Ungdata undersøkelsen

NTFK_20309.jpg

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata undersøkelsen

I ukene 10-14 i 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:

 • FORMÅL
 • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
 • HVA SPØR VI OM I UNGDATA
 • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
 • FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
 • KONTAKTINFORMASJON

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Alle klasser vil gjennomføre undersøkelsen på skolen i uke 10-14 (mars 2020)

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

PERSONVERN

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

  DET ER FRIVILLIG Å DELTA.

Ungdatakoordinator: rådgiver Camilla Nguyen tlf: 452 55 364, e-post: camng@trondelagfylke.no.

Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer tlf: 959 10 981, e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no.

KONTAKTINFORMASJON
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

 

Sist oppdatert 13.02.2020