av produkter og tjenester. Kjerneelementet handler om å kunne se sammenhenger mellom kvalitet og sikkerhet, ressursforvaltning, omdømme og bransjens påvirkning på det ytre miljøet. Videre handler det om å kunne se risiko for fysiske og psykiske utfordringer som elevene kan møte i et arbeidsmiljø.

  Programfag

  • Produksjon og tjenester
  • Konstruksjons- og styringsteknikk
  • Produktivitet og kvalitetsstyring
  • Yrkesfaglig fordypning

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Vg2 Industriteknologi

  Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske,
  produksjonsrettede og utviklingsorienterte yrker.

  Kjerneelementer

  Helse, miljø og sikkerhet

  Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bruk av verneutstyr. Kjerneelementet handler om å bruke maskiner og utstyr i tråd med regelverk på en sikker måte. Det handler også om å bidra til gode holdninger og nødvendig kunnskap om gjeldende regelverk, risikovurdering og helse-, miljø- og sikkerhetspraksis ved produksjon av varer og tjenester.

  Teknologi

  Kjerneelementet teknologi handler om kunnskaper og ferdigheter innenfor mekaniske og automatiserte innretninger og samspillet mellom disse. Kjerneelementet handler også om kompetanse i bruk av tegninger, arbeidsbeskrivelser, verktøy, maskiner og bruk av innretninger for styring, overvåking, feilsøking, optimalisering, vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Det handler også om erfaring med tekniske løsninger og å kunne anvende tilgjengelig teknologi.

  Industriell produksjon

  Kjerneelementet industriell produksjon handler om produksjon, tjenester og dokumentasjon. Kjerneelementet handler også om kunnskaper og ferdigheter om hele prosessen fra idé til ferdig produkt eller tjeneste. Det omfatter også å kunne bruke systemer for planlegging og dokumentasjon og å få erfaring med digitaliseringen i produksjonsprosesser og i arbeid med tjenester. Videre handler det om trening i å tenke kreativt og vurdere bærekraftige løsninger.

  Programfag

  • Teknologi
  • Vedlikehold
  • Yrkesfaglig fordypning
  • Kroppsøving
  • Norsk

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

  Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om grunnleggende prosess- og laboratorieteknikker.

  Kjerneelementer

  Teknologi

  Kjerneelementet teknologi i prosess og laboratorier handler om kjemi, laboratorieteknikker, prosess og prosesstyring, produksjon og vedlikehold. Det handler også om digital styring, kvalitetskrav, målemetoder og utstyr som brukes i prosessindustrien og laboratorier. Kjerneelementet omfatter dessuten å bruke, forstå og forklare virkemåten til prosessutstyr, velge innstillinger og overvåke prosessdata. Kjerneelementet omfatter videre å anvende teknologi, programmering, automatisering og robotisering som en del av arbeidsoppgavene og å utvikle nye løsninger. Produksjon og dokumentasjon Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om å forklare produksjonsprosesser fra råstoff til ferdig produkt, å bruke flytskjemaer, tegninger og bilder og å gjøre beregninger innenfor fysikk og kjemi. Videre handler det om å øve opp egne sanser under arbeidet i prosess og i laboratoriet og forståelsen av renslighet, nøyaktighet og presisjon. Kjerneelementet omfatter også å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk i fagene og på fagområdet.

  Samhandling

  Kjerneelementet samhandling i prosess og laboratorier handler om kommunikasjon og samhandling som grunnlag for utvikling og forbedring. Kjerneelementet omfatter å innhente, bearbeide og bruke informasjon som bidrar til kompetanseutvikling. Samhandling innebærer å ta ansvar for helheten og gjøre sitt beste for et felles godt resultat gjennom vurderinger og refleksjon, alene og sammen med andre.

  Helse, miljø og sikkerhet

  Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om sikkerhetsforståelse, miljøvennlig produksjon og bærekraftig utvikling. Kjerneelementet omfatter å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og å inneha kunnskap om faremomenter. Det innebærer også å kunne håndtere verktøy og utstyr, prøver, kjemikalier og avfall på en forsvarlig måte. Videre handler det om å utvise sikker atferd og å ta ansvar for seg selv og andre. Kjerneelementet omfatter dessuten kunnskap om gjeldende standarder og regelverk for å sikre god kvalitet på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

  Programfag

  • Produksjon og tjenester
  • Kjemisk teknologi
  • Analyse, dokumentasjon og kvalitet
  • Yrkesfaglig fordypning
  • Kroppsøving
  • Norsk

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap

  Vg2 Automatisering

 • Tredje år

  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

  Vg3 Automatisering

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no