KARAKTERER OG KLAGEFRISTER

Klage på karakterer kopi.png

Standpunkt- og terminkarakterer publiseres 7. juni. Orden- og atferdskarakterer er foreløpig fastsatt. Endelig fastsetting gjøres ved skoleårets slutt i juni. Du finner dine standpunkt- og terminkarakterer i Visma In School (VIS).

Informasjon om klagefrist:

Om du mener at reglene for fastsetting av standpunktkarakteren din ikke er fulgt jf. Forskrift til opplæringsloven § 5-1, er klagefristen 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket (17. juni). Du har kun klagerett på standpunktkarakterer, ikke terminkarakterer.

Avgangselever har anledning til å klage innen 3 dager etter at karakteren er offentliggjort (10. juni). Dette for at klagen skal kunne bli prioritert, og ha mulighet til å bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak. 

Lenke til digitalt klageskjema

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

Klage på eksamenskarakter

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som du mener kan ha hatt innvirkning på eksamensresultatet ditt. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. 

Lenke til digitalt klageskjema

Eksamenskarakterer for skriftlig eksamen publiseres etter fellessensur 19.-21. juni og ordinær klagefrist er 1. juli. Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen registreres i Visma In School (VIS).

For elever som ønsker hurtigbehandling av sin klage for å rekke eventuelle dokumentasjonsfrister hos Samordna opptak, må klagen være registrert innen 26. juni senest kl. 10.00.

Fag der det tilbys hurtigklagefrist våren 24: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Veiledning til innsending av klage i VIS