Praktisk informasjon høsten 2022

Velkommen til nytt skoleår ved Selbu videregående skole 2022-23. Nytt skoleår starter mandag 22. august.

Oppstart

Første skoledag for alle elever er mandag 22. august med oppstart klokka 08.30.

Vi ber om at du gir melding til skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Første skoledag vil bli brukt til noen praktiske gjøremål som utdeling av lærebøker og orientering om timeplanen i tillegg til at vi skal være i gang med opplæringen. Alle elevene får også sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet. Videre vil kontaktlærerne orientere dere om ordningene for slikt som søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet. 

Kantina er åpen første skoledag.

Skoleåret

Skoledagen varer fra 08.30 til 15.45 alle dager unntatt tirsdag og fredag, da avsluttes dagen klokka 14.00.

Vi har tidfestet tirsdag 14.15-15.45 til oppsamlingsprøver ved behov.  

Det kan bli noen fritimer i skoleuka, men dette er regulert i timeplanen. Skolen forbeholder seg retten til å justere timeplanen innenfor skoledagens fastsatte lengde (08.30 – 15.45 unntatt fredag). 

Fravær

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Les mer om fraværsreglene her (fra www.regjeringen.no)

Lærebøker

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret.

Samarbeid hjem-skole 

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte. Særskilt invitasjon kommer senere, men foreløpig er foreldremøtet for Vg1- og Vg2-elever planlagt til uke 36. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole.  

Digital postkasse

Hvis du ikke allerede har en digital postkasse, må du snarest opprette en. Mye viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt via denne. Foresatte må opprette elektronisk postkasse for elever under 18 år. For nærmere informasjon se: http://www2.norge.no/velg-digital-postkasse

Lån/stipend

Som elev med ungdomsrett har du rett på utstyrsstipend. Stipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om stipendet, på https://www.lanekassen.no

Når søknaden er behandlet og du har møtt til skolestart vil avtalen bli sendt til deg.

Elev-PC

Som ny elev høsten 2022 vil du ha to valgmuligheter

Valg A – ta med din egen datamaskin, valg B – Kjøp en PC av fylkeskommunen. Det er viktig at du gjør dette så snart som mulig slik at du har PC klar til første skoledag!

https://www.trondelagfylke.no/elevpc

Aktivering av konto

Før du begynner som elev i fylket, mottar du en sms med brukernavn og aktiveringskode. Brukerkontoen må aktiveres før du får tilgang til andre tjenester. I forbindelse med aktivering av konto, må du opprette et nytt passord samt godta at du har lest og forstått IKT-reglementet i Trøndelag. Aktivering av brukerkonto skjer via 

https://bruker.trondelagfylke.no

På dette nettstedet kan du også senere bytte passordet ditt.

Skoleskyss

Det er eleven selv som skal søke om skoleskyss. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett på skyss, og må søke her så snart som mulig:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Dette gjelder alle elever, altså selv om du hadde gyldig busskort i fjor!

Hvis du hadde busskort i fjor skal du bruke dette, ved nybestilling av kort vil det tilkomme et gebyr.

Inntak
Inntaket er felles for alle skoler i fylkeskommunen i to runder (1. inntak og 2. inntak). 

Førsteinntak gjennomføres 10.7. Svarfrist er 17.7. 

Andreinntak gjennomføres ca. 8.8. Svarfrist 11.8. 

Nye parkerings- og trafikkforhold gjeldende fra skolestart – se pdf-filene

Skiltplan for hele Bellområdet 
Skiltplan for av- og påstigningssone 
Skiltplan for kjøring etter Bellveien