Eksamen

Plan for eleveksamen våren 2024

 Eksamensplan skriftlig - Vår 2024

Eksamensplan muntlig og muntlig-praktisk - Vår 24

VG4 PÅBYGG: 

Obligatoriske eksamener:

 •  skriftlig eksamen i norsk hovedmål  

I tillegg skal du trekkes ut til to eksamener

 

VG3 PÅBYGG: 

Obligatoriske eksamener:

 • skriftlig eksamen i norsk hovedmål  

I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i ett fag 
 • muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag 

Vg3 DANS: 

Obligatoriske eksamener:  

 • skriftlig eksamen i norsk hovedmål
 • muntlig-praktisk eksamen i faget scenisk dans 3.

I tillegg skal du trekkes ut til eksamen i to fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk 

Vg3 DRAMA: 

Obligatoriske eksamener:

 • skriftlig eksamen i norsk hovedmål 
 • muntlig-praktisk eksamen i faget teaterproduksjon 2 

I tillegg skal du trekkes ut til eksamen i to fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk 

Vg2 DANS/DRAMA 

Du skal trekkes ut til én eksamen; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. 

Vg1 DANS/DRAMA/Studiespesialisering

Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fag; skriftlig muntlig eller muntlig-praktisk

Før eksamen kan det være lurt at du forbereder deg: 

 • Les informasjon om eksamen på nettsiden til skolen, udir.no og trfk.no 
 • Spør faglæreren din 
 • Gå til kandidat.udir.no og søk opp faget under praktisk informasjon. Her vil du finne kort informasjon om eksamen i faget. 
 • Pass på at datamaskinen din fungerer og er oppdatert. Husk å restarte datamaskinen din. Datamaskinen må være oppladet, og du må ta med deg lader. 
 • Pass på at du er pålogget Office365 på datamaskinen med din skolebruker. 
 • Sjekk at du får til å lagre lokalt på din datamaskin. 
 • Har du digitale lærebøker kan det være at disse må lastes ned lokalt på din datamaskin. 
 • Teams og OneDrive er ikke tilgjengelig på eksamensnettverket, dersom du har filer her som du ønsker å bruke som hjelpemiddel må disse lastes ned lokalt på datamaskinen din. 
 • Sjekk at hodetelefoner som du skal bruke under eksamen fungerer som de skal, lar seg koble til datamaskinen din også uten tilgang på internett og at de er oppladet. Skolen anbefaler hodetelefoner som er kablet. 
 • Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om hvordan du oppdaterer datamaskinen din, lagrer lokalt, logger på Office365 osv. kan du ta med datamaskinen din til skolens it-tjenesten. 

Informasjon om eksamen udir.no:

Udir.no - forberede og ta eksamen

Informasjon om eksamen Trøndelag fylkeskommune:

trfk.no/eleveksamen

Har du som elev spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette (jfr. Forskrift til opplæringsloven §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som anbefales. 

Ta kontakt med elevtjenesten hvis du har spørsmål eller lurer på om du har levert dokumentasjon tidligere. 

Søknadsfrist 1. mars.

Du søker om særskilt tilrettelegging av eksamen i Visma InSchool. 

Visma InSchool | Innlogging

 

Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål. 

Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag før eksamen. Oversikt over hvilke fag det gjelder, ser du i eksamensplanen for skriftlig eksamen. 

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag fra kl. 09.00-14.00. Du skal møte på anvist rom på skolen. På forberedelsesdagen vil du få tilgang til forberedelsesmateriell som er nyttig informasjon for gjennomføring av eksamen. Du finner forberedelsesmateriellet på kandidat.udir.no. Faglærer eller en annen lærer vil være tilgjengelig for veiledning under deler av dagen. Det skal ikke foregå undervisning. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt. Du kan velge om du vil samarbeide med andre eller jobbe alene. 

Skriftlig eksamen gjennomføres på skolen.

Oppmøtetidspunkt er senest kl. 08:30, eksamen starter kl. 09:00! 
 
Dersom du møter for sent til eksamen, men før kl. 10:00 får du gjennomføre eksamen. Du får ikke kompensert for tapt tid. Møter du kl. 10:00 eller senere får du ikke gjennomføre eksamen. 

Fra kl. 08:45 vil det i eksamenslokalet bli gitt informasjon om dagens eksamen. Når du kommer til eksamenslokalet registrerer du deg og finner pulten som er merket med ditt navn. På pulten finner du en bordlapp med praktisk informasjon. Etter at du har registrert deg som møtt til eksamen kan du ikke forlate eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt. Etter eksamen har startet kan du ikke forlate eksamenslokalet før etter kl. 10.00. 

Når du har funnet plassen din skal du: 

 • Slå helt av mobiltelefon, smartklokker og annet kommunikasjonsverktøy og legge disse i sekken/veska. 
 • Ta ut mat og drikke, pc, lader og tillatte hjelpemidler fra sekken/veska og sett dette på pulten. 
 • Legg frem skrivesaker som du trenger på pulten. 
 • Sett sekk/veske på anvist plass. 
 • Slå på pcen din og koble den til eksamensnettet, informasjon om hvordan du gjør dette finner du på pulten. 
 • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no og se at du er på riktig nettverk. 
 • Logg på kandidat.udir.no. Brukernavn og passord finner du på bordlappen på pulten. 
 • Se til at medbrakte hodetelefoner fungerer. 
 • Les all informasjon som ligger på pulten din nøye. 
 • Under eksamen er kommunikasjon ikke tillatt. Dette gjelder chat, samskriving, kommentering på nettside eller andre måter for deling av informasjon. 

