Juks og plagiat

Skolen forventer at den enkelte elev arbeider selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet. Juks og plagiat er alvorlige tillitsbrudd og kan få store konsekvenser for deg som elev når arbeidet ditt skal vurderes, og det kan føre til nedsatt atferdskarakter.

Det regnes som juks dersom du har brukt hjelpemidler og/eller har hatt tilgjengelig hjelpemidler som ikke er godkjent på forhånd. Om du ikke oppgir kilde/referanse til tekst som er direkte sitert fra annen oppgave, litteratur, artikler, eller internett i arbeidet ditt, regnes dette som plagiat. Om det kopieres inn avsnitt/utdrag fra egne oppgaver som tidligere er levert inn, uten å oppgi kilde/referanse, regnes dette som selvplagiering.

Tjenester og verktøy som benytter seg av kunstig intelligens (KI) er en del av hverdagen til mange. KI kan gi deg både inspirasjon og ideer, men skal ikke erstatte din egen innsats og læring. Bruker du KI til å svare for deg i vurderingssituasjoner regnes dette som juks/plagiat. Bruk av KI, som ChatGPT eller tilsvarende, er ikke tillatt på eksamen og regnes som juks.

Det kan være vanskelig å bruke og referere til kilder i egne tekster på en korrekt måte. Kildene du bruker i eget arbeid skal være relevante og etterprøvbare. Når en lærer vurderer en elevbesvarelse, skal lærer kunne finne kilden(e) som er brukt. Kildens relevans, pålitelighet og selvstendighet vurderes. Vi er derfor opptatt av at du skal lære deg hvordan det refereres til kilder, og hvordan kilder brukes på et godt og kildekritisk vis.

Vedlegg

Forskrift til opplæringslova – kapittel 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5