Spesialpedagogisk rådgiver

Hvem: Merethe Green Ystad

Hva: Spesialpedagogisk rådgiver er har mange ulike arbeidsoppgaver. Det viktigste arbeidsområdet er å legge til rette for at elever med ulike lærevansker og funksjonshemninger kan få likeverdig og tilfredsstillende opplæring.

Alle elever har rett på å få opplæring på sitt utviklingstrinn og å få hjelp med det som er vanskelig, uavhengig av lærevansker, psykiske vansker, bevegelsesvansker eller andre vansker.

Eksempler på slike tilrettelegginger kan være

  • lydbøker, muntlige prøver, lengre tid på prøver, skrivehjelp, opplest tekst, bruk av PC med stavekontroll eller rettskrivingsprogram og talesyntese
  • individuelle opplæringsplaner og spesialundervisning
  • fysiske tilrettelegginger for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede
  • tolk til døve elever

Her ved inderøy videregående skole er det spesialpedagogisk rådgiver som koordinerer og følger opp kartleggingsprøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Dette gjøres for å fange opp elever med svake grunnleggende ferdigheter i redskapsfagene, slik at de også skal kunne få nødvendig hjelp og tilrettelegging. Dette kan følges opp med henvisning til PPT, utredning og informasjon til elevene om eventuelle rettigheter om tilrettelegging ved eksamen.

Spesialpedagogisk rådgiver er en nøkkelperson i arbeidet med informasjonsoverføring mellom ulike trinn i skolen, for eksempel mellom grunnskole og videregående skole.

Hvor: Kontor i elevtjenesten på AKSET

Kontakt:
Epost: merys@trondelagfylke.no
Telefon: 975 65 102

Sist oppdatert 15.11.2023