Ordensreglement elever

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Hjemmel: Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11

Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 16/6-2021. Gjeldende fra 1. august 2021.  

§ 1 FORMÅL  

Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. 
Reglementet skal gi regler om   

 • Målsettinger for skolemiljøet 
 • Retningslinjer for oppførsel 
 • Konsekvenser av brudd på retningslinjene  
 § 2 VIRKEOMRÅDE  

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, som for eksempel på studieturer, ekskursjoner og praksis i bedrift. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien.  

Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som har sitt utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag. 

§ 8 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I § 8 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk.  

§ 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ  

Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.  

Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø.  

Elevene skal bli behandlet med respekt og omtanke – både fra skolens ansatte og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.  

Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 – 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.  

Det skal være åpenhet, god dialog og kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes.  

§ 4 ORDEN  

Elevene skal ha god orden. Det innebærer å  

 • møte presis på skolen og være til stede i hele undervisningstiden. Dersom eleven uten gyldig grunn har mer enn 15 minutter fravær i løpet av en time, skal det føres fravær for en hel time1

 • varsle/levere søknad til kontaktlærer/faglærer dersom de er forhindret fra å møte til opplæringen 

 • gi beskjed om/levere gyldig dokumentasjon ved sykefravær 

 • være til stede på skolen med mindre det er nødvendig med fravær på grunn av sykdom eller spesielle forhold. Ferieturer regnes ikke som nødvendig fravær 

 • ha med seg nødvendige læremidler og utstyr  

 • bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område  

 • levere pålagt arbeid til avtalt tid  

 • følge fylkeskommunens gjeldende reglement for IT 

§ 5 OPPFØRSEL  

Elevene skal ha god oppførsel. Det innebærer å  

 • opptre ærlig, høflig og hyggelig 

 • behandle medelever, lærere og andre ansatte med respekt 

 • delta aktivt i opplæringen 

 • vise respekt for skolens og andres eiendeler 

 • rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder 

Elevene skal ikke:  

 • mobbe eller på andre måter krenke andre 

 • røyke, snuse, innta eller være påvirket av rusmidler på skolens område, eller på andre undervisningsarenaer i skoletida. Elektroniske sigaretter er ikke tillatt. Forbudet mot bruk av tobakk og/eller e-sigaretter gjelder i skoletida, uavhengig av sted. 

 • ha med seg våpen eller gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som i undervisningen bruker våpen og annet utstyr som kan medføre skade – jf § 8 

 • jukse eller forsøke å jukse på prøver eller innleveringer 

 • bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som virker krenkende på medelever eller skolens personale 

 • bruke mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr på en slik måte at det virker forstyrrende på opplæringen eller krenkende overfor medmennesker 

 • dele film eller bilder av ansatte eller medelever uten først å ha fått gyldig samtykke fra den eller de som er filmet eller avbildet 

 • bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, med mindre dette er nødvendig på grunn av pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Dette forbudet gjelder i undervisning, i vurderingssituasjoner og på turer og arrangement i regi av skolen. Se opplæringsloven § 9-7 

Skolen vil som hovedregel politianmelde straffbare forhold. 

§ 6 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET  

Ordensreglementet gir grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av elevens overholdelse av ordensreglementet over en lengre tidsperiode. 

Reaksjonen på et regelbrudd må stå i et rimelig forhold til hvor alvorlig bruddet er. Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende konsekvenser:  

1) Inndragning av gjenstander som forstyrrer undervisningen eller som kan virke truende eller ødeleggende i skolemiljøet 

 • Inndragning vil si at skolen oppbevarer den aktuelle gjenstanden på en forsvarlig måte i inntil én skoledag 

2) Bortvisning 

 • Faglærer kan vise bort en elev fra en undervisningsøkt på inntil 2 klokketimer 

 • Rektor kan vise bort en elev fra skolen i inntil fem dager 

 • Ved bortvisning for mer enn to klokketimer skal det fattes enkeltvedtak med nødvendig klagerett for eleven. Før det fattes enkeltvedtak skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Skolen skal også først vurdere om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner. Regler for saksbehandling, enkeltvedtak, rett til varsling, til å forklare seg og til å klage framgår av forvaltningsloven, opplæringsloven og vurderingsforskriften.  

 • Fylkeskommunen kan vedta at en elev vises bort for resten av skoleåret 

3) Hjemsendelse/bortvisning fra skoletur  

 • Rektor kan fatte enkeltvedtak om bortvisning  

4) Skolebytte 

 • Dersom oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over tryggheten eller læringen til en eller flere medelever, kan fylkeskommunen fatte vedtak om at eleven skal flyttes til en annen skole enn den eleven er tatt inn på. Se opplæringsloven § 9 A-12. Skolebytte skal ikke skje dersom mindre inngripende tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen.  

5) Erstatningsansvar  

 • Elever eller foreldre/foresatte må regne med å bli gjort erstatningsansvarlige for hærverk e.l., jf. skadeerstatningsloven. Det kan gjøres avtale med skolen om at eleven gis anledning til å utbedre skadene selv 

6) Nedsatt karakter i orden eller oppførsel  

 • Vanligvis skal ikke læreren ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legge avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, f.eks. grov vold. I slike tilfeller kan nedsatt karakter i orden eller oppførsel også benyttes som en sanksjon  

§ 7 PROSEDYRE VED USIKKERHET OM ELEV HAR SLUTTET VED SKOLEN 

Skolen skal gjøre hva den kan for å legge forholdene til rette for at eleven skal fullføre opplæringen.  

Dersom det på tross av skolens tiltak oppstår usikkerhet om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, for eksempel på grunn av fraværet, skal skolen uten ugrunnet opphold sende et skriftlig forhåndsvarsel om saken vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har besvart henvendelsen innen en frist på 3 uker, skal eleven ansees som sluttet. Dersom eleven er under 18 år, skal skolen informere foresatte dersom deres barn slutter på skolen. 

Dersom eleven slutter, må skolen sikre at eleven umiddelbart blir fulgt opp av oppfølgingstjenesten.  

De tiltak som er gjort fra skolens side for å legge til rette for at eleven skal fullføre opplæringen, skal dokumenteres i elevens mappe i arkivsystemet.  

Dersom rektor i ettertid vurderer at eleven ikke kunne klandres for at skolens henvendelse ikke ble besvart, skal rektor avgjøre at eleven får skoleplassen tilbake. 

 § 8 EGNE REGLER FOR OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE

 1. Oppslag må bare settes på tilviste oppslagstavler. Alle oppslag skal ha skolens eller elevrådets stempel
 2. Parkering må bare skje på tilviste plasser
 3. Spising og drikking er forbudt i spesialrom der dette ikke er en del av opplæringa
 4. Utleie av lokaler til elevarrangement avtales med skolens ledelse


Politisk aktivitet ved skolen

Etter avtale med rektor gis ungdomsorganisasjonene til de politiske partiene anledning til å dele ut informasjonsmateriell i skoletida fra anvist plass. Det er en forutsetning at virksomheten ikke går ut over undervisningen. Arrangørene har ansvar for at det hele foregår i ordnede former. Dersom retningslinjene ikke følges, kan det føre til at vedkommende organisasjon bortvises og utelukkes ved senere søknad.

Sist oppdatert 28.06.2021