Alternativ Opplæring (AO)

AO er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging.

  • Både «Læreplanens Generell del» og Opplæringslova § 1-3 framhever elevens rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Jfr. Opplæringslova § 5-1.

 

  • AO er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging.

 

  • Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev. Basert på den sakkyndige vurderingen fra PPT vgs, og i samarbeid med foresatte, utarbeides det en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev. Opplæringen gis i egen base eller liten gruppe. Deler av elevenes opplæring kan også være knyttet opp mot skolens utdanningsprogram innenfor yrkesfag eller studieforberedende. Elevene kan da være med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder.

 

  • Opplæringen kan gis i kombinasjon mellom bedrift og skole. Elevene prøver ut ulike arbeidssituasjoner gjennom opplæringsløpet for å finne aktuelle mestringsarenaer og aktuelle arbeidsområder senere i livet.

 

  • Elevene får en allsidig og praktisk opplæring som gjør dem i stand til å bli deltakere i egne liv. De blir møtt av kompetente, trygge voksne som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen. Mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere.

 

  • Vi gir et meningsfylt og innholdsrikt opplæringstilbud der faglig og sosial utvikling forbereder og kvalifiserer til ordinært eller tilrettelagt arbeid/aktivitet. Etter avsluttet skolegang skal elevene stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

 

  • Elevene får tilpasset undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og kroppsøving/svømming.

 

  • Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Vi deltar på skolens felles aktiviteter, for eksempel grilling, konserter, «bli kjent dag» og i andre sosiale happeninger i tilhørende klasse.

 

  • Teamet som jobber på AO er tverrfaglig sammensatt. Teamet samarbeider med hjemmet, ansvarsgruppe og andre instanser knyttet til eleven

 

  • Elevene på AO vil gå ut med grunnkompetanse. Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven skal ha opplæring i utvalgte kompetansemål. Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter samt et kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse ved endt skolegang.

Sist oppdatert 07.09.2020