Studiespesialisering

Hvorfor velge studiespesialisering?

Med studiespesialisering får du generell studiekompetanse, noe som gir deg tilgang til studier på høyskoler og universitet i både inn- og utland. Noen fagkombinasjoner gir deg også ekstra studiepoeng som kan være nødvendig dersom det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta.

Her på Åfjord videregående skole har vi et godt læringsmiljø. Vi har lærere som er flinke i fagene sine, og trivselen er stor blant både ansatte og elever. Skolen vår er liten, noe som vi drar mange fordeler av: vi har et inkluderende klasse- og skolemiljø, lærere som ser elevene og har bedre tid til hver enkelt elev når klassen er liten. Hos oss har vi en kultur hvor «alle kjenner alle», noe som oppleves som trygt i overgangen fra ungdomsskole til videregående.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

   

  Alle fag på VG1 er fellesfag. Timeplanen består av norsk, engelsk, geografi, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, fremmedspråk og matematikk.

  Det første valget du møter på ved skolestart er hvilken matematikk du skal ha. Matematikk på studiespesialisering deles inn i to retninger: praktisk og teoretisk. Lærerne vil gi deg god informasjon om dette ved skolestart.

  Dette er et 5-timers fellesfag som du kan ha i VG1. Dette er faget du må ha hvis du tenker å velge matematikk R1, kjemi eller fysikk i VG2. Emnene vi jobber med er trigonometri, sannsynlighet, kombinatorikk, algebra, funksjoner, derivasjon og likninger.

  Dette er et 5-timers fellesfag som du kan ha i VG1. 1P passer best for dem som ikke tenker å velge realfag, og er obligatorisk dersom du ikke velger matematikk 1T. I timene jobber vi mye med å regne oppgaver fra praktiske situasjoner. Vi jobber med emner som regneregler, prosent, likninger, funksjoner, geometri, økonomi og sannsynlighet.

  Vi tilbyr tysk på nivå II og fransk på nivå I og nivå II. Undervisningen er krydret med skriftlige og muntlige aktiviteter, og elevene lærer å bli trygge på seg selv og språket. Målet med undervisningen er at elevene skal ha nok språkkunnskaper i bagasjen til å være rustet for videre studier eller reiser til språklandene.

  Nivå I er begynneropplæring – dette nivået er for elever som har hatt et annet fremmedspråk på ungdomstrinnet, men som ønsker å lære et nytt språk. Nivå II er videreføring av det fremmedspråket eleven har hatt på ungdomstrinnet. Begge nivå avsluttes på VG2 og det er mulig å komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

  For de elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, er faget fransk nivå I+II et alternativ. Dette faget går over alle tre årene på studiespesialisering, og det er mulig å komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Før du begynner på VG2 skal du velge studieretning – enten realfag eller språk og samfunnsfag.

  Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Elevene får utviklet et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse. Matematikk R forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

  Du bør velge matematikk R hvis du er interessert i å løse ulike problemer og å lage modeller.

  Undervisningen i matematikk er variert. Vi jobber med teori og vi gjør utforskende oppgaver for å belyse teorien. Vi lærer også litt programmering og vi bruker det digitale verktøyet Geogebra.

  Standpunktkarakteren i matematikk R settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og digitalt.

  Både i R1 og R2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen.

  Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Du bør velge fysikk hvis du er interessert i å se sammenhenger i naturlige fenomener, hvis du er interessert i hvordan verden er bygd opp og hvis du er interessert i hvordan teknologisk utvikling påvirker oss og samfunnet vårt.

  Undervisningen i fysikk er veldig variert. Vi jobber med teori og vi gjør mange forsøk for å belyse teorien. Det er også en del regning i fysikkfaget. Vi bruker også programmering og simuleringer.

  Kjerneelementene i fysikk er: praksiser og tenkemåter i fysikk, energi og energioverføring, krefter og felt og til slutt materie, tid og rom.

  Standpunktkarakteren i fysikk settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og praktisk. I fysikk 1 kan eleven trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. I fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eksamen, eller en muntlig-praktisk eksamen.

  Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til endringer i samfunnet. Kjemi skal gi innsikt i hvordan naturvitenskapelig kompetanse og utforskende arbeid kan bidra til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv. 

  Undervisningen foregår med gjennomgang av teori ved bruk av demonstrasjonsforsøk, tavle/power point, oppgaveløsning, forsøk, innleveringer og rapporter.

