Utviklingsplan 2023-2027

ODVS-NY-FASADE.jpg

1. Vårt oppdrag

Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne innenfor både studieforberedende fag og yrkesfagene.

Trøndelag fylkeskommune er eier, og vårt oppdrag er forankret i fylkeskommunens visjon og verdier og tilhørende planer.

Visjon
 • Vi skaper historie
Verdier
 • Åpen og nysgjerrig i holdning
 • Modig og ansvarlig i handling

Utviklingsplanen følger de fireårige valgperiodene i fylket. Planen beskriver våre verdier, våre mål og ambisjoner for perioden og hva vi gjør årlig for å nå disse (revideres for hvert skoleår). Utviklingsplanen følges opp med tiltaks- og handlingsplaner etter behov.

2. Våre verdier

Vi
 • viser engasjement
 • skaper dannelse
 • er medmennesker

Olav Duun videregående skole skal gi god opplæring og fine opplevelser til unge og voksne.

 • Vi skal kjennetegnes av høyt engasjement, og skal være aktive deltakere i samfunnet.
 • Vi skal bidra til at elevene får gode holdninger, teoretisk og praktisk kunnskap for videre studier, yrkes- og samfunnsliv.
 • Vi skal vise respekt og omsorg, og alle skal bli sett og verdsatt for den man er.
Våre elever skal:
 • Forberede seg for deltakelse og engasjement i samfunnslivet
 • Utnytte sine evner og ta fram det beste i seg selv
 • Føle seg trygge, vise respekt, åpenhet og toleranse
Elevene skal oppleve:
 • Undervisning som bygger på et helhetlig menneskesyn
 • Opplæring tilpasset den enkelte
 • Voksne som er gode rollemodeller og fagpersoner
Samfunnet rundt og foresatte skal oppleve at:
 • Skolen er en ressurs i lokalsamfunnet
 • Vårt arbeid preges av orden og kvalitet
 • Vi møter alle på en profesjonell måte

3. Våre ambisjoner for 2023-2027

All vår innsats skal rettes mot mer læring, motivasjon og mestring for elevene. Elevene skal lykkes enda bedre og flere skal få godkjent utdanning.

Vi vil se
 • Elever som trives og kommer på skolen hver dag.
 • Elever som er engasjerte i sin læring.
 • Elever som utfordres og bryter barrierer.
 • Elever som motiveres av vår entusiasme for deres læring.
 • Kolleger som får til å bygge gode og sterke relasjoner.
 • Kolleger som stiller opp og drar lasset sammen.
 • Ledelse som stimulerer til handling og utvikling.
Vi vil arbeide for
 • En ny pedagogisk plattform.
 • At vi får et nytt skolebygg tilpasset våre behov i framtiden.

4. Våre innsatsområder i 2023-2024

Mål

Andelen elever og lærlinger som fullfører og består videregående opplæring etter fem/seks år skal være 81 prosent eller bedre.

Andelen søkere med ungdomsrett formidlet til læreplass skal være 80 prosent eller bedre.

I år prioriterer vi følgende innsatsområder:

4.1 Entrepenørskap

Skolen skal ha økt fokus på entreprenørielle opplæringsmetoder, der målet er å ruste elevene mot et arbeidsliv som vil kreve skapende og kreative livsholdninger.

4.2 Arbeid med minoritetsspråklige elver

Skolen deltar i et skoleutviklingsprosjekt der målet er at hele skolen blir involvert i kompetanseutviklingsarbeidet innenfor opplæring av minoritetsspråklige elever.

Involveringen skal bidra til å gi alle lærere

 • styrket kompetanse i undervisning av minoritetsspråklige elever
 • kunnskap om praksisrelevante verktøy og bruk av disse
4.3 Elevdemokrati og medvirkning

Vi involverer elevene i arbeidet for å skape et godt lærings- og skolemiljø.

Involveringen gjøres blant annet gjennom:

 • elevmedvirkning i den faglige opplæringen og vurderingsarbeidet
 • Klassens time
 • Elevråd
 • Skolemiljøutvalg (SMU)

Vi har også utviklingsarbeid og oppmerksomhet på:

 • IKO
  • metodikk for identifisering, kartlegging og oppfølging for å bedre elevenes gjennomføring.
 • Karriereveiledning
  • som en integrert del av opplæringen.
 • Formidling av læreplass
 • Vurdering for læring
  • vi jobber med vurdering for læring som en integrert del av opplæringen.
 • Dysleksivennlig skole
  • sikre vår sertifisering og videreutvikle vår pedagogikk på området
 • Spesialpedagogikk
  • organisere arbeidet for å få anvendt ressursen enda bedre.
 • Digitalpedagogikk
  • videreføre og utvikle elevenes og lærernes faglige digitale kompetanse.
 • Bedriftsnært yrkesfag (BYF)
  • etablere utdanningsløp for små grupper elever med en større andel av utdanningen i bedrift.
 • Biblioteket skal være en integrert del av opplæringen
 • Internasjonalisering
  • videreføre aktiviteten og skap en pedagogisk helhet i arbeidet.
 • Miljø
  • arbeide videre med å forsterke skolens miljøprofil.

   

Sist oppdatert 12.12.2023