Skolestart

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Leksvik videregående skole.

Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis.

Leksvik vgs består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret.

Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet.

Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast ukentlig kontortid for helsesøster. PPT har faste oppmøtedager i måneden. Skolerådgiver har eget kontor, og kan treffes etter avtale.

Alle elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag får tilbud om en læremiddelpakke som inneholder lærebøker, programvare og tilbud om subsidiert kjøp av bærbar elev-PC. Kjøp av elev-pc koster et beløp tilsvarende 3 x minste utstyrsstipend fra Lånekasen. (NB: utstyrsstipendet må du selv søke Lånekassen om årlig). Nytt av året er at du nå alternativt kan velge å bruke din egen private pc som skole-pc, så lenge denne fyller visse tekniske krav. Les mer om pc-ordning og tekniske krav til skole-pc på fylkets hjemmeside.

Huskeliste ved skolestart:

  • Bestillings- og informasjonsportalen for kjøp av Elev-pc 2018/2019 er nå åpen, og kan benyttes så snart du har fått vedtak om skoleplass.
  • Søke Lånekassen om stipend for skoleåret 2018/2019. Lånekassen vurderer også om du har rett på mer enn utstyrsstipendet.
  • Har du rett på fri skoleskyss? Fra og med i år må du selv registrere søknad om dette. På skolens hjemmeside finner du regler for skoleskyss, samt nærmere info om hvem som skal levere papirsøknad og hvem som kan registrere sitt skyssbehov på digital søknadsportal.
  • Registrer foresatte-info. Vi ønsker informasjon om foresatte (navn, telefonnummer og adresse) og elevens bosted for alle elever. Registrering av foresatte-info.
  • Pocket-ID, digitale skolebevis på mobil. Les mer om dette her: Digitale bevis

Vi ønsker deg velkommen til skolestart torsdag 16. august 2017 kl. 08.30.

Leksvik, 02.august 2018

Vennlig hilsen
Borghild Husdal Buhaug (rektor)

Les mer om:

Informasjonsbrev om elev-PC videregående skole

Velkomsthefte for Leksvik vgs

Sist oppdatert 03.08.2018