Fravær fra skolen

Fravær fra skolen som skyldes helse- og velferdsgrunner unntas fra 10-prosentregelen, men det må foreligge dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig for å få gyldig fravær ført.

Fravær fra skolen som skyldes f.eks. obligatorisk kjøreopplæring, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan unntas fra 10 prosentregelen dersom dette fraværet dokumenteres.

Det er viktig å huske på at læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi eleven karakter.

Fraværsgrensa er på 10%. Så lenge totalfraværet i et fag er på under 10% vil eleven ikke miste fagkarakteren. Fravær på under 10% kan for eksempel dokumenteres med egenmelding. Viktig å vite at fravær som kun dokumenteres med egenmelding vil telle mot fraværsgrensa, men fraværet vil ikke telle negativt på vurderinga av elevens orden.

Dersom du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag skal du og foresatte få et skriftlig varsel om dette. Etter at du har fylt 18 år blir ikke foresatte varslet.

 

Sist oppdatert 15.02.2024