De ordinære fraværsreglene gjeninnføres

Illustrasjonsbilde sykdom

I høst må du igjen skaffe legeerklæring når du er syk.

Som Kunnskapsdepartementet allerede har varslet gjeninnføres de ordinære fraværsreglene til høsten:

Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.

De nasjonale føringene for fraværsgrensa vil bli de samme som det som gjaldt før det midlertidige unntaket ble innført i mars 2020. Mer informasjon om fraværsgrensa finner du på våre sider.

Fraværsgrense i videregående opplæring