Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Teknologi- og industrifag

  produktivitet og kvalitetsstyring

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • beskrive risikovurderinger og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgaver
  • anvende og gjøre rede for bruk av aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og tolke måleresultater
  • bruke metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer
  • anvende og gjøre rede for bearbeiding av relevante materialer
  • beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak
  • beskrive og reflektere over logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt
  • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
  • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

  Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.

  I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

  Produksjon

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • arbeide i tråd med de HMS-krav skolen stiller til arbeidet og til rutiner for orden og renhold
  • lage planer for arbeidsoppgaver og materialbehov i henhold til arbeidsbeskrivelser
  • klargjøre, stille inn, betjene og overvåke produksjonsmaskiner og utstyr
  • velge materialer for bearbeiding, ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
  • programmere og redigere CNC-program for maskiner og utstyr
  • skjære, kutte, sage, stanse, lokke og forme etter arbeidstegninger
  • utføre sponbearbeiding etter arbeidstegninger og instruksjoner
  • gjøre rede for ulike metoder og prosesser for støping og materialforming
  • velge skjæreverktøy og stille inn skjæredata for manuelle og styrte maskiner etter tegninger og instruksjoner
  • overflatebehandle materialer og gjøre rede for ulike metoder og teknikker
  • velge og bruke sammenføyingsmetoder og instruksjoner etter arbeidsbeskrivelser
  • gjøre rede for bruksområder for og håndtering av gasser og kjemikalier på fagets områder
  • sette sammen og modifisere enkle konstruksjoner etter spesifikasjoner
  • gjøre rede for bruksområder for og egenskaper ved stål, lettmetaller, kompositter, papir og nye materialtyper
  • simulere og teste materialer og materialegenskaper
  • utføre varmebehandlingsprosesser for deler og materialer i samsvar med arbeidsoppgave
  • gjøre rede for spenningsrekka og konsekvensene av å sette sammen ulike materialer med hensyn til korrosjon
  • utføre stropping, anhuking og signalgiving etter gjeldende regelverk

  Reparasjon og vedlikehold

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • demontere, montere, justere og vedlikeholde maskiner og utstyr etter spesifikasjoner og i samarbeid med andre
  • lage pakninger og bruke tetningsmateriale etter spesifikasjoner
  • håndtere oljer, kjemikalier og smøreutstyr og gjøre rede for bruksområder og egenskaper
  • feilsøke og reparere produksjonsutstyr og mekaniske komponenter
  • montere, sette i drift og feilsøke på relestyringer
  • sette i drift og funksjonsteste programmerbare logiske styringer
  • koble opp og feilsøke på hydraulikk- og pneumatikksystemer etter skjema
  • velge og bruke håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner
  • velge og bruke målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgaver og toleranser
  • måle og vurdere trykk, temperatur og mengde i samsvar med arbeidsoppgaver
  • koble til og fra elektriske systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter

  Dokumentasjon og kvalitet

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke tekniske tegninger, skjemaer og arbeidsbeskrivelser i planlegging, produksjon og vedlikehold
  • bruke digitale verktøy til å utarbeide 2- og 3-dimensjonale tegninger
  • forklare hovedprinsipper i et kvalitetssikringssystem
  • utføre arbeidsoppgaver etter gitte kvalitetskrav og foreta egenvurdering
  • vurdere risiko ved arbeidsoppgaver i henhold til regler for HMS
  • bruke produktdatablader i arbeid med utstyr og kjemikalier
  • registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og foreslå korrigerende tiltak
  • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver og vurdere resultatet av eget arbeid
  • følge reglene til skolens kildesortering og avfallshåndtering
 • Lærling

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no