Klage på karakter

Klage på karakter.png

Informasjon:

 • Det er 10 dagers klagefrist fra offentliggjøring av karakteren.
 • Standpunktkarakterene blir offentliggjort 14. juni og klagefrist er 24. juni.
 • For elever på vg3 er det viktig å sende inn klage snarest slik at den kan behandles innen 1. juli.
 • Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes skolen. Fyll ut skjema, datèr og skriv ut. Skjemaet signeres og sendes eventuelt leveres skolen. Dato som gjelder er poststempel eller stempel fra skole og senest 24. juni.
 • Klagenemndas oppgave er å vurdere om lærer har satt karakter i henhold til forskrift, ikke om karakteren er riktig eller ikke. Når elev får medhold, skal rektor i samråd med faglærer gjøre en ny vurdering og fastsette endelig karakter. Denne blir enten den samme som opprinnelig, hevet eller nedsatt. Lærer kan ha feilført karakter, så ta kontakt med lærer før du sender en klage.
 • Lenke til klageinnsending og informasjon
 • Du kan bruke digitalt skjema for å sende inn klage. Du må logge deg inn for å få opp klageskjemaet.

Saksgang:

 • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
 • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
 • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
 • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
 • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.

Mer info finner du på fylkets hjemmeside.

Sist oppdatert 12.06.2022