Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Kommuniksjon og samhandling

  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar
  • vise relasjonsferdigheiter og reflektere over eiga åtferd
  • vise omsorg og yte service som fremjar trivsel og meistring
  • gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga
  • drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering
  • bruke digitale ressursar i kommunikasjon og samhandling
  • reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet
  • bruke observasjons- og kommunikasjonsferdigheiter i eige arbeid

   Yrkesliv i helse og oppvekstfag

  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for korleis helse- og oppvekstsektoren er organiserte, og reflektere over eige yrkesval
  • vise korleis brukarmedverknad kan gjennomførast i helse- og oppvekstsektoren
  • beskrive kva krav og forventningar som blir stilte til ein profesjonell yrkesutøvar, og reflektere over eigen praksis
  • gjere greie for gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit
  • vurdere hvordan hjelpemidler, velferds- og annen teknologi kan brukes i yrkesutøvinga
  • drøfte korleis endringar i samfunnet kan påverke yrkesutøvinga og peike på mogligheiter og utfordringar desse kan gje
  • forklare og gi døme på kva etiske dilemma i yrkesutøvinga er og på korleis dilemma kan handterast
  • gjere greie for kvifor det er viktig med tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i eit slikt samarbeid
  • gjere greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og oppvekstsektoren, og allmenne spelereglar som gjeld i arbeidslivet
  • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid
  • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv
 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Aktuelle arbeidssteder

  Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er

  • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

   

  Personlige egenskaper

  Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

  Formelle krav

  Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

 • Lærling

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no