Bakgrunn og historikk

Trøndelag fylkeskommune har et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg. Det skal være mulig for deltagere å jobbe med faget til tider som passer best for den enkelte og som er uavhengig av bosted. Opplæringen som tilbys skal lede fram til samme kompetanse som ordinær undervisning i klasserom. Dette innebærer at det skal settes standpunktkarakter i alle de nettbaserte fagene og at alle kan bli trukket til eksamen.

Etablering av tilbudet har bakgrunn i vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune der det i Fylkestingsak 113/2009 ble gjennomført en utredning av muligheten for å sette i gang et nettbasert tilbud for allmennfaglig påbygning. Utredningen resulterte i et vedtak i Fylkestinget 32/2012 om oppstart av et 3-årig utviklingsprosjekt. Målsetningen var å komme fram til en god måte å organisere et nettbasert tilbud med fleksible løsninger som kan dekke dagens og framtidas behov. Både i den ordinære videregående opplæring og i voksenopplæring.

Med utgangspunkt i utredningen ble det sett på hvilke programfag som har få elever ved flere skoler. Realfag er et viktig satsingsområde, men det er også viktig å bevare tilbudet i språkfagene. I voksenopplæringen er det større etterspørsel enn tilbud i studieforberedende fag og mange har behov for mer fleksible opplæringstilbud blant annet på grunn av at de bor langt unna de stedlige tilbudene for voksne og/eller er i arbeid.

Det ble besluttet å videreføre Nettskolens tilbud i Fylkestingsak 87/2014 og høsten 2015 var Nettskolen i full drift. I januar 2018 startet nettskolen prosessen med å etablere en felles nettskole for hele Trøndelag og fra høsten 2018 vil alle nettbaserte fagtilbud i fylket organiseres under samme avdeling, administrert ved Byåsen videregående skole.

Sist oppdatert 19.06.2018