Kontaktslærers ansvar

IAlle elever skal ha en kontaktlærer.

 I Opplæringslova står det at  "Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen”.

Kontaktlæreren har mange oppgaver. Først og fremst skal han/hun være klassens leder. Dette innebærer blant annet å følge opp hver enkelt elevs personlige, faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren skal også følge opp klassemiljøet og elevdemokratiet ved å ha jevnlige møter med klassen og gjennomføre minst to individuelle elevsamtaler med hver elev hvert skoleår.

De fleste kontaktlærere ved Ytre namdal videregående skole har ansvar for cirka 15 elever. Noen har færre og noen få har flere.

Arbeidet omfatter blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Skal møte sin basisgruppe en gang per uke
  • Skal gjennomføre elevsamtaler slik skolen har vedtatt dette
  • Skal sørge for god kontakt mellom hjem og skole
  • Skal arbeide for elevdeltakelse i skolehverdagen
  • Skal hjelpe eleven til gode arbeidsvaner og evt. utarbeide individuelle studieplaner
  • Skal føre fravær og ha en oversikt over kontaktelevenes totale fravær
  • Skal hjelpe kontaktelevene med vurdering av egne prestasjoner, faglig og sosialt
  • Skal være en kontaktperson mellom elev og skolens støtteapparat
Sist oppdatert 10.04.2018