Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Tilrettelagt opplæring - Friluftsliv - å gjøre opp
Foto: Ole Vig vgs

Avdelingenes overordnede mål er å arbeide med mål som gjør elevene best mulig forberedt for et liv som voksen.

Noen elever har primært behov for hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening innenfor en egen særskilt tilrettelagt avdeling. Viktige opplæringsmål for elevene vil være innenfor områder som trengs for bruk i et tilrettelagt arbeid eller på aktivitetssenter, i fritiden og i hjemmet.

Elevene kan få tilpasset opplæring i norsk, matematikk, kroppsøving, svømming og samfunnsfag og praktiske fag som ADL (dagliglivets ferdigheter), musikk, friluftsliv, byggfag, servicefag, helsefag og arbeidslivsfag. Noen elever får også praksis på skolen eller ute i bedrift.
Arbeid på kjøkkenet

Vi samarbeider med PPT og foresatte i valg av kompetansemål for elev og vi legger vekt på etablering av elevens muligheter for medbestemmelse og deres evne til å kunne formidle egne behov.

Alle elevene har Individuell opplæringsplan (IOP) basert på sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak om spesialundervisning fra skolen. Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom evaluering av IOP til første termin og årsrapport ved skoleårets slutt.

Mål innen kommunikasjon og sosiale ferdigheter vil være sentrale, j.fr. §3-13. For elever med behov for Alternativ Supplerende Kommunikasjon, ASK, har vi god kompetanse innen dette fagfeltet.

Lærerne som underviser på STO er ansvarlige for opplæring i de enkelte fag, og noen av de underviser også på andre programområder på skolen. STO har miljøarbeidere på avdelinga som er sammen med elevene i alle timer og i alle friminutt.

Organisering

Vi gir tilrettelagt opplæring i klasse, mindre gruppe og individuelt, avhengig av fag og individuelle behov hos eleven.

Elevene får et helhetlig tilbud over 3 år og undervisningsrammen er 22,5 klokketimer per uke.

Elever som delvis følger andre programområder på skolen, følger de fagene som velges der og resten på STO.

Opplæringslokaler

STO ligger skjermet til i enden av bygget med inngang som er lett tilgjengelig for taxi og annen transport. STO har egne klasserom, grupperom, enerom, garderobe og toalettrom tilpasset for ulike utfordringer. STO har kjøkken og flerbruksrom. Vi tar også i bruk verkstedrom på andre programområder ved skolen (musikkrom, håndverksrom, snekkeri osv).
Arbeid med kart

Tilsyn

Det er mulighet for tilsyn i skolens lokaler før og etter skoletid, men dette må søkes om til elevens hjemkommune.

For ytterligere informasjon, eller for å gjøre avtale om omvisning, ta kontakt med vår avdelingsleder for særskilt tilrettelagt opplæring.

Avdelingsleder

Sist oppdatert 24.10.2022