Karakterer

Offentliggjøring av karakterer og klagefrister.

Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg3 og VG2 yrkesfag:

Onsdag 10. juni.

Klagefrist: 10 dager (lørdag 20. juni)

NB! På grunn av at fristen for å levere vitnemål til Samordna er 1. juli, bør elever på Vg3 klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager. Hvis klagen fremmes etter dette, risikerer man at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket. 

Offentliggjøring av termin- og standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2 STU:

Fredag 12. juni.

Klagefrist: 10 dager (mandag 22. juni)

NB! Merk at det er kun standpunktkarakterer det kan klages på. 

Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse for karakteren før du sender inn en klage.

Dette blir det lagt vekt på når din standpunktkarakter fastsettes:

  • at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser din kompetanse i faget. Et bredt vurderingsgrunnlag vil si at du har vist kompetanse i faget på ulike måter i ulike sammenhenger.
  • at kompetansen er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget
  • at kompetansen beskriver det du mestrer i faget målt opp mot kompetansemålene
  • at karakteren gir uttrykk for din kompetanse ved avslutningen av opplæringen
  • at du har blitt gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren
  • at du har fått mulighet til å forbedre kompetansen din gjennom opplæringstiden i faget

Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen.

Digital forsendelse av klage

På grunn av koronasituasjonen endrer vi rutinene for innsending av klager våren 2020. Vi forventer ikke at alle har tilgang til skrivere etter at standpunkt er publisert.

Du må klage skriftlig på eget skjema som du finner HER

Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge. I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre, i menylinjen over skjemaet. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post til skolen: postmottak.selbuvgs@trondelagfylke.no  Husk å skrive «Klage på karakter» i emnefeltet.

Du kan, alternativt, skrive hele klagen for hånd og sende et bilde av dette som vedlegg på e-post. Eventuelt kan du printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.

Får du ikke til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra deg. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen fra deg, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender.

Foresatte kan sende inn klage på vegne av eleven, til vedkommende fyller 18 år. Eleven har imidlertid selvstendig klagerett fra fylte 15 år, og trenger derfor ikke ha en voksen til å klage for seg.

En person med fullmakt, som ikke er en av de foresatte, må være myndig. Vedkommende må legge ved skriftlig bevis (kan skje digitalt, som beskrevet ovenfor) på fullmakten. Se FV § 12 siste ledd

Forskrift til opplæringsloven sier dette om vurdering og klage på vurdering

Individuell vurdering (§§ 3-1 – 3-68)

Klage på vurdering (§§5-1 – 5-15)

Hvordan elev og foresatte kan klage (beskrivelse fra Utdanningsdirektoratet)

Les mer om klageadgang HER

Saksgangen ved karakterklage