Eleveksamen våren 2024

Alt du trenger å vite om eksamen.PNG

Eksamen nærmer seg med stormskritt, og for elever ved Byåsen vgs betyr det forberedelse til eksamensperioden. Denne artikkelen dekker alt fra offentliggjøring av eksamenstrekk, til særskilt tilrettelegging for elever med behov, hvordan du forbereder deg teknisk og praktisk, samt viktige datoer for fellessensur og eksamenskarakterer.

Plan for skriftlig eksamen våren 2024, Byåsen vgs.
Offentliggjøring av trekk til skriftlig eksamen er onsdag 15. mai kl. 0900. Trekket offentliggjøres i VIS og elevene må logge seg inn via PC for å se hva som gjelder den enkelte.

Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk for innføringstilbudet er 7. mai kl.0900. Offentliggjøringen skjer ved oppslag på avdeling.

Her finner dere eksamensplan: 
Eksamensplan videregående 24.pdf
Eksamensplan innføringstilbudet 24.pdf

Ikke-skriftlig eksamen VG3 MK:
MK-elevene har to eksamensdatoer å forholde seg til, og VIS må derfor sjekkes kl.0900 begge datoer oppgitt under, for offentliggjøring av ikke-skriftlig eksamenstrekk.

 • onsdag 29. mai kl. 0900. Forberedelsesdag 30. mai. Eksamen fredag 31. mai.
 • tirsdag 4. juni kl.0900. Forberedelsesdag 5. juni. Eksamen torsdag 6. juni.

Ikke-skriftlig eksamen VG3 ST:
Offentliggjøring av ikke-skriftlig eksamenstrekk er tirsdag 4. juni kl.0900. Forberedelsesdag 5. juni. Eksamen torsdag 6. juni.

Ikke-skriftlig eksamen VG1, VG2, Lærlingene og Innføringstilbudet:
Offentliggjøring av ikke-skriftlig eksamenstrekk er tirsdag 11. juni kl.0900. Forberedelsesdag 12. juni.
Eksamen torsdag 13. juni.

Tverrfaglig eksamen VG2 Yrkesfag og Voksenopplæring:
Gjennomføres på egne oppsatte dager. Planene offentliggjøres og gjennomgås på avdeling.

 

Har du som elev spesielle behov, vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette i VIS. Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som behøves. Last den opp som pdf, eller ta bilde av dokumentasjonen som du laster opp i VIS sammen med søknaden. Skolen fatter endelig vedtak om innvilgelse/ avslag.

Søknadsfristen er 1. februar hvert år. Skulle noe uforutsett skje, eller har du blitt utredet etter søknadsfristen er gått ut, kan du ettersende søknad om særskilt tilrettelegging i VIS.

Bruk siden www.kandidat.udir.no aktivt. Her kan du søke opp fagene du skal ha eksamen i og se gjennom praktisk informasjon. På skriftlige eksamener med obligatorisk forberedelsesdag, vil det på forberedelsesdagen publiseres forberedelsesmateriell på denne siden. Her ser du også hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamensdagen.

Her har vi søkt opp Engelsk vg1 SF som eksempel: 

Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram

UTSTYR:

Du er selv ansvarlig for at du har utstyr som fungerer på eksamensdagen. Se til at PC-en din fungerer som den skal og at den er oppdatert. Du må også ha med hodetelefoner som virker til de eksamene som krever det - og husk lader til PC. Vi kan ikke garantere at vi kan hjelpe deg med manglende utstyr eller programvare som kreves for å gjennomføre eksamen på selve eksamensdagen. I verste fall får du ikke gjennomført eksamen, så bruk tid på å gå gjennom ditt tekniske utstyr.

Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om hvordan du oppdaterer datamaskinen din, henvend deg til IKT i god tid før eksamensdagen.

I de aller fleste fag er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra åpent Internett. Du har kun tilgang til et begrenset antall nettsider under eksamen. Med hjelpemidler menes egne notater, ordbøker, lærebøker, manualer, håndbøker, oppslagsverk, osv, som er i papirformat eller lagret lokalt på din datamaskin, i tillegg til tillatte nettsider.

Har du digitale lærebøker må disse lastes ned offline. Canvas og OneDrive er ikke tilgjengelig på eksamensnettet som du skal bruke på eksamen. Har du filer på Canvas eller i skylagring som du ønsker å bruke som hjelpemiddel, må disse lastes ned lokalt på maskinen din før eksamensdagen. Du har ikke tid eller anledning til å gjøre dette på selve eksamensdagen.

Hodetelefoner er tillatt å bruke under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delte eksamener. Sjekk at disse fungerer som de skal. Skolen anbefaler hodetelefoner som er kablet.

