PPT

ppt_1.jpg

Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)

I følge opplæringsloven skal hver kommune ha en pedagogisk – psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre tilrettelegging av opplæring for elever med særlige behov. I Ytre Namdal har vi en gjennomgående tjeneste med ansvarsområde fra barnehage, skole, videregående opplæring til voksenopplæring.
Pedagogisk – psykologisk tjeneste er en rådgivningstjeneste som gir veiledning til elev, lærling, skole, hjem og opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og læring. Henvisning til PPT skal alltid foregå i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år kan du selv oppsøke tjenesten, foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT jobber med:

  • Fag – og lærevansker
  • Psykisk helse
  • Læringsmiljø

PPT utreder og skriver sakkyndige vurderinger i forhold til:

  • Behov for spesialundervisning
  • Rett til inntak til særskilt utdanningsprogram på vg1
  • Rett til utvidet opplæringstid
  • Behov for tilrettelegging ved prøver og eksamener

PPT tilbyr samtaler, veiledning og hjelp i saker som har betydning for opplæringen. Vår arbeidsform er som regel rådgivnings – og støttesamtaler og samarbeidsmøter. PPT deltar som regel i møter der elever har ansvarsgruppe med kommunal koordinator. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi kan viderehenvise og samarbeide med andre instanser ved behov.

Sist oppdatert 23.06.2023