Klagebehandling på karakterer

Karakterer2.jpg

Her kommer oppdatert informasjon om Trøndelag fylkeskommunes klagebehandlingsperiode.

Frist for klage på standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer ved Selbu vgs, publiseres 9.juni

Vi legger til rette for hurtigbehandling av klager fra avgangselever.

Oversendelsesfrist fra skolene til klageinstansen er tirsdag 22. juni.

Dette for å kunne rekke sluttføring av saksbehandlingen til Samordna opptak sin frist 1. juli.

Om saksbehandlingstid:
Vi har fått inn spørsmål fra skolene om saksbehandlingstid.

Det er de alminnelige reglene i forvaltningsloven som anvendes når det gjelder saksbehandlingstid for klagesaksbehandling. Hovedregelen etter fvl. § 11a er at saken skal forberedes og avgjøres «uten ugrunnet opphold.» Dette vil si at saken skal avgjøres snarest mulig, med mindre man har gyldig grunn for å vente. Fvl. § 11a sier videre at man må gi et foreløpig svar dersom det forventes at klagen ikke vil kunne besvares innen en måned. Her oppfyller skolens foreløpige svarbrev til eleven som klager, om status i saksbehandlingen, kravet til foreløpig svar.

Bestemmelsen i forvaltningsloven har ikke en absolutt frist på en måned for den totale saksbehandlingen. Saksbehandlingstiden vil kunne variere fra sak til sak. Man må imidlertid sørge for at man har gode, forsvarlige grunner for lengden på saksbehandlingstiden (f.eks at saken skal belyses på god måte).

Saksgangen ved klagesaksbehandling er for øvrig regulert av opplæringsloven med forskrift.