Internasjonalisering

 

Internasjonalisering

Dette er en liten oppsummering over internasjonaliseringsaktiviteten OVS har vært engasjert i nå i vår, og litt om hva som kommer til høsten.

Lenke til informasjonsside om  internasjonalisering ved Oppdal vgs: https://oppdalwinwin.wordpress.com/

Erasmus+- prosjektet «Vinn-vinn». 

I uke 15 var to grupper ute på tur i forbindelse med Erasmus+- prosjektet «Vinn-vinn». Prosjektet har seks partnere, tre skoler og tre eksterne partnere (to idrettslag og et feriesenter), og har som mål å se hvordan idrettsfag og lokalsamfunn bedre kan samarbeide for å styrke aktiviteter og aktivitetsnivået i nærmiljøet – det være seg idrett eller næringsliv. Folkehelse i fokus, samt å styrke tilbudet og attraktiviteten ved egen skole.

 

Fotball- og friluftsgruppa

Gruppa som reiste til Island bestod av elever med fotball fordypning fra 1ID og 2ID, mens gruppa som dro til Danmark var elever med friluftsliv som fordypning fra de samme klassene. Oppdal IL er også med i dette prosjektet, og sendte med 2 deltagere til Island. Der fikk oppdalingene se og lære mer om hvordan skole og nærmiljø samarbeider om fotballen, for å se om det er noe praksis som er overførbar til Oppdal. Gjestene besøkte samarbeidsskolen vår i Akureyri, samt idrettslaget KA, deltok på treninger og var på kamper.

Kommunen er også engasjert i prosjektet, og informerte om hvordan de samarbeider både med idrettslag og skoler for å få best og mest mulig aktivitet. 

Gruppa som dro til Danmark besøkte Fjerritslev, en skole som nettopp har startet med idrettsfag, for å se hvordan de samarbeidet med nærmiljøet der. Skolen har ikke all verden med erfaring med idrettsfag enda, men har likevel partnere som de vil utvikle tettere samarbeid med, og her har de primært fokus på næringslivet, for de ønsker å utvikle et konsept rettet mot aktiv ferie. Vi besøkte blant annet ei «matsmie» som er med i prosjektet, der de arrangerer matsankingsturer i nærmiljøet, for deretter å lage mat sammen med gjestene.  Vi fikk også se hvordan de hadde lagt til rette for utflukter og aktiviteter i nærområdet (en nasjonalpark), stisykling, og siste dagen ble det tid til litt surfing – selv om det ikke er helt overførbart til Oppdal…  Våre elever fikk også bidra med sine ideer og tanker rundt hvordan skole og nærmiljø kan samarbeide – en slags dansk versjon av innovation camp. I tillegg fikk oppdalingene både delta og observere skolens aktiviteter på idrettsfag/skolen, og det var erfaringsutveksling på flere nivå. 

Til høsten, i uke 36, kommer det gjester fra Island hit til Oppdal, og skal være her ei uke. De skal observere og være med på friluftslivsaktiviteter her, i tillegg til at de skal møte representanter fra OIL og kommunene. Det er 8 islandske elever og 2 lærere. De blir med 1ID på Dovre en dag, de blir med 3ID på overnattingstur,  og de skal ha ulike aktiviteter her på skolen og i nærmiljøet.

I uke 11 kommer en tilsvarende gruppe fra Danmark, og de skal også se hvordan vår skole jobber med friluftslivsaktiviteter, og hvordan kommunen her har næringsliv og aktiviteter rettet mot aktivitet.

 

Helse og omsorg

HO har vært på studietur til Spania, finansiert gjennom elevbedrift . Til neste år har samme avdeling, HO, fått innvilget et Erasmus+ prosjekt, slik at både elever og lærere kan hospitere  hos institusjoner i Sverige og Finland – primært for å lære mer om hvordan man kan jobbe med demensomsorg.

 

Studiespesialisering

ST starter opp med et nytt prosjekt til høsten, et tre-årig samarbeidsprosjekt med Israel (Petah Tikva) og Byåsen vgs. Dette prosjektet er finansiert av fylkeskommunen, og fokuserer på historie, politikk, demokrati og konfliktløsning (føringer lagt av STFK). Det er veldig spennende med en såpass annerledes samarbeidspartner. I den forbindelse var to lærere ved  vgs i Israel og besøkte samarbeidspartnerne våre for å få på plass en ramme for prosjektet. Israel er i en helt annen situasjon enn oss, og har litt andre utfordringer når det gjelder sikkerhet og kontroll. Det var lange dager og en god del gi og ta før vi kom i havn med en prosjektplan som kan gjennomføres innenfor de rammene som både fylkeskommunen og Israel har lagt.

Prosjektet blir knyttet til samfunnsfag, historie og RLE samt norsk, og går over tre år. Det er primært et digitalt samarbeid, men 5 elever fra oss kan søke om å få en reise til Israel våren 2019, sammen med 5 elever fra Byåsen. Året etter kommer det 10 israelske ungdommer på besøk til Norge. Prosjektet skal munne ut i en utstilling, der elevene  gjennom ulike multimediale redskaper(tror jeg det heter) viser hva de har arbeidet med (alt fra: Hvem er jeg? Hva former meg? Hvordan kan jeg forme og påvirke mine omgivelser? etc). 

