Ordensreglement

Notisblokk

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Hjemmel:

Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11

Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 16/6-2021. Gjeldende fra 1. august 2021.

§ 1 FORMÅL

Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring.

Reglementet skal gi regler om

 • Målsettinger for skolemiljøet
 • Retningslinjer for oppførsel
 • Konsekvenser av brudd på retningslinjene

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, som for eksempel på studieturer, ekskursjoner og praksis i bedrift. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien.

Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som har sitt utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag.

§ 8 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I § 8 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk.

§ 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ

Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.

Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø.

Elevene skal bli behandlet med respekt og omtanke – både fra skolens ansatte og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.

Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 – 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

Det skal være åpenhet, god dialog og kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes.

§ 4 ORDEN

Elevene skal ha god orden. Det innebærer å

 • møte presis på skolen og være til stede i hele undervisningstiden. Dersom eleven uten gyldig grunn har mer enn 15 minutter fravær i løpet av en time, skal det føres fravær for en hel time[1]
 • varsle/levere søknad til kontaktlærer/faglærer dersom de er forhindret fra å møte til opplæringen
 • gi beskjed om/levere gyldig dokumentasjon ved sykefravær
 • være til stede på skolen med mindre det er nødvendig med fravær på grunn av sykdom eller spesielle forhold. Ferieturer regnes ikke som nødvendig fravær
 • ha med seg nødvendige læremidler og utstyr
 • bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område
 • levere pålagt arbeid til avtalt tid
 • følge fylkeskommunens gjeldende reglement for IT

 

§ 5 OPPFØRSEL

Elevene skal ha god oppførsel.
Det innebærer å

 • opptre ærlig, høflig og hyggelig
 • behandle medelever, lærere og andre ansatte med respekt
 • delta aktivt i opplæringen
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder

 

Elevene skal ikke:

 • mobbe eller på andre måter krenke andre
 • røyke, snuse, innta eller være påvirket av rusmidler på skolens område, eller på andre undervisningsarenaer i skoletida. Elektroniske sigaretter er ikke tillatt. Forbudet mot bruk av tobakk og/eller e-sigaretter gjelder i skoletida, uavhengig av sted.
 • ha med seg våpen eller gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som i undervisningen bruker våpen og annet utstyr som kan medføre skade – jf § 8
 • jukse eller forsøke å jukse på prøver eller innleveringer
 • bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som virker krenkende på medelever eller skolens personale
 • bruke mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr på en slik måte at det virker forstyrrende på opplæringen eller krenkende overfor medmennesker
 • dele film eller bilder av ansatte eller medelever uten først å ha fått gyldig samtykke fra den eller de som er filmet eller avbildet
 • bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, med mindre dette er nødvendig på grunn av pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Dette forbudet gjelder i undervisning, i vurderingssituasjoner og på turer og arrangement i regi av skolen. Se opplæringsloven § 9-7

Skolen vil som hovedregel politianmelde straffbare forhold.

§ 6 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET 

Ordensreglementet gir grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av elevens overholdelse av ordensreglementet over en lengre tidsperiode.

 Reaksjonen på et regelbrudd må stå i et rimelig forhold til hvor alvorlig bruddet er. Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende konsekvenser:

 1) Inndragning av gjenstander som forstyrrer undervisningen eller som kan virke truende eller ødeleggende i skolemiljøet

 • Inndragning vil si at skolen oppbevarer den aktuelle gjenstanden på en forsvarlig måte i inntil én skoledag

2) Bortvisning

 • Faglærer kan vise bort en elev fra en undervisningsøkt på inntil 2 klokketimer
 • Rektor kan vise bort en elev fra skolen i inntil fem dager
  • Ved bortvisning for mer enn to klokketimer skal det fattes enkeltvedtak med nødvendig klagerett for eleven. Før det fattes enkeltvedtak skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Skolen skal også først vurdere om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner. Regler for saksbehandling, enkeltvedtak, rett til varsling, til å forklare seg og til å klage framgår av forvaltningsloven, opplæringsloven og vurderingsforskriften.
  • Fylkeskommunen kan vedta at en elev vises bort for resten av skoleåret

3) Hjemsendelse/bortvisning fra skoletur

 • Rektor kan fatte enkeltvedtak om bortvisning

4) Skolebytte

 • Dersom oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over tryggheten eller læringen til en eller flere medelever, kan fylkeskommunen fatte vedtak om at eleven skal flyttes til en annen skole enn den eleven er tatt inn på. Se opplæringsloven § 9 A-12. Skolebytte skal ikke skje dersom mindre inngripende tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen.

