Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er det programområdet som skal dekke behovet for helse- og mestringsfremmende arbeid innen helse- og oppveksttjenestene i samfunnet. Hos oss lærer du om helse og livsstil, kosthold, smitte, hvordan kroppen er bygd opp, førstehjelp, ergonomi, kommunikasjon og samhandling, hvordan være en god yrkesutøver og om de ulike yrkene du kan utdanne deg til. Faget skal gi elevene et grunnlag for å arbeide med mennesker i alle livssituasjoner i et mangfoldig og flerspråklig samfunn i endring. Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, men legger også til rette for praksis der elevene får opplevelser og erfaringer med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Vi samarbeider med mange institusjoner innen de ulike helse- og oppvekstyrkene for å gi elevene praksisnær opplæring. Prosjekter, turer og eksterne foredragsholdere brukes også.  

Les mer om utdanningen på Utdanningsdirektoratet eller Vilbli sine sider

Veien videre

Her på Gauldal videregående skole tilbyr vi barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag på vg2.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Handler om å legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. Programfagene skal bidra til å styrke den helhetlige helsen blant barn og unge og utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kolleger og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling. 

Vg2 Helsearbeiderfag 

Handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke behovet for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Programfagene handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. Det handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til å arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Programfagene skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov. 

Her har vi det gøy med mye praktisk arbeid. Eget godt utstyrt øvingsrom der mye av undervisningen foregår. Tett samarbeid med virksomheter innen helse i nærmiljøet. Etterstreber at praksis og teori går hånd i hånd for få helhetlig forståelse for omsorg.

Etter vg2

Det vanligste er å gå ut i lære i to år, ta fagprøve og få et fagbrev, og deretter jobbe som fagarbeider.

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på dere som har gått yrkesfag.

Du kan også ta vg3 påbygging, slike at du kan oppnå generell studiekompetanse etter vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Med dette har du mulighet til å ta utdanning ved høyskole eller universitet. 

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle elever som går yrkesfag skal ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Dette er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i et eller flere aktuelle lærefag. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontor får man erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket man interesserer seg for. Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Formålet med ordninga er at elevene skal få et godt grunnlag til å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. Yrkesfaglig fordypning gir elevene en unik mulighet til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Det er ulike forventninger til YFF på vg1 og vg2. De fleste timene er ute i bedrift, resten er på skolen. På vg1 blir det mye observasjonspraksis og YFF brukes til å finne veien videre i utdanningsløpet. På vg2 er målet å fordype seg i det faget/yrket elevene har valgt seg.

 

Prosjekter

Erasmus +

Vi deltar i et Erasmus+ konsortiumsprosjekt (VET) med fire andre norske videregåendeskoler fra Trøndelagsfylke (Røros, Orkdal, Johan Bojer og Kyrksæterøra) som innebærer at YF-elever får dekket et 3-ukers utplasseringsopphold i Slovenia, Østerrike, Polen, Kroatia, Finland eller Tyskland. Det er elevene som går vg2 i yrkesfag som får en mulighet til å dra på praksis i utlandet.

Erasmus+ er finansiert av EU, deltakelse i skolens Erasmus+ prosjekter er derfor kostnadsfrie for elevene. Det eneste elevene må koste selv er lommepenger.

Du kan lese mer om Erasmus her Internasjonalisering

Elevene i BUA 22/23 fikk dra til Katowice i Polen der de hadde 3 ukers praksis i barnehage. Her er de avbildet med reiseleder fra EU-mobility, som er en samarbeidsorganisasjon.

Livsglede for eldre

Både vg1 og vg2 deltar på Livsglede for eldre. Vi har lokaler som er egnet til å ta imot ulike brukergrupper på besøk. I tillegg er vi ute i institusjoner og bidrar med glede og aktiviteter.

Skolemesterskap

Det arrangeres hvert år skole- og fylkesmesterskap i fagene barne- og ungdomsarbeider og helearbeiderfag. Elever konkurrere først innen sin egen skole der vinneren deltar på fylkesmesterskapet. Der møter de elever fra de andre skolene i Trøndelag til en skarp konkurranse om å bli best i fylket. Vinnere her deltar på NM innen disse to fagene.

Kontaktperson

Grethe Renate Jørgensen
Fagleder m/personalansvar
74 17 99 72 91 81 38 43
Sist oppdatert 14.03.2024