Klage på standpunktkarakter Vg3

Klage på karakter Vg3 - standpunkt

Frister:

For eleven:

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter:

10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket. Karakterene offentliggjøres onsdag 10. juni, hvilket betyr at klagefristen er lørdag 20. juni.  

Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli.

Avgangselever, og elever ved påbygg til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager, lørdag 13.juni. Hvis klagen fremmes etter 13. juni, men innen 20. juni, risikerer man at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket.

For skolen:

19. juni: Frist for skolene til å sende inn klager for behandling med svar før 26. juni.

03. juli: Frist for skolene til å sende inn oversikt over alle klager fra skolen.

28. august: Siste frist for skolene til å sende inn klager for behandling. Klager behandles i uke 35-36.

02.oktober: Frist for ny vurdering fra skolen, ved eventuelt vedtak om oppheving av standpunktkarakter i fag.

 

Naturlig saksgang er at du som elev ber om redegjørelse for karakteren av faglærer, før du eventuelt sender klage.

Hvis det sendes klage, skal faglærer skrive en redegjørelse for karakteren. I tillegg skal rektor skrive en uttalelse.

Elevens klage, faglærers redegjørelse og rektors uttalelse sendes inn til klageinstansen i fylket.

SNU ARKET!


Klageinstansen gjør et vedtak. Hvis eleven får medhold i sin klage, skal rektor og faglærer foreta en ny vurdering. Endelig karakter kan ikke påklages, jfr Opplæringslovens §5-12».

 

Klage på standpunkt gjøres her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/

Gå inn på lenken «Skjema», og velg skjema «Skjema for elever ved klage på standpunktkarakter og ikke-skriftlig eksamen».

Klagen sendes som vedlegg i epost til: postmottak.oppdalvgs@trondelagfylke.no

 

Arne Helgetun

Fagleder

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.06.2020