Utleie

Retningslinjer for utleie av lokaler 

Ved spørsmål angående utleie, send henvendelse på e-post:

Utleie av lokaler er ikke skolens primæroppgave. Lokalene er imidlertid en ressurs som bør benyttes til møter og foreningsvirksomhet i den grad det ikke medfører ekstrautgifter eller særlig merarbeid for skolen.

Ved all utleie forutsettes det skrevet utleieavtale - jfr. mal for slik avtale. Ansvarlig for leietaker – den som undertegner avtalen - skal være over 18 år.

Søknad om leie av lokaler sendes skriftlig på e-post til saksbehandler for utleie senest 7 dager før ønsket leieperiode.

Ved tilstelninger arrangert av elevlag ved skolen gjelder skolereglementet - det vises spesielt til § 11.

1. Opplysningsorganisasjoner (studieforbund, studieorganisasjoner)

Kurs som gis tilskudd etter lov om voksenopplæring kan leie møterom og klasserom gratis.

2. Kulturarbeid

Skolen kan stille rom til rådighet i forbindelse med mindre idrettsarrangement, kunstutstillinger, foreningsarbeid med mer:

- Med ”mindre arrangement” menes at leietakers omsetning ved arrangementet er mindre enn ca. kr 10 000 pr. dag.

- Det er gratis leie av rom - unntatt personalkantine F- bygg.
- Leietaker må betale for skolens utgifter til drift, administrasjon (vaktmester, låsing, ventilasjon, osv.) iht. satsene i pkt. 7 med et beløp pr. leieforhold.
- Dersom leietaker sørger for rydding og nødvendig rengjøring etter bruk faktureres ikke for renhold.

3. Private arrangement, kommersiell virksomhet mm:

Det leies ikke ut lokaler til private arrangement eller kommersiell virksomhet inntil videre

4. Ungdomsbedrifter

- Leietaker må betale for skolens utgifter til drift, administrasjon (vaktmester, låsing, ventilasjon, osv. ) iht. satsene i pkt. 7.
- Dersom leietaker sørger for rydding og nødvendig rengjøring etter bruk faktureres ikke for renhold.

Bruk av materialer

Papir, kopiering osv. - etter avtale

Bruk av annet utstyr

Kamera, projektor, filmutstyr etc. etter avtale

 

5.     Ansvarlig for utleie

- Ledelsens ansvarlige: Administrasjonsleder Nina Stenmo

Kontaktperson ved utleie av personalkantine og elevkantine bygg F : Kantineleder Ingunn Buan 

Kontaktpersoner ved utleie av øvrige lokaler:

Maren E. Alseth 

May Britt Giske 

6. Spesielle forhold

-  All utrykning utenom arbeidstid skal belastes utleier

- Overnatting i skolens lokaler tillates normalt ikke

- I perioder av året har vi behov for auditoriet til eget bruk både på dagtid og kveldstid. Dette leies derfor kun ut til tidsbegrensede arrangement varighet inntil 3 dager og ikke på faste avtaler i perioder

- Skolen kan etter nærmere avtale ta på seg salg av mat og servering fra kantina. Kantinekjøkken og kjølerom leies normalt ikke ut. 

Rom

Leiepriser

Drift, adm.*

 

Dagtid

Kveld

Helg /helligdag

pr leieforhold

Auditoriet- timepriser

400 kr /t

800 kr /t

 

500

Auditoriet- dagspriser

1000 kr/ dag

 

1500 kr/ dag

500

Personalkantine -F bygg

 

200 kr/ time

1000 kr/ dag

500

Torg / vrimleareal

 

200 kr/ time

1000 kr/ dag

500

Undervisningsrom/ møterom-  timepriser

150 kr /t

200 kr /t

 

150

Undervisningsrom/ møterom - dagspriser

500 kr/ dag

 

1000 kr /dag

150

Dansesaler

 

750 pr sal/dag

750 pr sal/dag

150

 

*Utgifter til drift, adm. dekker skolens kostnader til bla: vaktmester, låsing, ventilasjon, utstyr, drift av alarm. Det forutsettes at leietaker utfører evt. nødvendig ekstra renhold.

 Hvis utleier finner det nødvendig at skolens driftspersonell er til stede ved utleie vil leietaker belastes for medgått tid iht timelønn med påslag for sosiale kostnader.

 Leietaker forplikter seg til:

- å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager

- å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

- å følge relevante standarder om smittevern

- å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Leietaker har for øvrig alt ansvar for at smitteregler iht. veileder fra FHI om arrangement , samlinger og aktiviteter følges:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Leietaker må sørge for at berøringsflater rengjøres før arrangementet

I skoletida leies kun ut lokaler til andre fylkeskommunale enheter eller aktivitet som har direkte relevans i forhold til skolens undervisningsaktivitet eller driftsaktivitet.

Sist oppdatert 10.02.2022