Alternativ Opplæring (AO)

AO er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging.

  • Både «Læreplanens Generell del» og Opplæringslova § 1-3 framhever elevens rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Jfr. Opplæringslova § 5-1.

 

  • AO er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging.

 

  • Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev. Basert på den sakkyndige vurderingen fra PPT vgs, og i samarbeid med foresatte, utarbeides det en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev. Opplæringen gis i egen base eller liten gruppe. Deler av elevenes opplæring kan også være knyttet opp mot skolens utdanningsprogram innenfor yrkesfag eller studieforberedende. Elevene kan da være med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

 

  • Opplæringen kan gis i kombinasjon mellom bedrift og skole. Elevene prøver ut ulike arbeidssituasjoner gjennom opplæringsløpet for å finne aktuelle mestringsarenaer og aktuelle arbeidsområder senere i livet.

 

  • Elevene får en allsidig og praktisk opplæring som gjør dem i stand til å bli deltakere i egne liv. De blir møtt av kompetente, trygge voksne som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen. Mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere.

 

  • Vi gir et meningsfylt og innholdsrikt opplæringstilbud der faglig og sosial utvikling forbereder og kvalifiserer til ordinært eller tilrettelagt arbeid/aktivitet. Etter avsluttet skolegang skal elevene stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

 

  • Elevene får tilpasset undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og kroppsøving/svømming.

 

  • Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Vi deltar på skolens felles aktiviteter, for eksempel grilling, konserter, «bli kjent dag» og i andre sosiale happeninger i tilhørende klasse.

 

  • Teamet som jobber på AO er tverrfaglig sammensatt. Teamet samarbeider med hjemmet, ansvarsgruppe og andre instanser knyttet til eleven

 

  • Elevene på AO vil gå ut med grunnkompetanse. Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven skal ha opplæring i utvalgte kompetansemål. Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter samt et kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse ved endt skolegang.

May Britt Sundet
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 41 94 41 61 75 88
Sist oppdatert 07.09.2020