Karakterer, dokumentasjon og klagefrist - for voksne deltakere

Offentliggjøring av termin 1 karakterer høst 2019

Vg1 helse- og oppvekstfag
Vi offentliggjør termin 1 karakterer mandag 4. november 2019.

Karakterene sendes ut via digital post.
For de som ikke har opprettet digital postkasse, vil brevet bli skrevet ut og sendt pr. post.

Offentliggjøring av skriftlig eksamenskarakter høst 2019

Offentliggjøring av karakterer ved skriftlig eksamen:

Dato kommer.

Karakterutskrifter

Fra høsten 2019 må du ta kontakt med voksenopplæringssenteret i ditt område dersom du har spørsmål om uskrift av karakterbevis.
Det er de som har ansvaret for å utstede karakterutskrift/kompetansebevis.

Klikk på denne linken for å se hvilket voksenopplæringssenter som har ansvaret i området der du bor og deres kontaktinformasjon.

Klagefrist for karakterer


Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.

Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen og annen ikke-skriftlig eksamen

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon.
Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede deg.
Send klagen din til skolen og begrunn hvorfor du klager.

Dersom du får medhold i klage, blir eksamenskarakteren annulert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen

ORDINÆRE KLAGER
Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema du finner lenger ned på denne siden.

HURTIGKLAGER
Gjelder for våren 2020. Dato kommer.

Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage

Skjema for klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamenKlage på skriftlig eksamen

Slik kan du sende inn din klage:
1. Sende klagen på epost til
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 01.08.2017

- Dersom du var deltager ved Trøndelag nettskole i tidsrommet før august 2019, kan du ta kontakt med oss på:
Tlf: 74 17 42 10

- Dersom du er deltager ved Trøndelag nettskole i tidsrommet etter august 2019, må du ta kontakt med voksenopplæringssenteret i ditt område.
Klikk på denne linken for å se hvilket voksenopplæringssenter som har ansvaret i området der du bor og deres kontaktinformasjon.

Sist oppdatert 27.09.2019