Karakterer, dokumentasjon og klagefrist

Informasjonen på denne siden gjelder deltakere ved voksenopplæringstilbudet.

Offentliggjøring av standpunktkarakterer


Standpunktkarakterene offentliggjøres: 28. mai 2024

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

Se lenger ned på denne siden for mer informasjon om klage på standpunkt og skjema for klage.

Karakterutskrifter

Du vil få utstedt karakterbevis av oss når du er ferdig.

Klage på karakterer

Vil du klage på karakteren?

Da kan du bruke digitalt skjema for å sende inn klage. Du må logge deg inn for å få opp klageskjemaet.

Hva kan du klage på?

  • Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer og på at det ikke er satt standpunktkarakter (IV) dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §5-1)
  • Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.
  • Du eller dine foresatte kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.

Klageinstansen ser etter om faglærer dokumenterer din kompetanse gjennom å beskrive hva du mestrer ut fra kompetansemålene i faget. Hvis det er tvil om dette er tilstrekkelig dokumentert, kan klageinstansen oppheve karaktervedtaket. Klageinstansen setter ikke ny karakter, men sender klagen tilbake til rektor som gjør endelig vedtak. Hvis en klage ikke får medhold hos klageinstansen, avsluttes saken der.

Hvordan kan du klage?

Skolen skal informere deg og dine foresatte om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen. Skolen kan ikke endre karakeren uten at klageinstansen har behandlet klagen.

Klagen må være skriftlig, og signeres av deg. Det må gå fram hva du klager på, og du bør også begrunne klagen.

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen du har fått karakteren eller burde gjort deg kjent med den. Dersom du ber om begrunnelse for karakteren, går fristen fra den dagen du har fått begrunnelsen for karakteren som er satt. 

Avgangselever som skal inn på videre studier, anbefales å klage så fort som mulig etter at standpunktkarakteren er offentliggjort. Dette for å øke muligheten for at klagen kan bli ferdigbehandlet til Samordna Opptak sin frist 1. juli.

Klagen skal leveres til skolen. Sender du klagen som vedlegg til e-post, må du velge riktig mottakeradresse: Skolens e-postadresse finner du nederst på skolens hjemmeside. Eventuelt kan du printe ut klagen din og levere direkte til skolen, eller sende den som papirpost.

Lenke til digitalt skjema for å sende inn klage

Dette blir det lagt vekt på når din klage behandles:

  • at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser din kompetanse i faget. Et bredt vurderingsgrunnlag vil si at du har fått mulighet til å vise kompetansen din på flere og varierte måter.
  • at kompetansen er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget

  • at karakteren gir uttrykk for din samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen

  • at du har blitt gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren

  • at du har fått mulighet til å forbedre kompetansen din gjennom opplæringstiden i faget

Forskrift til opplæringsloven sier dette om vurdering og klage på vurdering

Individuell vurdering (§§ 3-1 – 3-16)

Klage på vurdering (§§5-1 - 5-15)

Hvordan elev og foresatte kan klage (beskrivelse fra Utdanningsdirektoratet)

Før du leverer inn en klage bør du ha rådført deg med faglærer.
Årsaken til det er at du kan gå ned en karakter ved klage, og klager du på at du har fått karakteren 2, kan du få karakteren 1, og ikke bestått.

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet når meldinga om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. 

Når det gjelder karakter til skriftlig eksamen, vil klagesensur vurdere alle sider ved karakterfastsettingen. Hvis denne finner at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjon, settes det ny karakter. Ny karakter er endelig, og kan ikke påklages.

Hurtigklage våreksamen:
Avgangselever som søker opptak til høyere utdanning, og som ønsker klagen ferdigbehandlet snarest mulig, bør levere sin klage umiddelbart og senest innen hurtigklagefristen som kunngjøres på skolens hjemmeside.

Slik klager du:

Skjema for klage på skriftlig eksamen
Slik kan du levere din klage:
1. Sende klagen på epost til 
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Du kan ikke klage på karakter i muntlig og muntlig-praktisk eksamen, men du kan klage på hvordan eksamenssituasjonen ble gjennomført.
Det vil for eksempel si dersom eleven/deltakeren ble forstyrret, avbrutt av alarm eller lignende.

Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har noe dokumentasjon på elevens/deltakerens måloppnåelse.

Hvis elev/deltaker får medhold, kan eleven/deltakeren enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.

Når elev/deltaker har fått IV eller 1 i standpunktkarakter, er faget ikke bestått.

Når elev/deltaker har fått IV, må elev/deltaker melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift (privatistweb.no). Dette kan skje 1.-15.9 eller 15.1-1.2.

Når elev/deltaker har fått 1, må elev/deltaker melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.

Hvis elev/deltaker ikke melder seg opp til eksamen, blir karakter strøket, og elev/deltaker må melde seg opp som privatist og betale eksamensavgift.


Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 05.10.2021

Første vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Mistet vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av navn/fødselsnummer: Gratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener: Gratis
Utskrift/duplikat av terminkarakterbevis: Gratis
Attesterte kopier av vitnemål og kompetansebevis: Kr. 5,- per kopi

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for bestilling eller spørsmål vedrørende karakterbevis:
Kontakt oss

Sist oppdatert 24.05.2024