Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  I Åfjord har vi lange og gode tradisjoner på solid arbeid innenfor dette fagfeltet; og Åfjord vgs bygger videre på disse tradisjonene gjennom samarbeid med lokalt næringsliv innenfor bygg- og anleggsbransjen.

  Det er alltid behov for folk med utdanning innenfor disse fagområdene fordi det stadig er behov for nye bygg eller anlegg, eller restaurering av gamle.

  Programområdet Bygg- og anleggsteknikk, Vg1, vil gi deg en viss innsikt innenfor mange fag; og grunnleggende ferdigheter som gir deg bakgrunn for å velge videre i Vg2. Du vil møte materialer som tre, betong, ulike metaller og kjemiske stoffer. Håndtering av verktøy og maskiner av mange slag vil inngå i opplæringa. Oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner er sentralt.

  Det nære samarbeidet vi har med næringslivet, gjør at elevene får en del av opplæringa i praksisperioder i bedrift.

 • Andre år

  Vg2 Anleggsteknikk

   

  Ved Åfjord VGS er VG2 Anleggsteknikk den mest etterspurte og spesielle linjen, dette av den enkle grunn at det finnes bare et fåtall skoler med denne linjen i landet.

  Elevene som kommer inn på denne linjen er vanligvis veldig motiverte og villige til å lære, og kunnskapen man kan erverve her er mangfoldig. Noen kommer hit med en del erfaringer fra før, mens andre starter på bar bakke ut fra nysgjerrigheten til linjen.

  Åfjord VGS er kjent for å være en intim skole med godt miljø, både elevene og lærerne imellom. Skolen stiller med erfarne lærere og instruktører med lang fartstid innen anleggsbransjen, noe som igjen knytter skolen tett opp til bedriftene i kommunen og regionen, derav blant annet Tore Løkke AS og Johs J. Syltern AS. Samarbeidet mellom skolen og bedriftene resulterer i en moderne maskinpark ut ifra dagens behov for opplæring. I løpet av skoleåret får elevene opplæring på gravemaskin, hjullaster og dumper. De får kompetansebevis på at de kan føre disse tre maskinene.

  Anlegg og ekskursjoner

  Opplæringen ved Åfjord VGS er lagt opp med lange intensive praksisperioder mellom perioder med teori på skolen, samt en del utflukter til anlegg i nærområdet. Samarbeidet med lokale entreprenører har gitt oss muligheten til å få delta på arbeid de har i nærområdet, samt at vi får være med i deres steinbrudd og delta på sprengningsarbeider og knusing. Vi er stadig på besøk når de lokale firmaene utvider eller moderniserer maskinparken. Vi er også innom maskin og utstyrsleverandører i Trondheim blant annet PON, Volvo maskin og Brødrene Dahl for å se på nye maskiner, utstyr og fasilitetene deres.

  Kurs

  Elevene får i løpet av skoleåret bl.a. følgende kurs

  • 32 t sikkerhetskurs for masseforflytningsmaskiner
  • Arbeidsvarslingskurs del 1
  • Førstehjelpskurs
  • Arbeider nær strømførende anlegg

  Praksisen

  Skolen har et eget øvingsfelt oppe i Mørreaunet, ca. 8km fra skolen, hvor en stor del av den praktiske opplæringen gjennomføres. Der får elevene innblikk i alt fra det daglige vedlikeholdet med maskinene, tomtegraving, nivellering, grøftegraving og rørlegging. I løpet av året får elevene også muligheten til å være med på prosjekter i nærmiljøet, som for eksempel tomtegraving, grøftearbeid og andre oppdrag som er relevante, samt at skolen legger opp til lengre utplasseringsperioder i bedrifter.

  Skolen er under en byggeprosess, og anleggsteknikk får i den forbindelse en ny praksishall. I den forbindelse kjøper vi elektrisk gravemaskin, elektrisk kompaktlaster og øvingssimulator til anleggsteknikk. Hallen gjør det mulig med praktiske øvelser innen anleggsteknikk året rundt, og skal stå ferdig til påsken 2022.

