Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Elevrådsarbeid og elevmedvirkning er en lovpålagt oppgave, og Byåsen videregående skole har et ansvar for å legge til rette for at elevrådet kan fungere godt og gi nødvendig opplæring og informasjon underveis.

Elevdemokratiets grunnlag er at alle elever har rett til medvirkning, både som enkeltpersoner og gruppe. Elevrådet skal ha gode rammevilkår og oppleve reell innflytelse på saker de tar opp. Alle elever på skolen skal være representert i elevrådet, med minst én representant for hver tjuende elev. Elevrådsrepresentantene velges ved skriftlig valg. Elevrådet velger selv leder og medlemmer i elevrådsstyret. Årshjulet viser sentrale aktiviteter gjennom skoleåret:

Elevrådet

Elevrådslederne på bildet er Eirik, Thomas og Linnea. Eirik og Linnea er nyvalgte og skal ha vervene sine fram til 2. termin 2025. Thomas har vært elevrådsleder sammen med Emma (ikke avbildet her) siden september 2023, og de skal sitte ut skoleåret. På denne måten har vi alltid to og to elevrådsledere som overlapper hverandre, for å sikre kontinuitet i elevdemokratiet.

Har du behov for å komme i kontakt med elevrådslederne våre, kan skolens kontaktperson for elevrådsarbeid, Mariëlle Malmo, kontaktes og videreformidle forespørsel: marmal@trondelagfylke.no / 986 54 262.

 • Valg av elevrådsrepresentanter (tillitselever) og vara i hver klasse. Kontaktlærer er ansvarlig for at valget blir utført innen 8. september 2023.
 • Gruppe opprettes i Canvas for deling av dokumenter, referat og annen informasjon. Alle TV og vara må godkjenne invitasjonen til dette rommet i Canvas og holde seg oppdatert på beskjeder og innhold.
 • Elevrådet lager egen snapchat-gruppe, eller lignende. Denne er kun for elevrådets medlemmer, tillitsvalgte og vara og for å sikre rask kommunikasjonsflyt når det trengs.
 • Elevrådsskoleringen blir 14.9.22., hvor inntil 4 skoletimer settes av til skolering og valg. Det gjennomføres valg av inntil 4 elever til ledergruppe, representanter til Skoleutvalget, Skolemiljøutvalget, Kantineutvalget og Miljøfyrtårnutvalget.
 • Etter elevrådsskoleringen kaller avdelingslederne inn til avdelingsråd. Avdelingsråd blir etablert og avdelingsrådene velger sin Speaker. Speakeren utgjør sammen med de fire elevrådslederne ledergruppa for skolens elevråd. Avdelingsrådene resten av skoleåret initieres av Speakerne – og saksliste er det elevene selv som ordner med – det er elevenes møtearena!
 • Elevrådskontakten kaller inn til de første møtene i de ulike utvalgene, og setter opp en møteplan i samarbeid med og ut fra deltakernes timeplaner. Dette for å sikre at alle kan delta, unngå utplasseringsperioder, praksis, verkstedstimer o.l.
 • Selv om man setter opp noen faste møtepunkt for ledergruppa, OD-komiteen og utvalgene, så kan og bør elevene møtes før, mellom og etter møtene for å planlegge sakene som står på sakslista og for evaluering i etterkant. Elevrådskontoret står til deres disposisjon for dette.
 • Informasjon og møteinnkallinger til ulike arrangement for elevrådslederne og ansatte som jobber med elevmedvirkning og elevdemokrati på skolen, som sendes til skolen per e-post, videresendes også per e-post til ledergruppa. Det kreves altså at man klarer å fange opp og besvare informasjon i ulike kanaler. 
 • Elevrådskontoret inneholder både en sofakrok og et møtebord med storskjerm til praktisk arbeid. Infomateriell fra Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og lignende, settes på Elevrådskontoret. Ledergruppa er ansvarlig for å gjøre slikt materiell kjent til resten av skolen. Elevrådskontoret ligger sentralt i bygget og skal kun brukes til elevrådsarbeid.
 • IKT legger inn tilganger via Unloc-appen til ledergruppa og elevene som deltar i de ulike utvalgene, slik at de får tilgang til elevrådskontoret. Elevrådskontakten leverer liste over deltakerne til IKT. 

I hvert avdelingsråd velges en «speaker». Speaker er talerøret for avdelingsrådet og forhandlingsdelegat når det er nødvendig (visualisert med en pil på figuren på neste side). Speakeren deltar når ledergruppen har møter. Speakeren snakker på vegne av sin avdeling i møte med ledergruppen. Vi har valgt å organisere oss på denne måten, for å sikre en mest mulig bred involvering fra alle avdelingene. 

