Karakterer, dokumentasjon og klagefrist

Informasjonen på denne siden gjelder voksne deltakere som tar generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

Offentliggjøring av standpunktkarakterer


Standpunktkarakterene offentliggjøres: dato for våren 2024 kommer

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

Se lenger ned på denne siden for mer informasjon om klage på standpunkt og skjema for klage.

Karakterutskrifter

Du vil få utstedt karakterbevis av oss når du er ferdig.

Klage på karakterer

Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.
Se dato øverst på denne siden for offentliggjøring av standpunktkarakter.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: 'Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren ... klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på... klagen bør innehalde årsaka til klagen..' Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakter her.
Slik klager du:
Skjema for klage på standpunktkarakter - PDF
Slik kan du levere din klage:
1. Sende klagen på epost til 
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Før du leverer inn en klage bør du ha rådført deg med faglærer.
Årsaken til det er at du kan gå ned en karakter ved klage, og klager du på at du har fått karakteren 2, kan du få karakteren 1, og ikke bestått.

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet når meldinga om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. 

Når det gjelder karakter til skriftlig eksamen, vil klagesensur vurdere alle sider ved karakterfastsettingen. Hvis denne finner at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjon, settes det ny karakter. Ny karakter er endelig, og kan ikke påklages.

Hurtigklage våreksamen:
Avgangselever som søker opptak til høyere utdanning, og som ønsker klagen ferdigbehandlet snarest mulig, bør levere sin klage umiddelbart og senest innen hurtigklagefristen som kunngjøres på skolens hjemmeside.

Slik klager du:

Skjema for klage på skriftlig eksamen
Slik kan du levere din klage:
1. Sende klagen på epost til 
2. Sende klagen pr. post til Trøndelag nettskole v/ Byåsen videregående skole, postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
3. Levere den i informasjonen på Byåsen videregående skole

Du kan ikke klage på karakter i muntlig og muntlig-praktisk eksamen, men du kan klage på hvordan eksamenssituasjonen ble gjennomført.
Det vil for eksempel si dersom eleven/deltakeren ble forstyrret, avbrutt av alarm eller lignende.

Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har noe dokumentasjon på elevens/deltakerens måloppnåelse.

Hvis elev/deltaker får medhold, kan eleven/deltakeren enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.

Når elev/deltaker har fått IV eller 1 i standpunktkarakter, er faget ikke bestått.

Når elev/deltaker har fått IV, må elev/deltaker melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift (privatistweb.no). Dette kan skje 1.-15.9 eller 15.1-1.2.

Når elev/deltaker har fått 1, må elev/deltaker melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.

Hvis elev/deltaker ikke melder seg opp til eksamen, blir karakter strøket, og elev/deltaker må melde seg opp som privatist og betale eksamensavgift.


Avgifter for utskrift av dokumentasjon og andre tjenester

Prisene gjelder fra 05.10.2021

Første vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Mistet vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av navn/fødselsnummer: Gratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis: Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener: Gratis
Utskrift/duplikat av terminkarakterbevis: Gratis
Attesterte kopier av vitnemål og kompetansebevis: Kr. 5,- per kopi

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for bestilling eller spørsmål vedrørende karakterbevis:
Kontakt oss

Sist oppdatert 02.02.2024