På eksamen i norsk og andre språkfag er bruk av oversettelsesprogram ikke tillatt. Har du slike installert på maskinen din eller bruker oversettelsesprogram under eksamen, blir dette sett på som juks eller forsøk på juks. 

Dersom du har fått særskilt tilrettelegging med bruk av lese- og skrivestøtte kan du bruke dette på eksamen. 

Heldigital eksamen 

 • Alle eksamener gjennomføres i nytt heldigitalt gjennomføringssystem, bortsett fra fag som har to-delt eksamen. 
 • Oppgavene blir tilgjengelig for deg digitalt kl. 09:00 på kandidat.udir.no. Les informasjonssidene godt. 
 • Ved langsvarsoppgaver skal du skrive teksten din i et skriveprogram, for eksempel Word og laste opp dokumentet på nettsiden. Husk å lagre underveis.  Merk at du kun kan laste opp én fil, så lagre alt i samme dokument. 
 • Du vil få ulike type oppgaver.
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt. 
 • Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig. 

To-delt eksamen 

Faget matematikk har to-delt eksamen. Fordeling av tid for del 1 og del 2 er forskjellig fra fag til fag, se informasjon i eksamensveiledning for faget. Faglærer kan også svare deg på dette. 

 • Før eksamenstart skal du legge hjelpemidler for del 2 og pc på gulvet. 
 • Du får utlevert oppgavesettet på papir, les informasjonssiden godt. 
 • For del 2 kan du logge på kandidat.udir.no, der vil du finne oppgavesettet som pdf. 
 • Del 1 av eksamen er uten hjelpemidler, bortsett fra blå eller svart penn, passer, linjal og vinkelmåler. Du kan starte på del 2 når som helst, men du får ikke ta i bruk hjelpemidler før tida for del 1 er ute. Del 1 skal leveres inn når tida for del 1 er ute. 
 • Del 2 av eksamen er med hjelpemidler, som for heldigital eksamen. Det vil fremgå av oppgaveteksten hvordan oppgaven skal besvares og leveres. Du må logge på kandidat.udir.no dersom oppgavesettet krever digital innlevering. 
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt.

Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig.  

 

Ikke-skriftlig eksamen gjennomføres i utgangspunktet på skolen, men enkelte fag kan ha et annet oppmøtested. Du vil få informasjon om gjennomføring av eksamen på forberedelsesdagen. 

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, du møter på skolen på anvist rom. 

Muntlig eksamen

Muntlig-praktisk eksamen: 

Eksamenstid er 45 minutt, men gjennomføring av eksamen kan gå utover 45 min. 

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Liste over nasjonale nettressurser: VIGO, nettressurser til eksamen 

Liste over lokale nettressurser: TRFK. lokale nettressurser til eksamen 

Hodetelefoner er tillatt under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delt eksamen. Det anbefales hodetelefoner som er kablet. 

Dersom du blir syk eller av uforutsette årsaker ikke kan møte til eksamen eller obligatorisk forberedelsesdag før eksamen, må du straks ringe til skolen på 74177000.  

Dersom du blir syk under eksamen, må du gi beskjed til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.  

Dokumentasjon ved fravær: 

På obligatorisk forberedelsesdag:

 • Du må snarest levere legeattest eller annen dokumentasjon til skolens ekspedisjon. Dokumentasjonen må gjelde for denne dagen. Har du dokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, har du automatisk dokumentert fravær på eksamensdag. Dersom du allikevel ønsker å gjennomføre eksamen, har du anledning til det og møter på skolen til oppstartstidspunktet. Har du udokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, må du møte på eksamen. 

På eksamensdag:

 • Ved sykdom må du snarest levere legeattest til skolens ekspedisjon. Legeattesten må gjelde for dagen eksamen avlegges på. 
 • Ved annet uforutsett fravær må fraværet dokumenteres og leveres til skolens ekspedisjon snarest. 
 • Du har rett til utsatt eksamen når fraværet er dokumentert. I august vil du få tilbud om oppmelding til utsatt eksamen. 

Føring av fravær på obligatorisk forberedelsesdag og/eller eksamensdag: 

 • Fravær på forberedelsesdag før eksamen, og/eller på eksamen, føres som del av ditt totalfravær, men skal ikke knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot fraværsgrensen. 

I mange fag lages det eksamensveiledning som gir informasjon om gjennomføring av eksamen og hvordan svaret ditt blir vurdert. 

Eksamensveiledninger Udir.no 
Eksamensveiledninger, yrkesfag Udir.no

Eksamensveileder-med-informasjon-til-elever.pdf

Ved å søke opp de fagene du har kan du finne eksamensveiledninger. (Sjekk at veiledningen er laget for Kunnskapsløftet 2020 og vår 2023) 

Hvor skal jeg møte?

 • Du møter i skolens hovedinngang, der vil du bli registrert og anvist til riktig rom. 

Hva om brannalarmen går?

 • Følg instruksjoner fra tilsynsvakt

Kan jeg kjøpe mat i kantina under eksamen?

 • Nei

Klage på vurdering


Informasjon om klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og vedtak om ikke å sette karakter.

Sist oppdatert 03.04.2024