JUKS OG PLAGIAT

Skolen forventer at den enkelte elev arbeider selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet. Juks og plagiat er alvorlige tillitsbrudd og kan få store konsekvenser for deg som elev.

Med juks menes bruk av ikke tillatte hjelpemidler i skolearbeidet, kommunikasjon/ samarbeid med andre uten godkjenning og presentasjon av andres arbeid som ditt eget.

Med plagiat menes bruk av andres tekster i eget arbeid, enten ved direkte avskrift eller ved lettere omskriving, med manglende kildereferanser. Ved direkte gjengivelse skal dette markeres som sitat.

Det kan være vanskelig å bruke og referere til kilder i egne tekster på en korrekt måte. Du må derfor lære deg hvordan du referer til kilder, og hvordan du bruker kilder på en god måte.

Juks og plagiat får konsekvenser for deg som elev når arbeidet ditt skal vurderes, og det kan føre til nedsatt karakter i oppførsel.

I tabellen under finnes en oversikt over hvilke konsekvenser juks og plagiat vil kunne medføre.