Utviklingsplan 2019-2023

ODVS-NY-FASADE.jpg

1. Vårt oppdrag

Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne innenfor både studieforberedende fag og yrkesfagene.

Trøndelag fylkeskommune er eier, og vårt oppdrag er forankret i fylkeskommunens visjon og verdier og tilhørende planer.

Visjon

Vi skaper historie

Verdier

Åpen og nysgjerrig i holdning
Modig og ansvarlig i handling

Utviklingsplanen følger de fireårige valgperiodene i fylket. Planen beskriver våre verdier, våre mål og ambisjoner for perioden og hva vi gjør årlig for å nå disse (revideres for hvert skoleår). Utviklingsplanen følges opp med tiltaks- og handlingsplaner etter behov.

2. Våre verdier

Vi
 • viser engasjement
 • skaper dannelse
 • er medmennesker

Olav Duun videregående skole skal gi god opplæring og fine opplevelser til unge og voksne.

 • Vi skal kjennetegnes av høyt engasjement, og skal være aktive deltakere i samfunnet.
 • Vi skal bidra til at elevene får gode holdninger, teoretisk og praktisk kunnskap for videre studier, yrkes- og samfunnsliv.
 • Vi skal vise respekt og omsorg, og alle skal bli sett og verdsatt for den man er.
Våre elever skal:
 • Forberede seg for deltakelse og engasjement i samfunnslivet
 • Utnytte sine evner og ta fram det beste i seg selv
 • Føle seg trygge, vise respekt, åpenhet og toleranse
Elevene skal oppleve:
 • Undervisning som bygger på et helhetlig menneskesyn
 • Opplæring tilpasset den enkelte
 • Voksne som er gode rollemodeller og fagpersoner
Samfunnet rundt og foresatte skal oppleve at:
 • Skolen er en ressurs i lokalsamfunnet
 • Vårt arbeid preges av orden og kvalitet
 • Vi møter alle på en profesjonell måte

3. Våre ambisjoner for 2019-2023

All vår innsats skal rettes mot mer læring, motivasjon og mestring for elevene. Elevene skal lykkes enda bedre og flere skal få godkjent utdanning.

Vi vil se
 • Elever som trives og kommer på skolen hver dag.
 • Elever som vet at læring er hardt arbeid.
 • Elever som utfordres og bryter barrierer.
 • Elever som motiveres av vår entusiasme for deres læring.
 • Kolleger som får til å bygge gode og sterke relasjoner.
 • Kolleger som stiller opp og drar lasset sammen.
 • Ledelse som stimulerer til handling og utvikling.
Vi vil arbeide for
 • God implementering av Fagfornyelsen og ny tilbudsstruktur.
 • At skolen får et nytt skoleanlegg som viser at vi har skapt noe, ikke bare bygget noe.

4. Våre innsatsområder i 2019-2020

I år vil vi
 • Arbeide spesielt med Fagfornyelsen og forberede oss for ny tilbudsstruktur.
 • At vårt fokus på underveisvurdering skal føre til mer læring, motivasjon og mestring.
 • Videreutvikle IKO-arbeidet og etablere en ressursgruppe som skal ta imot bekymringsmeldinger og sette i gang tiltak for elevene som trenger det (IKO – Identifisering, kartlegging, oppfølging).
 • Være en dysleksivennlig skole i praksis.
 • Systematisere arbeidet rundt pedagogisk bruk av digitale verktøy.
 • Utvikle karriereveiledningen med nye rutiner og prosesser, slik at elevene får et bedre grunnlag for å velge videre utdanning eller yrke.
 • Få avklart om vi kan etablere et nytt fagtilbud i redning og beredskap.
 • Arbeide for at Namsos kommune og fylkeskommunen velger å legge den framtidige videregående skolen til Campus Namdalen.
Sist oppdatert 15.08.2019