  Underveisvurderinger gis på prøver, innleveringer, arbeid med forsøk, rapporter og muntlige tilbakemeldinger i timene.

  Det gis standpunktkarakter i faget, og eleven kan komme opp i muntlig-praktisk eksamen.

  Definisjonen på biologi er «Læren om livet». Det betyr at biologifaget dreier seg om alt som er levende; alle slags planter, dyr og bakterier. I Biologi 1 er hovedfokuset hvordan levende organismer er oppbygd og fungerer, og hvordan organismene er tilpasset det miljøet de lever i. For deg som tenker f.eks sykepleierutdanning vil Bi1 være veldig nyttig.

  Undervisningen vil være en kombinasjon av tavleundervisning/PP, muntlig aktivitet, praktiske forsøk og utendørs feltarbeid.

  Det gis standpunktkarakter. Elevene kan i tillegg trekkes ut til praktisk-muntlig og/eller skriftlig eksamen.

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Før du begynner på VG2 skal du velge studieretning – enten realfag eller språk og samfunnsfag.

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling. Gjennom å la elevene bruke ulike faglige metoder stimulerer faget til nysgjerrighet og kritisk metodetenkning. Faget skal videre bidra til at elevene ser hvilken verdi samarbeid har for innovasjon og utvikling av virksomheter og samfunn. Faget skal bidra til bevissthet om utfordringer knyttet til etikk, og hvilke muligheter og utfordringer bærekraftig utvikling kan gi i arbeidet med å skape verdier.

  Lenke til vilbli.no

  Nytt programfag i engelsk på vg2 i fagfornyelsen er «Engelsk 1». Dette erstatter «Internasjonal engelsk» fra Kunnskapsløftet -06.

  Læreplanen framhever arbeid med tverrfaglige tema, noe som kan være spennende å jobbe med. Videre er det de grunnleggende ferdigheter som skal videreutvikles fra engelskfaget på vg1; muntlige og skriftlige ferdigheter og digitale ferdigheter, samt videreutvikling av evnen til å benytte kilder på en hensiktsmessig måte. Elevene skal bl.a. bli kjent med språklige varianter av engelsk, og trene seg opp til selvstendig refleksjon og kritisk tenkning gjennom analyse av aktuelle samfunnsdebatter. Elevene skal også utforske og presentere selvvalgte emner skriftlig og/eller muntlig.

  Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter i faget, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen.

  Man må ha gjennomført Engelsk 1 for å kunne fortsette på Engelsk 2, som blir det nye programfaget i engelsk på vg3 fra høsten 2022.

  På VG2 kan du velge fransk som programfag dersom du ønsker et andre fremmedspråk. Det betyr at du på VG2 vil ha to fremmedspråk på timeplana, men erfaringsmessig går det helt fint. Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.

  Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter i faget, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen. På VG3 kan man velge å gå videre med fransk 2 som programfag.

  Matematikk 2P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsningsstrategier. Faget skal forberede elevene på videre studier og på et samfunn og arbeidsliv i utvikling, gjennom praktisk bruk av matematikk.

  Elevene skal ha en standpunktkarakter, og kan trekkes ut til skriftlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen.

  I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser. Sentrale temaer er sosialisering, kultur, makt, sosial ulikhet og arbeidsliv. Faget passer godt for deg som er nysgjerrig på hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og på hvilken måte vi blir påvirket av våre omgivelser. Med andre ord, hvis du skal jobbe med mennesker i framtiden, bør du ha dette faget.

  I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

  Eksamensformen er muntlig.

  I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode, velferdsstat og menneskerettigheter, livsmestring og livsfaser og sosiale problemer og utenforskap. Kritisk refleksjon over samfunnsendringer og utfordringer står sentralt i faget. Faget passer godt for deg som er opptatt av samfunnet rundt deg og som liker å holde deg oppdatert på nyheter fra inn- og utland.

  I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

  Hver vår og høst vil det være en skriftlig heldags i faget.

  Eksamensformen er muntlig eller skriftlig.

 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  På VG3 språk og samfunnsfag tilbyr vi følgende fag:

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling. Gjennom å la elevene bruke ulike faglige metoder stimulerer faget til nysgjerrighet og kritisk metodetenkning. Faget skal videre bidra til at elevene ser hvilken verdi samarbeid har for innovasjon og utvikling av virksomheter og samfunn. Faget skal bidra til bevissthet om utfordringer knyttet til etikk, og hvilke muligheter og utfordringer bærekraftig utvikling kan gi i arbeidet med å skape verdier.