For nettressurser:

Hjelpemidler - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Begrepet «lesedager» benyttes ikke i forskrift til Opplæringslova og dette er ikke dager elever har krav på. Ved å jobbe jevnt og delta aktivt i alle fagene gjennom hele skoleåret, vil man være forberedt til eksamen. Å forberede seg til eksamen innebærer imidlertid også tekniske og praktiske forberedelser og å innstille seg på selve gjennomføringen av eksamen. Skolen har derfor satt opp følgende regler for lesedager før skriftlig eksamen, gjelder fra høsten 2023:

Eleveksamen

Elevene kan søke om lesedag dagen før skriftlig eksamen. Dette gjelder ikke dersom det er en obligatorisk forberedelsesdag til eksamen. Det gjelder heller ikke hvis eksamen er på en mandag, da regnes lørdag og søndag som lesedager. Det samme gjelder hvis eksamen ligger etter fridag/ røddag.

Det gjøres oppmerksom på at det fra tid til annen vil skje at elever grunnet eksamen i andre fag, ikke vil få slike lesedager. Har du f.eks to eksamener to dager på rad, hvorav den første har forberedelsesdag og den andre ikke, kan du ikke søke om lesedag dagen før forberedelsesdag. Har du to eksamener på rad uten forberedelsesdag, kan du søke om lesedag før den første eksamensdagen.

Eksamensperioden (skriftlig og muntlig) begynner etter 17. mai og varer til siste skoledag. I denne perioden innvilges det ikke permisjoner, og det må ikke planlegges aktiviteter som kan ha betydning for eksamensavviklingen. Skolen innvilger ikke lesedager før 17. mai.

Eksamensplan per termin blir lagt ut på skolens hjemmesider.

NUS/Høst-eksamen

Elevene kan søke om lesedag før skriftlig eksamen. Samme reglene som for eleveksamen gjelder. Fravær ifm eksamensdagen føres som R-fravær (rettighetsfravær).

Morsmålseksamen (for å erstatte kravet om 2. fremmedspråk for elever på ST/ MK)

Det innvilges en lesedag før skriftlig eksamen, ikke muntlig eksamen. Fravær på eksamensdagen føres som R-fravær (rettighetsfravær).

Privatisteksamen (forbedre karakter)

Det innvilges ingen lesedager i forbindelse med privatisteksamen. Fravær på selve eksamensdagen føres som D-fravær (dokumentert fravær).

Hvordan søke om lesedag?

Du søker om lesedag i VIS ved å legge inn framtidig fravær. Vi anbefaler at du har dialog med din kontaktlærer om dette i forkant.

Kontaktlærer behandler søknader om lesedag i VIS og legger inn riktig fraværskode. 

Skriftlig eksamen:

Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag før eksamen. Dette skal faglærer forberede dere på i løpet av skoleåret. Eksamensplanen gir også en oversikt over hvilke fag dette gjelder.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor eleven minst må være til stede fra kl.0900 til kl.1100. Du møter opp kl.0900 på anvist rom for dagen og vil da møte en faglærer, som er til stede første halvdel av dagen. Det skal ikke foregå undervisning, men du kan samarbeide med andre og få veiledning fra faglærer innenfor vanlig skoletid. Forberedelsesrommet vil være tilgjengelig ut skoledagen.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt. Bruk tiden godt på å skaffe deg nødvendig oversikt i fagstoffet og gjøre praktiske forberedelser.

Ikke-skriftlig eksamen (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen):

Offentliggjøring av ikke-skriflig eksamenstrekk gjennomføres 48 timer før eksamensdagen starter. Dagen du blir trukket ut får du lov til å bruke til egne forberedelser. Det er først 24 timer før eksamen at du får temaet du skal forberede til dagen etter.

På forberedelsesdagen møter du opp på skolen kl.0900 på anvist rom. Faglærer vil informere om praktisk gjennomføring på eksamensdagen, gi dere tema og være til stede for spørsmål og veiledning. Resten av dagen står til din egen disposisjon, og du kan velge å forberede deg på skolen eller annet egnet sted.

Oppmøte på eksamensdagen er senest kl.0830, men kom gjerne før. Vi åpner eksamenslokalet kl.0820. Viktig eksamensinformasjon gis over høyttaler alle eksamensdager kl.0850. Det er viktig at du sitter på plassen din og er pålogget og klar for eksamen da.

Når du først har gått inn i eksamenslokalet får du ikke forlate lokalet igjen før kl.1000. Du må derfor passe på at du har med alt du trenger før du går inn. Salen er rigget etter fag og alle får tildelt hver sin pult. På pulten finner du din navnelapp med påloggingsinformasjon, kandidatnummer og passord for dagen. Du skal ikke skrive ditt navn i eksamensbesvarelsen, du skal kun bruke kandidatnummer.

Du skal sitte i ro ved den tildelte pulten din og rigge deg til som anvist under. Eksamensvaktene kommer rundt og registrerer oppmøte. Husk gyldig ID.

