Internasjonalisering

Internasjonalisering

Dette er en liten oppsummering over internasjonaliseringsaktiviteten OVS. Skolen arbeider aktivt med Erasmus-prosjekter, og har for tiden to akkrediteringer, det vil si at vi får midler til å drive prosjekter i perioden 2021 – 2027. Alle avdelinger ved skolen skal delta, i tillegg til ansatte.

 

Koronasituasjonen har satt mye av arbeidet på vent, men nå er det flere konkrete prosjekter på trappene.
Skoleåret 2021/22 skal både idrettsfag, studiespesialiserende og yrkesfag konkret planlegge prosjekter og reiser med elever. Helse- og oppvekstfag skal reise med sine VG2-elever til Finland for at elevene skal gjennomføre to ukers praksis i bedrift der.


 

Tidligere prosjekter

Idrettsfag – Erasmus-prosjektet «Vinn-vinn»

I perioden 2017 – 2020 gjennomførte idrettsfag et Erasmus-prosjekt som heter «Vinn vinn». Prosjektet hadde seks partnere, tre skoler og tre eksterne partnere (to idrettslag og et feriesenter), og hadde som mål å se hvordan idrettsfag og lokalsamfunn bedre kan samarbeide for å styrke aktiviteter og aktivitetsnivået i nærmiljøet – det være seg idrett eller næringsliv. Folkehelse var i fokus, samt å styrke tilbudet og attraktiviteten ved egen skole.
 

Fotballgruppa hadde utveksling med Akureyri på Island, en skole og et idrettslag. Der fikk oppdalingene se og lære mer om hvordan skole og nærmiljø samarbeider om fotballen, for å se om det er noe praksis som er overførbar til Oppdal. Gjestene besøkte samarbeidsskolen vår i Akureyri, samt idrettslaget KA, deltok på treninger og var på kamper. Kommunen er også engasjert i prosjektet, og informerte om hvordan de samarbeider både med idrettslag og skoler for å få best og mest mulig aktivitet. I tillegg fikk vi besøk fra Island, der islendingene deltok på ulike friluftsaktiviteter her i Oppdal.

 

Gruppa som dro til Danmark besøkte Fjerritslev, en skole som nettopp har startet med idrettsfag, for å se hvordan de samarbeidet med nærmiljøet der. Skolen har ikke all verden med erfaring med idrettsfag enda, men har likevel partnere som de vil utvikle tettere samarbeid med, og her har de primært fokus på næringslivet, for de ønsker å utvikle et konsept rettet mot aktiv ferie. Vi besøkte blant annet ei «matsmie» som er med i prosjektet, der de arrangerer matsankingsturer i nærmiljøet, for deretter å lage mat sammen med gjestene.  Vi fikk også se hvordan de hadde lagt til rette for utflukter og aktiviteter i nærområdet (en nasjonalpark), stisykling, og siste dagen ble det tid til litt surfing – selv om det ikke er helt overførbart til Oppdal…  Våre elever fikk også bidra med sine ideer og tanker rundt hvordan skole og nærmiljø kan samarbeide – en slags dansk versjon av innovation camp. I tillegg fikk oppdalingene både delta og observere skolens aktiviteter på idrettsfag/skolen, og det var erfaringsutveksling på flere nivå.  I tillegg kom danskene på besøk til Oppdal, vinterbesøk, der de fikk se og oppleve friluftslivsaktiviteter på vinterstid. De fikk også observere og lære om hvordan friluftsliv er en integrert del av opplæringa her på skolen. Fjerritslev hadde nettopp startet opp med sitt idrettsfaglige tilbud, og hadde stor nytte av besøket.

Prosjektet planla tre større seminarer som en avslutning på det hele, men dette ble kansellert på grunn av koronasituasjonen, som nok punkterte mye av internasjonaliseringsvirksomheten en periode. Vi fikk likevel laget en hjemmeside der vi presenterer noen enkle tiltak for å øke både samarbeid og aktiviteten lokalt. Den finner du her: vgs: https://oppdalwinwin.wordpress.com/

Helse og omsorg

HO har vært på studietur til Spania, finansiert gjennom elevbedrift. I tillegg har har samme avdeling gjennomført et Erasmus+ prosjekt, der både elever og lærere hospitere hos institusjoner i Finland. Elevene gjennomførte praksis på sykehjem og i barnehager i Finland, mens lærerne observerte og lærte om skolesystemet og opplæringsløpet i Finland. Utveksling av kompetanse og erfaringer er alltid nyttig, og bidrar til egenutvikling.