5) Erstatningsansvar

 • Elever eller foreldre/foresatte må regne med å bli gjort erstatningsansvarlige for hærverk e.l., jf. skadeerstatningsloven. Det kan gjøres avtale med skolen om at eleven gis anledning til å utbedre skadene selv

6) Nedsatt karakter i orden eller oppførsel

 • Vanligvis skal ikke læreren ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legge avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, f.eks. grov vold. I slike tilfeller kan nedsatt karakter i orden eller oppførsel også benyttes som en sanksjon

 

§ 7 PROSEDYRE VED USIKKERHET OM ELEV HAR SLUTTET VED SKOLEN

Skolen skal gjøre hva den kan for å legge forholdene til rette for at eleven skal fullføre opplæringen.

Dersom det på tross av skolens tiltak oppstår usikkerhet om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, for eksempel på grunn av fraværet, skal skolen uten ugrunnet opphold sende et skriftlig forhåndsvarsel om saken vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har besvart henvendelsen innen en frist på 3 uker, skal eleven ansees som sluttet. Dersom eleven er under 18 år, skal skolen informere foresatte dersom deres barn slutter på skolen.

Dersom eleven slutter, må skolen sikre at eleven umiddelbart blir fulgt opp av oppfølgingstjenesten.

De tiltak som er gjort fra skolens side for å legge til rette for at eleven skal fullføre opplæringen, skal dokumenteres i elevens mappe i arkivsystemet.

Dersom rektor i ettertid vurderer at eleven ikke kunne klandres for at skolens henvendelse ikke ble besvart, skal rektor avgjøre at eleven får skoleplassen tilbake.

 

§ 8 EGNE REGLER FOR MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE

 Skole- og læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og utvikling 

 • Kantina er skolens fellesområde, og alle elever har ansvar for å rydde etter seg i kantina.
 • Rydding gjelder også i skap og garderober.
 • Mat, dekketøy, bestikk og lignende skal ikke bringes med fra kantina og ut i skoleanlegget. Spising skal i hovedsak foregå i kantina.
 • Det er ikke tillatt med spising i spesialrom.
 • Oppslag og annen informasjon kan settes på skolens oppslagstavler. Ekspedisjonen kontaktes for godkjenning.

Sikkerhet og gode rutiner
Det innebærer at elevene skal:

 • gjøre seg kjent med og følge skolens instrukser og regler for bruk av rom, anlegg og utstyr, samt å benytte pålagt verneutstyr.
 •  følge sikkerhetsreglene ved bruk og oppbevaring av våpen. Skolen gir nødvendig opplæring.

            Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven] - Lovdata

 Trafikksikkerhet og rulleskivett
Elevene skal følge rulleskivettreglene som er utarbeidet av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, NAF og Trygg trafikk.

 

Regler for trafikksikkerhet ved ferdsel med rulleski på vei og gangvei mellom Meråker videregående skole og Grova Skisenter:

 • Det er påbudt med bruk av hjelm og treningstøy/refleksvest som er synlig i trafikken.
 • Trenere er ansvarlig for å sette opp varselskilt ved organisert trening.
 • Gangfeltet skal brukes på tur oppover fra E14 til Meråker stasjon.
 • Ingen skal kjøre på rulleski på strekningen ned fra Meråker stasjon – E14.   Rulleski tas av og bæres.
 • Det skal ikke brukes hodetelefoner under organisert trening.
 • Vi anmoder våre elever om å følge disse reglene også ved trening på fritid.

 


[1] Det kan være individuelle hensyn som tilsier at årsaken til fravær fra deler av en time bør anses som gyldig selv om den ikke kan dokumenteres. Det er derfor opp til skolen / lærer om det kreves dokumentasjon for at en fraværsgrunn for deler av en time skal kunne anses som gyldig og dermed ikke føres som fravær.

Sist oppdatert 07.07.2021