Juks og plagiat

Skolen forventer at den enkelte elev arbeider selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet. Juks og plagiat er alvorlige tillitsbrudd og kan få store konsekvenser for deg som elev.

Tjenester og verktøy som benytter seg av generativ kunstig intelligens er i ferd med å bli endel av hverdagen vår. ChatGPT er verktøyet som omtales oftest i forbindelse med skole og utdanning - men muligheten til å stille spørsmål til en chatbot finnes også i en rekke andre tjenester. Trøndelag fylkeskommune har ingen databehandleravtale med OpenAI / ChatGPT
eller tilsvarende kommunikasjonsverktøy. ChatGPT eller tilsvarende tjenester er ikke godkjent for bruk i opplæringen.

Med juks menes bruk av ikke tillatte hjelpemidler i skolearbeidet, kommunikasjon/ samarbeid med andre uten godkjenning og presentasjon av andres arbeid som ditt eget.

Med plagiat menes bruk av andres tekster i eget arbeid, enten ved direkte avskrift eller ved lettere omskriving, med manglende kildereferanser. Ved direkte gjengivelse skal dette markeres som sitat.

Det kan være vanskelig å bruke og referere til kilder i egne tekster på en korrekt måte. Chatbot kan ikke brukes som kilde: Elevene skal bruke kilder på en relevant, etterprøvbar og selvstendig måte. Når en lærer vurderer en elevbesvarelse, skal lærer kunne finne kilden som eleven har brukt og vurdere relevans, pålitelighet og selvstendighet. En chatbot eller liknende digitalt kommunikasjonsverktøy er ingen etterprøvbar kilde. Du må derfor lære deg hvordan du referer til kilder, og hvordan du bruker kilder på en god måte.

Juks og plagiat får konsekvenser for deg som elev når arbeidet ditt skal vurderes, og det kan føre til nedsatt karakter i oppførsel.

I tabellen under finnes en oversikt over hvilke konsekvenser juks og plagiat vil kunne medføre.

 

Vedlegg

Forskrift til opplæringslova – kapittel 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Udir – regelverkstolkninger: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/7-Hva-reguleres-i-et-ordensreglement/

Udir – regelverkstolkninger: 9. Hvilke sanksjoner kan innføres for brudd på ordensreglementet? (udir.no)