Elevtjenesten

Elevtjenesten jobber med elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø, og skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for alle elever.

Elevtjenesten jobber blant annet systemrettet mot mobbing og seksuell trakassering, studie- og yrkesveiledning, samt tiltak i forhold til tilretteleggingsbehov. Elevtjenesten samarbeider tett med kontaktlærerne, faglærerne og eksternt hjelpeapparat. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – Elevtjenesten har taushetsplikt.

Elevtjenesten består av følgende personer:

Leder: Anne Sølberg Engstrøm

Rådgiver og Oppfølgingstjenesten: Kjetil Johnsen

Spesialpedagogisk tjeneste: Grethe Gunnes

Helsesykepleiere: Guri Bjørkli og Linda Drugli Hervik (mer informasjon om skolehelsetjenesten)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste: Lisa Bruteig Olsen og Inge Ernald Simonsen