Ledergruppen velges av elevrådet for å representere hele skolen og består av 4 tillitselever. Ledergruppen har møter èn gang hver måned, og oftere ved behov. Ansvaret til ledergruppen er å forberede saker for avdelingsrådene og oppsummere saker vedtatt i avdelingsråd. Ledergruppen, sammen med speakerne fra hvert avdelingsråd, har faste møter med ledelsen ved skolen og utgjør en utvidet ledergruppe. Ledergruppen arbeider med saker som angår hele skolen og følger opp prosjekter som de ulike gruppene arbeider med.

De som er valgt som ledere, bør ikke være tillitselever for sin klasse. 

Elevrådet kan opprette midlertidige arbeidsgrupper, som jobber med avgrensede tema (for eksempel trivselsgruppe, kantinegruppe osv). Arbeidsgruppene er åpne og alle elever som vil, kan delta, også de som ikke er valgt som tillitselev. Gruppene har en leder som rapporterer til ledergruppen.

Elevrådsmøtene er satt opp i en møteplan per termin. Elevrådsmøter varsles på skolens skjermer, Canvas og annen valgt kanal for kommunikasjon, f.eks Snapchat. Her kan elevrådsrepresentanter også melde inn saker. Elevrådet har en egen gruppe på Canvas hvor mer generelle opplysninger, informasjonsmateriell og møteplan legges ut. I god tid før elevrådsmøtene sendes det ut saksliste, dette er ledergruppens ansvar.

Regler for bruk av elevrådets Snapchat-gruppe:

 • Vi holder oss til saken/ saklig
 • Gruppa er kun for medlemmer av elevrådet, dvs TV og vara
 • Skolens kontaktperson for elevrådet deltar i gruppa
 • Gruppa administreres av ledergruppa

Ved Byåsen vgs har vi en god møtekultur. Dette innebærer presist oppmøte, gode debatter og demokratiske prosesser. Som tillitsvalgt/ vara varsler du ledergruppen hvis du er forhindret fra å møte.

 • Saker meldes inn til elevrådslederne på forhånd og saksliste deles ut i god tid
 • Møtet ledes av ledergruppen
 • Gjennomgang av saker fremmet av tillitsvalgte og avdelingsråd
 • Referat fra møtet sendes ut til alle tillitsvalgte senest en uke etter møtet, og legges på Canvas
 • Ledergruppen følger opp saker med skolens ledelse (rektor og elevrådskontakt)
 • Elevrådsrepresentanter referer fra elevrådsmøtene i sin egen klasse

Tillitseleven representerer klassen i skolens elevråd og tar ansvaret sitt på alvor. Tillitseleven har plikt til å møte på elevrådsmøtene, ta opp saker og skape engasjement rundt elevrådets arbeid gjennom informasjon til klassen. Det forventes at de tillitsvalgte ivaretar alle elevstemmer og jobber for et inkluderende og godt skole- og læringsmiljø. Kontaktlærer og tillitselev blir enige om hvordan og når tillitseleven kan få tid til å informere og ta opp saker med klassen. Hvis tillitseleven er forhindret fra å møte, deltar varatillitsvalgt i elevrådet.

Hva kjennetegner en god elevrådsrepresentant?

 • Er engasjert og interessert i å jobbe for elevenes / klassens/ skolens beste
 • Skal argumentere saklig på vegne av sine medelever
 • Er en god representant for klassen og skolen
 • Er en positiv rollemodell og inkluderende
 • Bidrar til gode beslutninger på vegne av elevene og står inne for disse
 • Er åpen for forslag fra sine medelever
 • Leder klassemøter slik at alle blir hørt
 • Gir tydelige tilbakemeldinger fra elevrådet til klassen og omvendt
 • Tar jobben sin seriøst og møter på elevrådsmøtene
 • Bidrar til god møtekultur: er lydhør når andre snakker, rekker opp hånda for å be om ordet

Elevrådet blir veiledet av elevrådskontakten ved skolen. Elevrådskontakten bistår elevrådet på en slik måte at elevrådet selv finner ut hvordan de skal jobbe på en god måte. Elevrådskontakten har jevnlig møter med ledergruppen og elevrådet. Elevrådskontakten deltar på elevrådsmøtene. Assisterende rektor, Mariëlle Malmo, er elevrådskontakt ved Byåsen videregående skole og har kontor i administrasjonen.

Sist oppdatert 06.09.2023