  Anleggslinja har investert i GPS maskinstyringssystem og har montert dette på to maskiner. Elevene får dermed også opplæring i praktisk bruk av dette hjelpemidlet. Målet i løpet av skoleåret er at alle elevene skal ha innblikk i den grunnleggende håndteringen av maskinene, samt kunne redegjøre for den teoretiske delen, som er minst like viktig som den praktiske.

  Et annet emne som har kommet mer og mer inn i håndverksbransjen de siste åra er helse, miljø og sikkerhet, som tar sikte på å gjøre arbeidslivet tryggere for enhver arbeidstaker, noe som også denne skolen legger stor vekt på. Anleggsteknikk har også ekstra fokus på kosthold og helse. Vi har en kokk innom 2 ganger i løpet av skoleåret for å lære anleggselevene å lage sunn og billig mat. Vi har også ekstra kroppsøving, samt at vi gjennomfører undervisning om ergonomi med støtte fra fysioterapeut.

  Vg2 Betong og mur

  Murerfaget

  Betongfaget

  Vg2 betong og mur handler om å utvikle grunnleggende kunnskaper om å bygge og vedlikeholde bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i betong, flis og murprodukter. Programfagene ruster elevene til å velge materialer, håndtere produkter og bygge konstruksjoner i betong og mur med hensyn til estetikk, miljø og økonomi.

  Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 betong og mur skal bidra til sikre en håndverksmessig utførelse som gir varige og miljø- og energieffektive konstruksjoner. Programfagene bidrar til å utvikle teknologi gjennom forståelse av bygningsfysikk og utforsking av dristige bygg. Gjennom kritisk tenkning og samarbeid om arbeidsoppgaver bidrar programfagene til å øke bevisstheten om håndverkets betydning for bærekraftig bruk av betong og mur, og for miljøvennlig bruk av materialer.

  Betong og mur

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • arbeide med betong eller mur og flis etter tegning og beskrivelse
  • velge og bruke verktøy til ulike produkter og risikovurdere arbeidsoppdrag
  • montere og bruke arbeidsplattformer opp til 9 meter og iverksette tiltak for å redusere risiko ved arbeid i høyden
  • tegne enkle målsatte skisser og drøfte ulike løsninger
  • forstå tegninger og gjøre utmålinger i aksesystemer og med kotehøyder i tråd med disse
  • vurdere risiko og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner i henhold til gjeldende regelverk
  • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
  • beregne og bruke materialer og utstyr etter tegninger og beskrivelser og vurdere bruken ut fra kostnader, tidsbruk og miljøbelastning
  • gjøre rede for ulike typer forskaling og lage en tradisjonell forskaling
  • armere ulike typer betong og mur konstruksjoner og gjøre rede for armeringens funksjon i konstruksjoner
  • overflatebehandle mur og betong og reflektere over konsekvensene av feilbehandling
  • mure teglstein og ulike blokkprodukter
  • velge mørtel til mur og pussarbeid og reflektere over konsekvensene av feilbruk
  • bruke avrettingsmasser og gjøre rede for ulike bruksområder
  • legge og sette flis på gulv og vegg og vurdere hvordan underlaget påvirker sluttproduktet
  • følge regler for arbeid i våtrom og gjøre rede for ulike membransystemer
  • legge membran i våtrom og montere tilslutninger til rørgjennomføringer

  Dokumentasjon og kommunikasjon

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • dokumentere og kvalitetssikre arbeidsoppdrag og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • bruke digitale verktøy til geometriske beregninger, tegninger og dokumentasjon
  • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse.
  • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, bruke personlig verneutstyr og reflektere over konsekvenser av støy og vibrasjon for yrkesutøveren
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet.
  • drøfte ulike entrepriseformer
  • planlegge et enkelt prosjekt, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet
 • Lærling

  Det er stort behov for arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen og de fleste får læreplass før de har avsluttet Vg2

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no