Fraværsgrense

Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole.

Fraværsgrense

Som Kunnskapsdepartementet allerede har varslet gjeninnføres de ordinære fraværsreglene til høsten

  • Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
  • Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet
    • Bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45
  • Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn. 

De nasjonale føringene for fraværsgrensa vil bli de samme som det som gjaldt før det midlertidige unntaket ble innført i mars 2020. Det vil si at våre trønderske rundskriv til fraværsgrensa også vil være de samme:

Les mer om fraværsgrensen ved å følge lenkene under.

Sist oppdatert 09.02.2024