Kjentmann

Kjentmannsbilde.png

Kjentmann er en beredskapsordning for skolen, og har til hensikt å styrke arbeidet med rusrelaterte problemstillinger.

Målet er at skolen kan oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig og gi ansatte i skolen konstruktive handlingsalternativer overfor elever som ruser seg. En skole som har en Kjentmann vil kunne samle og øke kompetansen innen rusforebygging og tidlig intervensjon.

Å kunne handle tidlig og gripe inn på rusområdet er en nasjonal satsing og er godt beskrevet i Helsedirektoratets veileder; «Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig intervensjon i rusarbeidet». Tidlig handling krever at personer og fagpersoner som er i kontakt med noen som er i ferd med å utvikle et rusrelatert problem, har kunnskap om risiko og beskyttende faktorer og at en samtidig har mot til å handle. En beredskapsordning som Kjentmann er et virkemiddel i det rusrelaterte arbeidet.

Ta kontakt:

Irene Opdal
Avdelingsleder Elevtjenesten/PP-rådgiver
74 17 75 42 48 10 82 38
Jorunn Magny Flasnes
Adjunkt med tilleggsutdanning
47 62 98 35
June Jamt
Miljøveileder
45 21 66 24
Sist oppdatert 28.06.2024