Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Vi tilbyr fordypning settefisk også på vg1

 • Første år

  Vg1 Teknologi- og industrifag

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

  Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevens forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.

  I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

  Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetente medarbeidere til utvinning og videreforedling av naturresurser. Videre skal programfagene medvirke til bærekraftig utnytting av naturgitte verdier, hvor forebygging av skade på mennesker og natur står sentralt. Programfagene skal fremme helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i prosessindustrien.

  Programfagene skal gi opplæring i miljømessig, kvalitetsmessig og økonomisk forsvarlig produksjon. Opplæringen skal gi eleven trening i å arbeide selvstendig etter fastsatte prosedyrer og standarder. Gjennom programfagene skal eleven utvikle prosessforståelse, vurderingsevne og evne til problemløsning. Praktisk arbeid sammen med andre skal stimulere til respekt, toleranse, likeverd, samhandling og kommunikasjon.

  Programfagene skal gi eleven praktisk og variert opplæring innen kjemiske og metallurgiske produksjonsmetoder. I grunnlaget for arbeidet skal det inngå både kunnskaper i kjemi og fysikk og evne til å stille inn og overvåke korrekte prosessvariabler. Programfagene skal gi trening i å nytte sansene som å lukte, lytte, se og føle for å oppdage uønskede situasjoner. Opplæringen skal gi elevene praktiske ferdigheter ved hjelp av forsøk, arbeid i verksted, laboratorier og prosesshall.

  Settefisk

  Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag - fordypning settefisk

  Hva er settefisk?

  Settefisk utgjør en «retning» innenfor oppdrettsnæringen. Settefisk er betegnelsen på den landbaserte produksjonen innenfor næringen, der teknisk styring og vedlikehold av fiskesmoltanlegg utgjør innholdet. Denne delen av næringen er sterkt voksende og kompetansebehovet er stort.

  Opplæringstilbudet kjemiprosess settefisk er utarbeidet på forespørsel fra, og i samarbeid med sentrale næringsaktører i Midt-Norge.

  OPPLÆRINGSLØPET

  Vg1                 Teknikk og industriell produksjon – fordypning settefisk

  Vg2                 Kjemiprosess – fordypning settefisk

  Lærling            (2 år)  Kjemiprosessoperatør (fordypning settefisk)

   Vg1 og Vg2 kvalifiserer for lærlingeløp innenfor hele prosessindustrien. Det fireårig settefiskløpet kvalifiserer dessuten til andre jobber innenfor prosessindustrien.

  De to første årene av opplæringsløpet er på Hemne videregående skole. Opplæringen bygger på nasjonale vedtatte læreplaner for tilbudet og trinnet de går på. Læreplanene i programfagene er målstyrte, noe som gir et stort handlingsrom til å tilpasse opplæringen mot en definert bransje / næring – i dette tilfellet settefisk. Dette vil gi elevene en virkelighetsnær opplæring rettet mot denne spesifikke bransjen. Gjennom opplæringen på skole vil vi ha et nært samarbeid med lokale virksomheter i næringen, noe som vil si at vi får tilgang på andre opplæringsarenaer enn skolens lokaliteter, bransjespesifikt utstyr og næringens spisskompetanse på enkelte områder.

  I opplæringsløpet for kjemiprosessoperatør settefisk har næringen definert biologiske emner som elevene trenger i tillegg til programfagene. De biologiske emnene sammenfaller med mål hentet fra faget naturbasert produksjon på Vg1 naturbruk, og vil bli undervist i som en del av prosjekt til fordypning (PTF) på Vg1-nivået. Andre biologiske emner hentet fra Vg2 akvakultur, oppdrett og miljø, vil bli undervist i på Vg2-nivået.  PTF organiseres som 2 x 2 uker på Vg1-nivå, 2 x 3 uker på Vg2-niv

  Kyrksæterøra videregående skole

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no