Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Før du begynner på VG2 skal du velge studieretning – enten realfag eller språk og samfunnsfag.

Nytt programfag i engelsk på vg2 i fagfornyelsen er «Engelsk 1». Dette erstatter «Internasjonal engelsk» fra Kunnskapsløftet -06.

Læreplanen framhever arbeid med tverrfaglige tema, noe som kan være spennende å jobbe med. Videre er det de grunnleggende ferdigheter som skal videreutvikles fra engelskfaget på vg1; muntlige og skriftlige ferdigheter og digitale ferdigheter, samt videreutvikling av evnen til å benytte kilder på en hensiktsmessig måte. Elevene skal bl.a. bli kjent med språklige varianter av engelsk, og trene seg opp til selvstendig refleksjon og kritisk tenkning gjennom analyse av aktuelle samfunnsdebatter. Elevene skal også utforske og presentere selvvalgte emner skriftlig og/eller muntlig.

Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter i faget, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen.

Man må ha gjennomført Engelsk 1 for å kunne fortsette på Engelsk 2, som blir det nye programfaget i engelsk på vg3 fra høsten 2022.

På VG2 kan du velge fransk som programfag dersom du ønsker et andre fremmedspråk. Det betyr at du på VG2 vil ha to fremmedspråk på timeplana, men erfaringsmessig går det helt fint. Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.

Eleven skal ha én skriftlig og én muntlig karakter i faget, og eleven kan komme opp til sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen. På VG3 kan man velge å gå videre med fransk 2 som programfag.

Matematikk 2P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsningsstrategier. Faget skal forberede elevene på videre studier og på et samfunn og arbeidsliv i utvikling, gjennom praktisk bruk av matematikk.

Elevene skal ha en standpunktkarakter, og kan trekkes ut til skriftlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen.

Historie og filosofi 1 handler om å utvikle selvstendig filosofisk tenkning og forståelse av hvordan mennesket og samfunnet er formet av historie og selv skaper historie. Det er et såkalt muntlig fag, det vil si at eksamensordningen er en muntlig eksamen. I undervisningen vil det derfor bli lagt vekt på muntlig aktivitet med blant annet filosofiske samtaler, diskusjoner og presentasjoner. Videre gir faget elevene trening i åpen dialog, filosofisk refleksjon og historisk bevissthet. Det skal også forberede elevene på et samfunns- og arbeidsliv der det er viktig å tenke kritisk og kreativt og ha evne til å møte andre mennesker med åpenhet og respekt.

Eleven skal ha én standpunktkarakter og kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen med forberedelsesdel.

Friluftsliv handler om å gi elevene erfaringer knyttet til turer og aktiviteter i ulike naturmiljøer til ulike årstider. Samarbeid, innsats og fellesskap står sentralt i faget, sammen med det å flytte egne grenser og oppleve mestring gjennom opplevelser i naturen. Gjennom friluftslivsfaget skal elevene få oppleve naturen som en kilde til nytte, glede, helse og læring.

Å planlegge, gjennomføre og evaluere både dagsturer og turer med flere overnattinger står sentralt i læreplanen. Dette betyr at det aller meste av undervisningen vil foregå ute i naturen, men noe teoristoff vil bli gjennomgått på klasserommet.

Det gis standpunktkarakter. Elevene kan i tillegg trekkes ut til en muntlig eksamen.

Teknologi og forskningslære handler om naturvitenskapelige metoder og naturvitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet. Faget skal bidra til refleksjon over hvordan valg av metoder kan påvirke forskningsresultatene, og hvordan de samme resultatene kan brukes og misbrukes for å fremme ulike synspunkter. Faget skal gjøre elevene forberedt til videre studier og arbeidsliv knyttet til realfaglige og teknologiske fagfelt.

Eleven skal ha en standpunktkarakter, og kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser. Sentrale temaer er sosialisering, kultur, makt, sosial ulikhet og arbeidsliv. Faget passer godt for deg som er nysgjerrig på hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og på hvilken måte vi blir påvirket av våre omgivelser. Med andre ord, hvis du skal jobbe med mennesker i framtiden, bør du ha dette faget.

I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

Eksamensformen er muntlig.

I dette faget skal du lære om samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode, velferdsstat og menneskerettigheter, livsmestring og livsfaser og sosiale problemer og utenforskap. Kritisk refleksjon over samfunnsendringer og utfordringer står sentralt i faget. Faget passer godt for deg som er opptatt av samfunnet rundt deg og som liker å holde deg oppdatert på nyheter fra inn- og utland.

I undervisningen brukes det både quiz, leker, forelesninger, filmer, dokumentarer og gruppearbeid. Når det gjelder vurdering handler det mye om å utforske og fordype seg i ulike emner, enten muntlig eller skriftlig. Forståelse, refleksjon og kritisk tenkning er viktig.

Hver vår og høst vil det være en skriftlig heldags i faget.

Eksamensformen er muntlig eller skriftlig.