Klage på opplæring

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing  

 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (opplæringsloven §1.3)

  

·         Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. (Opplæringsloven §9a-3)

  

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en prosedyre for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne prosedyren dersom du ønsker å klage på opplæringen: klikk her for å åpne prosedyren.

  

Dersom du vil klage på forhold ved skolemiljøet ditt som ikke er direkte knyttet til opplæringen (for eksempel mobbing fra medelever), kan for eksempel Barneombudets klagemal benyttes: www.stfk.no/klagemal9a

  

Skolen hjelper deg gjerne dersom du ønsker å klage. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes: www.elevombudet.no

 

  Behandling av klager på opplæringen - prosedyre - revidert 2016.pdf

 

Sist oppdatert 02.05.2018