Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er det Programområdet som skal dekke behovet for helse- og mestringsfremmende arbeid innen helse- og oppveksttjenestene i samfunnet. (Fagfornyelsen)

 

Faget skal gi elevene et grunnlag for å arbeide med mennesker i alle livssituasjoner i et mangfoldig og flerspråklig samfunn i endring. Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye teori rundt kommunikasjon, profesjonell yrkesutøvelse, fysisk og psykisk helse. Samtidig legges det til rette for praksis der elevene får opplevelser og erfaringer med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Vi samarbeider med mange institusjoner innen de ulike helse- og oppvekstyrkene for å gi elevene praksisnær opplæring. Prosjekter, turer og eksterne foredragsholdere brukes også.  

De grunnleggende ferdighetene, å kunne regne, å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy er viktig i all opplæring. 

Læreplan for vg1 Helse- og oppvekstfag: 

https://www.udir.no/lk20/hsf01-03 
Gauldal videregående har skoleåret 2022/2023 to tilbud på vg2: Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag. For begge disse fagene er det nye læreplaner med endringer i struktur og innhold som gjelder fra og med skoleåret 2021/2022.  

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag handler om å legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. Programfagene skal bidra til å styrke den helhetlige helsen blant barn og unge og utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kolleger og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling (fagfornyelsen). 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/barne-og-ungdomsarbeider/y/vgo/v.hs/v.hs3002?rev=lk06 
Vg2 Helsearbeiderfag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke behovet for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Programfagene handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. Det handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til å arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Programfagene skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov (fagfornyelsen). 

 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Sist oppdatert 02.06.2023