Dette er del av et større prosjekt, der også Strinda, Tiller og Ramallah er med – men vi samarbeider altså med Byåsen og Israel. Det er Byåsen som styrer dette prosjektet.

 

Byggfag og elektrofag

Også byggfag og elektrofag har tanker om et Erasmus+ prosjekt knyttet til aktiv og passiv hus. OVS har fått midler til et planleggingsmøte med skoler i Tyskland, og to lærere reiser nedover til høsten for å spikre detaljer. 

---------------------------------------------------------------------------

 Tidligere prosjekter

«IN MEDIO STAT VIRTUS, SHARING GOOD PRACTICES FROM NORTH TO SOUTH»  - et internasjonaliseringsprosjekt

 Oppdal videregående skole har, sammen med en skole i Sulmona i Italia, fått finansiert et internasjonaliseringsprosjekt gjennom EUs program for utdanning. EU-midlene skal finansiere et to-årig samarbeidsprosjekt som involverer både skoleledelse, lærere og elever. Vil du lese mer om EUs program Erasmus+, kan du gå inn på www.siu.no.  

 Hovedmålet med prosjektet er at det skal bidra til:

 • å fremme innovative metoder som skal lede til høyere kvalitet på undervisning og læring
 • å utvikle, utveksle, prøve ut og innføre nye ideer og praksiser i utdanning og opplæring
 • kulturforståelse
 • integrere IKT og utvikle digitale ferdigheter

Det første året i prosjektet var det lærere og ledere som jobbet sammen for å forberede elevprosjektene som skal gjennomføres skoleåret 2015/2016. Hver norsk lærer samarbeider med en italiensk lærer, og begge lærerne involverer hver sin klasse i prosjektet. Elevprosjektene er knyttet til læreplanene i begge land. Samarbeidet skjer hovedsakelig via internett, slik at alle elevene i de involverte klassene får delta. Dette samarbeidet foregår på en felles digital samarbeidsplattform som heter eTwinning. Vil du lese mer om etwinning, kan du gå inn på www.etwinning.net.

 Klassene som er involvert på OVS, er:

 • Byggfag som skal være med på planlegging og bygging av et «akustikkvennlig» rom på den italienske skolen.
 • 2ST som skal lage et inforom og kunnskapsspill om renessansen.
 • 2ID som skal lære og spre kunnskap om EU.
 • 3ST som skal fokusere på ideologier.

Programfagklassen økonomi og ledelse som vil jobbe med følgende problemstillinger : 

 • Bedriftsetablering for unge gründere- Vurdere forskjeller vedrørende bedriftsetablering i Norge og Italia.
 • Effekten av økonomisk globalisering – Vurdere konsekvenser (fordeler /ulemper) ved økonomiske globalisering sett fra individets- bedriftens- og samfunnets side.
 • Vise med eksempler norske bedrifter som har samhandel med Italia og/eller andre land.
 • Vise med eksempler italienske bedrifter som har samhandel med Norge og/eller andre land.

 

Utveksling er en viktig del av prosjektet, og i vårterminen 2016 vil ei gruppe fra Oppdal besøke samarbeidsskolen i Sulmona i Italia. Besøket vil vare ei uke. Samme vår vil vi få en gjenvisitt i ei uke. 10 elever fra hver skole skal være med på utvekslinga (noen fra hvert prosjekt), sammen med de involverte lærerne og representanter fra skoleledelsen.

 

Vi sier gjerne at verden har blitt mindre som et resultat av økt globalisering, og derfor er det viktig at vi øker vår kunnskap om andre kulturer og samfunn. Det er et mål for prosjektet vårt at vi skal se, oppleve og lære mer om den italienske kulturen og samfunnet – og at italienerne skal få samme utbytte av sitt besøk her. Under besøket vil alle deltagerne være innlosjert privat hos en vertsfamilie. På denne måten får vi en unik mulighet til å lære mer om den italienske kulturen, og de om vår. Gjesten skal behandles som en av familien, og delta på de måltid og aktiviteter som normalt finner sted. Samtidig vil det bli en del felles aktiviteter for alle deltagerne i prosjektet, så en helt normal uke vil det likevel ikke bli.

 

I tillegg skal elevprosjektene som da vil være ferdig gjennomførte, presenteres for ledere, lærere og de involverte elevene på begge skolene. Hva har vi gjort, og hva har vi lært? Det er viktig å presisere at alle elevene i de involverte klassene skal delta i eTwinning-prosjektet, men at elevene som skal være med på utvekslinga vil ha en særlig viktig rolle når prosjektene skal presenteres.  Bare elevene selv kan si hva slags utbytte de har hatt av å delta på et slikt prosjekt.

 

Elever i de involverte klassene som ønsker å være med på denne utvekslinga, kan søke om dette.  Utvekslinga vil da si at de får anledning til å reise til Italia, og samtidig være forberedt på å ta imot en italiensk medelev hjemme ved gjenvisitten. Reise og opphold vil dekkes av prosjektmidler. Søknadsfristen er 1. desember, og elevene som er involverte vil få tilsendt detaljert informasjon om når, hvor, hva og hvordan.

 

Dette prosjektet er en spennende mulighet til å lære og å oppleve noe mer utover ordinær klasseromaktivitet, og kanskje sår det en spire til mer internasjonaliseringsaktivitet både for ansatte og elever?

 

Sist oppdatert 03.03.2021