  Lenke til vilbli.no

  Skoleåret 2021-2022 er siste året med programfaget «Samfunnsfaglig engelsk» på VG3. Dette faget blir erstattet med Engelsk 2 i skoleåret 2022-2023.

  Utdrag fra læreplanen:

  «elaborate on and discuss how key historical events and processes have affected the development of American and British society, political issues and systems in the English-speaking world, social and economic conditions in some English-speaking countries, analyse a regional or international conflict, current debates in the English-speaking world, interpret a work of fiction and film and a selcetion of literature from the 1900s and up to the present, present a major in-depth project with a topic from Social Studies English and assess the process».

  Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen.

  Samfunnsfaglig engelsk bygger på Internasjonal engelsk fra VG2.

  På VG3 kan du også velge fransk 1 som programfag, eller du kan velge fransk 2 dersom du hadde fransk 1 på VG2. Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.

  Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter i faget, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen.

  I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser. Sentrale temaer er sosialisering, kultur, makt, sosial ulikhet og arbeidsliv. Faget passer godt for deg som er nysgjerrig på hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og på hvilken måte vi blir påvirket av våre omgivelser. Med andre ord, hvis du skal jobbe med mennesker i framtiden, bør du ha dette faget.

  I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

  Eksamensformen er muntlig.

  I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode, velferdsstat og menneskerettigheter, livsmestring og livsfaser og sosiale problemer og utenforskap. Kritisk refleksjon over samfunnsendringer og utfordringer står sentralt i faget. Faget passer godt for deg som er opptatt av samfunnet rundt deg og som liker å holde deg oppdatert på nyheter fra inn- og utland.

  I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

  Hver vår og høst vil det være en skriftlig heldags i faget.

  Eksamensformen er muntlig eller skriftlig.

  Vg3 Realfag

  På VG3 realfag tilbyr vi følgende fag:

  Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Elevene får utviklet et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse. Matematikk R forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

  Du bør velge matematikk R hvis du er interessert i å løse ulike problemer og å lage modeller.

  Undervisningen i matematikk er variert. Vi jobber med teori og vi gjør utforskende oppgaver for å belyse teorien. Vi lærer også litt programmering og vi bruker det digitale verktøyet Geogebra.

  Standpunktkarakteren i matematikk R settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og digitalt.

  Både i R1 og R2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen.

  Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Du bør velge fysikk hvis du er interessert i å se sammenhenger i naturlige fenomener, hvis du er interessert i hvordan verden er bygd opp og hvis du er interessert i hvordan teknologisk utvikling påvirker oss og samfunnet vårt.

  Undervisningen i fysikk er veldig variert. Vi jobber med teori og vi gjør mange forsøk for å belyse teorien. Det er også en del regning i fysikkfaget. Vi bruker også programmering og simuleringer.

  Kjerneelementene i fysikk er: praksiser og tenkemåter i fysikk, energi og energioverføring, krefter og felt og til slutt materie, tid og rom.

  Standpunktkarakteren i fysikk settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og praktisk. I fysikk 1 kan eleven trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. I fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eksamen, eller en muntlig-praktisk eksamen.

  For å ta Kjemi 2 må du ha hatt Kjemi 1. Det er en fordel å ha realfagsmatematikk. Du må generelt være interessert i realfag og like å undersøke ting.

  Kjemi skal bidra til at elevene utvikler kreativitet og utfolder utforskertrang gjennom eksperimentelt og utforskende arbeid. Videre skal faget bidra til at elevene anerkjenner verdien av samarbeid og idéutveksling for å utvikle kompetanse og forståelse. Faget skal også bidra til at elevene utvikler en vitenskapelig og kritisk tenkemåte og en faglig etisk bevissthet.

  Det gis standpunktkarakter i faget, og eleven kan komme opp i skriftlig eksamen og/eller muntlig-praktisk eksamen.

  Faget har hovedfokus bl.a. på følgende tema: biologiske arbeidsmetoder, arv og genteknologi, økologi og miljøproblemer, energiomsetning i levende organismer.

  For deg som vurderer utdanning innen for eksempel naturforvaltning, eller som har planer om å bli bioingeniør, så kan biologi 2 være faget du bør velge.

  Undervisningen vil være en kombinasjon av tavleundervisning/PP, muntlig aktivitet, praktiske forsøk og utendørs feltarbeid.

  Det gis standpunktkarakter. Elevene kan i tillegg trekkes ut til praktisk-muntlig og/eller skriftlig eksamen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no