Slik gjør du arbeidsplassen klar for eksamen

 

Skriftlig eksamenen gjennomføres i et eget digitalt system, bortsett fra del 1 på to-delte eksamener. Du må starte med å lagre et Word-dokument lokalt på din PC, og lagre det med tittel som du enkelt gjenkjenner når du skal laste opp eksamenen din på slutten av dagen. Navngi dokumentet f.eks som følger «EKSAMEN NORSK + dagens dato». Etter at du har gjort dette kan du gå inn på eksamensnettverket. Du skal ikke bruke et annet nettverk ila dagen. Noen eksamener er heldigitale, som engelsk og 2. fremmedspråk. Her skal du ikke å opprette et eget dokument, men du jobber direkte i eksamenssystemet på kandidat.udir.no.

Du skal ikke kommunisere med andre kandidater ila dagen, verken i lokalet eller digitalt på noen som helst måte. Kommunikasjon med andre kan medføre at du ikke får gjennomført eksamen. De eneste du får kommunisere med under eksamen er eksamensvaktene. Er det noe du lurer på, trenger skriveark eller må bruke toalettet, da rekker du opp hånda. En eksamensvakt vil hjelpe deg så fort som mulig. IKT og eksamensansvarlige på skolen vil også være til stede under deler av eksamenen, men ingen faglærere. Faglig veiledning og hjelp vil ikke foregå på eksamensdagen.

Når du skal levere eksamensoppgaven må du også rekke opp hånda. Eksamensvakta skal registrere at du har levert.

Når du er ferdig forlater du lokalet i stille modus. Det er elever i lokalet med ekstra tid som tilrettelegging, så her må alle vise hensyn slik at det er arbeidsro i lokalet, helt til eksamensansvarlig avslutter eksamensdagen.

En ikke-skriftlig eksamen kan være enten en muntlig eksamen (M), en muntlig-praktisk eksamen (MP) eller en praktisk eksamen (P). Du skal være kjent med eksamensformene i de ulike fagene dine. Er du usikker, spør faglærer.

Dagen før eksamen skal du ha fått tema/ problemstilling å forberede deg til og fått tidspunkt for når du skal møte opp til din eksamen. Det kan f.eks være inntil 7 elever i et muntlig parti, det er derfor ikke nødvendig at alle møter opp samtidig. Avhengig av eksamensform varer eksamen fra 30 (M) – 45 (MP) minutter. Sensor 1 er som hovedregel din faglærer i faget, og som du har kjennskap til fra før. Sensor 2 er en ekstern sensor, og er som regel en faglærer fra en av de andre videregående skolene i fylket. Hvem som er sensor 2 er det eksamenskontoret i Trøndelag Fylkeskommune som bestemmer.

Skal du ha praktisk eksamen er eksamenstiden inntil 5 timer og eksamenen inneholder en praktisk del, avhengig av faget og kompetansemålene i faget.

Vi har i tillegg til de ordinære eksamensvaktene også økt opp bemanningen med egne digitale eksamensvakter. De vil foreta stikkprøver blant kandidatene i eksamenslokalet og sjekke om du f.eks bruker riktig nettverk. IKT vil med jevne mellomrom også sveipe over salen og søke etter nett som ikke skal være i bruk på eksamensdagen.

Følgende regnes som juks, og er ikke tillatt på eksamen:

 • kommunikasjon med andre, som samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og andre måter å utveksle informasjon med andre på
 • bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget
 • bruk av KI, som chatGPT eller tilsvarende
 • bruk av oversettelsesprogram, også programmer som kan benyttes uten nettilgang
 • på eksamen i fremmedspråk skal du kun skrive direkte inn i tekstboksen på skjermen din, det er ikke tillatt å kladde i et annet program for så å klippe og lime inn i tekstboksen
 • bruk av mobil, eget nett via mobil
 • veksle mellom eksamensnett og annet nett, du skal kun jobbe i eksamensnettet

 Konsekvenser:

 • eksamen i faget annuleres
 • du mister standpunktkarakteren din i faget
 • du kan tidligst ta ny eksamen ett år etter

Vær nøye med at du fører kilder. Alle kildene du bruker skal oppgis slik at sensor kan finne frem til dem. Det er viktig at du viser til kildene på en ryddig måte, og at du viser at du kan bruke kildene i teksten din. Resultatet ved uselvstendig kildebruk kan føre til at du får lavere eksamenskarakter.

Kilde: Utdanningsdirektoratet: Forberede og ta eksamen | udir.no

Skriftlig eksamen:

Fellessensur er 19. juni (noen av programfagene), 20 juni (matematikkfagene) og 21. juni (norskfagene). Karakterene vil publiseres ila disse datoene, følg med i VIS.

Muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eksamen:

Du får karakteren rett etter at du har gjennomført eksamenen din.

Sist oppdatert 04.04.2024