Voksenopplæring

Videregående opplæring for voksne

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring.
Dette gjelder voksne fra og med det året de fyller 25 år.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at denne retten blir ivaretatt, og voksne som er tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre gratis.

Du har rett:

 • på informasjon og veiledning
 • på å få vurdert din realkompetanse
 • på et tilbud som bygger på dine egne kunnskaper og ferdigheter (realkompetanse)
 • på sluttkompetanse som kan være studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.
 • til opplæring som er tilrettelagt din livssituasjon
 • til å velge om du vil ha standpunktkarakter eller gå opp til eksamen som privatist
 • til gratis opplæring

Hvorfor videregående opplæring?

 • Du har lite utdanning fra før og ønsker å lære mer
 • Du har erfaringer og kunnskap (realkompetanse) som du ønsker å bygge videre på
 • Du ønsker å stå sterkere på arbeidsmarkedet
 • Du ønsker studiekompetanse for å studere ved en høgskole eller et universitet senere
 • Du ønsker fag- eller svennebrev
 • Du ønsker en yrkesutdanning
 • Du ønsker fag- eller svennebrev

Realkompetanse og realkompetansevurdering

Med realkompetanse menes all den kompetansen du sitter inne med. Voksne har gjennom livet opparbeidet mye kompetanse i form av arbeidslivserfaring, hjemmearbeid, ulike typer opplæring/kurs, skole, deltakelse i organisasjonsliv, samfunnsliv m.m. Realkompetansevurderingen skal, så langt det er mulig kartlegge og dokumentere den kompetansen du sitter inne med. Denne kartlegginga gir grunnlag for godskriving og eventuell avkorting av opplæringsløpet. Kartlegging av realkompetanse vil gi deg muligheter til å fortsette opplæringa på riktig nivå. Fagpersoner ved de videregående skolene i fylket foretar denne vurderingen etter søknad.

Fulltids opplæring

Du kan også få tilbud om ordinær (fulltids) videregående opplæring dersom du søker spesifikt på dette. Se inntaksbestemmelser (ordinært inntak) på nettsiden www.vigo.no

Hvordan søke opplæring tilrettelagt for voksne?

Du kan registrere deg som søker hele året, men det er to veiledende søknadsfrister - 1.mars og 1.november hvert år. Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1. mars hvert år.
Utfylt og undertegnet søknadsskjema vedlagt kopier av attester og vitnemål sendes til nærmeste videregående skole.
Skolen vurderer og fastsetter din realkompetanse på bakgrunn av innsendte attester og vitnemål samt en samtale med deg.
En videregående skole i den delen av fylket der du bor, vil kontakte deg. Du bestemmer endelig hvilke(t) fag du ønsker opplæring i, og dere utarbeider i samarbeid en individuell studieplan.
Opplæringa kan i prinsippet starte når som helst i løpet av året, men søker du innen 1.mars vil tilbudet normalt starte opp i august/september.
Du kan også søke på ordinært tilbud (fulltids) som står i utdanningskatalogen. Da bruker du et ordinært søknadsskjema som du kan laste ned fra nettadressen: www.vigo.no

Kontaktopplysninger
- for informasjon, veiledning, registrerings-/søknadsskjema m.m.
  tlf.: 74179380  eller 
fylkeskommunen v/   tlf.: 74174261

Sist oppdatert 30.05.2018