Elevråd

Elevrådsstyret ved Inderøy vgs skoleåret 2022/23

Leder: Siri-Lill Søraas - 2studa
Nestleder: Bendik Forsaa Geving - 2drama
Økonomiansvarlig: Tale Geving Ørjasæter - 2drama
Sekretær: Ingrid Ørdal Susegg - 2studa
komitéansvarlig: Ella Ulrika Friedl - 2drama
Styresmedlem: Elias Borgan - 1mu
Styresmedlem: Marion Totsaas - 2mu


ELEVRÅDSKONTAKT 

Mette Brattgjerd er elevrådskontakt for elevrådet ved skolen. Hun hjelper elevrådstyret i deres arbeid, er tilstede på møter i styret og bistår i planleggingen av tiltak som Internasjonal uke og Operasjon dagsverk. 

Viktige oppgaver er å bistå elevene med å ivareta retten de har til medbestemmelse og å bidra til et godt skolemiljø, for elevrådet ved skolen.SKOLEUTVALGET
Skoleutvalget består av 4 fylkestingsoppnevnte representanter, 1 av ansattes representant ved skolen, 2 elever og rektor, alle med personlige varerepresentanter. Leder er Ordfører Ida Stuberg. Rektor Petter er sekretær for utvalget. Utvalget behandler saker som legges fram av elevene, de ansatte, politikerne eller ledelsen ved skolen. De tar opp saker som angår budsjett, fagtilbud, lokaler, trivsel og miljø. En viktig oppgave for utvalget er også å lage gode samarbeidsløsninger der skole og lokalmiljø kan ha nytte av hverandre. Elevrepresentantene i utvalget velges for ett år av gangen.


SKOLEMILJØUTVALG
Skolemiljøutvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljøet for elevene. (Oppl. Lov § 9a-6)

I Opplæringsloven står det om elevråd:

”Ved kvar vidaregående skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Dersom elevrådet eller ein femdel av elvane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røyster. " Forskriftene sier også blant annet:
• Elevrådet er fellesorgan for skolens elever og rådgivende organ for skoleutvalg og rektor.
• Elevrådet velger to medlemmer med personlige varamedlemmer til skoleutvalget.
• Tillitselevene velges av klassen. De skal representere klassen i elevrådet, og saker som skal behandles, bør først drøftes med klassen.
• Tillitselevene har møteplikt i elevrådet. Kan ikke tillitseleven møte, må vararep. stille.
• Saker som skal behandles i elevrådet, må meldes til elevrådslederen i god tid.
• Tillitsvalgte har plikt til å gi klassen tilbakemelding etter at saker er behandlet.
• Elevrådsarbeid skal ikke regnes som fravær.
• Elever med sentrale verv i elevrådet kan få godkjent elevrådsarbeidet som valgfag.
 


Sist oppdatert 28.02.2023