Skolestart

Skolestart Johan Bojer vgs skolested Leksvik
Skolestart Johan Bojer vgs skolested Leksvik

Første skoledag på skolested Leksvik er mandag 17.august kl. 08.30-14.50. Alle elevene møter da opp ute, på plassen foran hovedinngangen. Husk: - Ta med matpakke de første dagene, fram til kantinesalget åpnes igjen. - Digital søknad om skoleskyss

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Johan Bojer videregående skole, skolested Leksvik. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis. Johan Bojer videregående skole, skolested Leksvik, består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Skoledagen begynner kl. 0830 og varer til 14.50. Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret.

Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom «Everyday». I dette programmet føres fravær og karakterer i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet.

Alle elever i den videregående skolen i Trøndelag får tilbud om en læremiddelpakke som inneholder lærebøker, programvare og tilbud om subsidiert kjøp av bærbar elev-PC. Kjøp av elev-pc koster et beløp tilsvarende 3 x minste utstyrsstipend fra Lånekassen.

Elever som har mer enn 6 km. mellom bosted og opplæringssted én vei har rett til skyss. Alle elever i videregående skole skal søke skoleskyss via «digital skyssportal» https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ .

Trøndelag fylkeskommune har digitalisert godkjenning av følgende dokumenter:

  • Ordensreglement
  • IKT-reglement
  • Lån av læremidler og lærebøker

Når du etablerer din trøndelagsbruker, bekrefter du samtidig at disse dokumentene er lest og akseptert. Informasjon om dette kommer pr. SMS.

 

Huskeliste ved skolestart:

  • Ta med pc første skoledag. Portalen for kjøp av Elev-pc 2020/21 er åpen og kan benyttes så snart du har fått vedtak om skoleplass. Les mer på https://www.trondelagfylke.no/elevpc
  • Husk å søke Lånekassen om stipend for skoleåret 2020/2021. Lånekassen vurderer også om du har rett på mer enn utstyrsstipendet.
  • Har du rett på fri skoleskyss? Du må selv registrere søknad på digital søknadsportal. Gjør dette i god tid før skolestart.

Første skoledag er mandag 17.august. På grunn av koronasituasjonen ber vi deg følge nøye med på skolens hjemmeside for nærmere informasjon om skolestarten. Informasjonen vil til enhver tid være oppdatert. Lenke til hjemmesiden vår: https://web.trondelagfylke.no/leksvik-videregaende-skole/.

Velkommen til nytt skoleår.

Vennlig hilsen Borghild Husdal Buhaug, rektor

Velkomsthefte for skoleåret 2020/2021

 

Informasjonsbrev om elev-PC videregående skole

 

 

Sist oppdatert 18.08.2020