  

«IN MEDIO STAT VIRTUS, SHARING GOOD PRACTICES FROM NORTH TO SOUTH»  - et internasjonaliseringsprosjekt

 Oppdal videregående skole har, sammen med en skole i Sulmona i Italia, fått finansiert et internasjonaliseringsprosjekt gjennom EUs program for utdanning. EU-midlene skal finansiere et to-årig samarbeidsprosjekt som involverer både skoleledelse, lærere og elever. Vil du lese mer om EUs program Erasmus+, kan du gå inn på www.siu.no.  


å fremme innovative metoder som skal lede til høyere kvalitet på undervisning og læring Hovedmålet med prosjektet er at det skal bidra til:

 • å utvikle, utveksle, prøve ut og innføre nye ideer og praksiser i utdanning og opplæring
 • kulturforståelse
 • integrere IKT og utvikle digitale ferdigheter

Det første året i prosjektet var det lærere og ledere som jobbet sammen for å forberede elevprosjektene som skal gjennomføres skoleåret 2015/2016. Hver norsk lærer samarbeider med en italiensk lærer, og begge lærerne involverer hver sin klasse i prosjektet. Elevprosjektene er knyttet til læreplanene i begge land. Samarbeidet skjer hovedsakelig via internett, slik at alle elevene i de involverte klassene får delta. Dette samarbeidet foregår på en felles digital samarbeidsplattform som heter eTwinning. Vil du lese mer om etwinning, kan du gå inn på www.etwinning.net.

 Klassene som er involvert på OVS, er:

 • Byggfag som skal være med på planlegging og bygging av et «akustikkvennlig» rom på den italienske skolen.
 • 2ST som skal lage et inforom og kunnskapsspill om renessansen.
 • 2ID som skal lære og spre kunnskap om EU.
 • 3ST som skal fokusere på ideologier.

Programfagklassen økonomi og ledelse som vil jobbe med følgende problemstillinger : 

 • Bedriftsetablering for unge gründere- Vurdere forskjeller vedrørende bedriftsetablering i Norge og Italia.
 • Effekten av økonomisk globalisering – Vurdere konsekvenser (fordeler /ulemper) ved økonomiske globalisering sett fra individets- bedriftens- og samfunnets side.
 • Vise med eksempler norske bedrifter som har samhandel med Italia og/eller andre land.
 • Vise med eksempler italienske bedrifter som har samhandel med Norge og/eller andre land.

 

Utveksling er en viktig del av prosjektet, og i vårterminen 2016 vil ei gruppe fra Oppdal besøke samarbeidsskolen i Sulmona i Italia. Besøket vil vare ei uke. Samme vår vil vi få en gjenvisitt i ei uke. 10 elever fra hver skole skal være med på utvekslinga (noen fra hvert prosjekt), sammen med de involverte lærerne og representanter fra skoleledelsen.

 

 

Vi sier gjerne at verden har blitt mindre som et resultat av økt globalisering, og derfor er det viktig at vi øker vår kunnskap om andre kulturer og samfunn. Det er et mål for prosjektet vårt at vi skal se, oppleve og lære mer om den italienske kulturen og samfunnet – og at italienerne skal få samme utbytte av sitt besøk her. Under besøket vil alle deltagerne være innlosjert privat hos en vertsfamilie. På denne måten får vi en unik mulighet til å lære mer om den italienske kulturen, og de om vår. Gjesten skal behandles som en av familien, og delta på de måltid og aktiviteter som normalt finner sted. Samtidig vil det bli en del felles aktiviteter for alle deltagerne i prosjektet, så en helt normal uke vil det likevel ikke bli.

 I tillegg skal elevprosjektene som da vil være ferdig gjennomførte, presenteres for ledere, lærere og de involverte elevene på begge skolene. Hva har vi gjort, og hva har vi lært? Det er viktig å presisere at alle elevene i de involverte klassene skal delta i eTwinning-prosjektet, men at elevene som skal være med på utvekslinga vil ha en særlig viktig rolle når prosjektene skal presenteres.  Bare elevene selv kan si hva slags utbytte de har hatt av å delta på et slikt prosjekt.

 Elever i de involverte klassene som ønsker å være med på denne utvekslinga, kan søke om dette.  Utvekslinga vil da si at de får anledning til å reise til Italia, og samtidig være forberedt på å ta imot en italiensk medelev hjemme ved gjenvisitten. Reise og opphold vil dekkes av prosjektmidler. Søknadsfristen er 1. desember, og elevene som er involverte vil få tilsendt detaljert informasjon om når, hvor, hva og hvordan.

 Dette prosjektet er en spennende mulighet til å lære og å oppleve noe mer utover ordinær klasseromaktivitet, og kanskje sår det en spire til mer internasjonaliseringsaktivitet både for ansatte og elever?

 

Sist oppdatert 23.12.2022