Velkommen til Selbu videregående skole!

selbu-vgs.jpg

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Selbu videregående skole skoleåret 2023-2024.

Vi forventer at det blir et skoleår med søkelys på læring, at vi i fellesskap skaper et godt skolemiljø og at det skjer med respekt for hverandre og fellesskapet.

Trøndelag fylkeskommunes visjon er: «Vi skaper historie»

Selbu videregående skoles visjon er: «Vi skaper historie ved å være nær og lærende».

Til visjonen knytter vi verdiene: «Åpen, Nysgjerrig, Modig, Ansvarlig og Tydelig».

Visjon og verdier danner grunnlaget for måten vi jobber på, vi er tett på, viser respekt, er tydelige og tar ansvar. Hos oss bidrar alle ansatte til ditt skolemiljø og du skal motta så god opplæring som mulig. Skolen har søkelys på elevmedvirkning, tilpasset og praksisnær undervisning.

For å nå dine og våre mål, har skolen noen faste rammer. Rammeverket for skolen, er
Opplæringsloven og læreplanverket. I tillegg har Trøndelag fylkeskommune et felles ordensreglement for elever ved alle offentlige videregående skoler og ved Selbu videregående skole har vi felles kjøreregler. Ramme- og regelverk, viser hva som skal til for at vi skal lykkes med å få gode skolehverdager for alle involverte. Dette kan du lese mer om, ved å gå inn på skolens hjemmeside.

Lærebøker

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret.

Samarbeid hjem-skole

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte. Særskilt invitasjon kommer senere, men foreløpig er foreldremøtet for Vg1- og Vg2-elever planlagt til uke 36, dvs. to uker etter skolestart. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole.

Oppstart

Første skoledag for alle elever er mandag 21. august med oppstart klokka 08.30.

Vi ber om at du melder skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Allerede første skoledag kommer vi i gang med opplæringen, men først blir du ønsket velkommen, får utdelt bøker, blir orientert om timeplan og får tid til å bli kjent med både medelever, lærere og skolen. Alle elevene får sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet.

Kontaktlærerne orienterer dere om ordningene for fravær, søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet. Dette kan du lese mer om på skolens hjemmeside.

Kantina er åpen første skoledag.

Skoleåret

Skoledagen varer fra 08.30 til 15.45 alle dager unntatt tirsdag og fredag, da avsluttes dagen klokka 14.00.

Vi har tidfestet tirsdag 14.15-15.45 til oppsamlingsprøver ved behov.

Det kan bli noen timer uten undervisning i skoleuka, dette er regulert i timeplanen. Disse timene kan brukes som studietimer. Skolen forbeholder seg retten til å justere timeplanen innenfor skoledagens fastsatte lengde (08.30 – 15.45 unntatt fredag).

Skolebussene går ca klokka 14.15 og 15.55. Se hver enkelt bussrute her: Selbu - AtB

Skolens kantine har åpningstid 10.00-10.30 og 11.30 -12.30.

Skoleruta finner du på skolens hjemmeside.

Der finner du også annen nyttig informasjon om skolestart, når det nærmer seg.

 

Vi ønsker deg velkommen til et nytt, hyggelig og lærerikt skoleår!

 

Vennlig hilsen
Hilde Andreassen
Rektor

 

 

 

 

Praktiske ting før skolestart:
Digital postkasse

Hvis du ikke allerede har en digital postkasse, må du snarest opprette en. Mye viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt via denne. Foresatte må opprette elektronisk postkasse for elever under 18 år. For å opprette, og for nærmere informasjon om digital postkasse: http://www2.norge.no/velg-digital-postkasse

Lån/stipend

Som elev med ungdomsrett har du rett på utstyrsstipend. Stipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om stipendet, på https://www.laanekassen.no

Når søknaden er behandlet og du har møtt til skolestart vil avtalen bli sendt til deg.

Elev-PC

Som ny elev høsten 2023 vil du ha to valgmuligheter:

Valg A: Ta med din egen datamaskin.

Valg B: Kjøp en PC av fylkeskommunen. Det er viktig at du gjør dette så snart som mulig slik at du har PC klar til første skoledag!

Les mer om, og bestill her: https://www.trondelagfylke.no/elevpc

Skoleskyss

Det er du selv som søker om skoleskyss. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett på skyss, og må søke her så snart som mulig:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Dette gjelder alle elever, selv om du tok buss sist skoleår.

Skyssbeviset ditt kommer til å ligge i Appen PocketId - den kan du laste ned på telefonen din og logge på med Feidebruker.