Vg2 Akvakultur ved Naturbruk

vg2_akvakultur_naturbruk.png

Ytre Namdal videregående skole har lang tradisjon med programområdet Naturbruk på Vg1. Etter ny læreplanstruktur, den såkalte Fagfornyelsen, har Trøndelag fylkeskommune gjennom en lang prosess jobbet fram en ny tilbudsstruktur ved de 32 videregående skolene i fylket. I den nye tilbudsstrukturen tilbyr fylkeskommunen Vg2 Akvakultur ved YNVS.

Ved skolen har elevene våre ved Vg1 Naturbruk søkt seg inn på Vg2-kurset Fiske og fangst. Dette kurset fører elevene fram mot fagbrev som fisker. YNVS kan nå tilby et nytt Vg2-kurs, Akvakultur. Dette kurset fører elevene fram mot fagbrev i akvakultur, såkalt fagoperatør i akvakultur.
Fristen for å søke seg inn til videregående opplæring er 1.mars 2020. Høstens Vg1-elever i Naturbruk vil få mulighet for å søke seg inn på Vg2 Akvakultur til samme tidspunkt i mars 2021 med oppstart august 2021.
YNVS har lang tradisjon for opplæring innen blå sektor. I tillegg til at Vg1 Teknikk og industriell produksjon rekrutterer elever til maritime fag, som fører elevene til fagbrev innen matrosfag og motormannfaget, vil Vg1 Naturbruk nå rekruttere elever til fiskerfaget og fagoperatør i Akvakultur.
YNVS deltar i et felles bransjenettverk innen havbruk. I bransjenettverket deltar også lokal næring og opplæringskontor. Bransjenettverket har som ambisjon å løfte rekrutteringen til havbruksnæringen lokalt i vår region. De er også svært tydelig på at de ønsker å være delaktige i kompetansehevingen for elever i videregående skole. Utviklingen i havbruksnæringen går fort, og kompetansebehovet endres raskt i forhold til utviklingen. Utdanningstilbud rettet mot servicenæringen er etterspurt i nettverket. De påpeker et sterkt behov for høyere kompetanse innenfor dette feltet både i videregående skole og på fagskolenivå. Næringen påpeker også viktigheten av å ha et helhetlig utdanningstilbud i regionen med både videregående utdanning og fagskoleutdanning. YNVS er glad for å kunne imøtekomme næringens behov, og skolen ser også dette som fruktbart i forhold til Ytre Namdal fagskoles (YNF) satsning innenfor havbruksoperasjoner. YNVS og YNF samarbeider tett i forhold til opplæring innenfor blå sektor.
Skolen ønsker samtidig å ha fokus på bredde i programfagsområdene som tilbys elevene. Skolen vil fra høsten av tilby 6 programfagområder slik vi har gjort de senere årene. Disse er byggfag, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, naturbruk og studiespesialisering.

Sist oppdatert 12.02.2020